• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/06/2019
  • Ngày có hiệu lực: 13/06/2019
http://sonnptnt.vinhphuc.gov.vn/content/vanban/Lists/VBPQ/Attachments/2236/377.PDF?#zoom=85&scrollbar=0&toolbar=0&navpanes=0&plugin=true" type="application/pdf">