Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 09/20202/NQ-HĐND Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 14/12/2020 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Honagf Thị Thúy Lan
2 06/2020/NQ-HĐND Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND, về hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 17/07/2020 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
3 89/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 89/2019/NQ-HĐND, về việc ban hành chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển thị trường công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020 - 2025 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
4 88/NQ-HĐND Nghị quyết số 88/NQ-HĐND, về việc sửa đổi Điều 1, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 15/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí đóng góp của người dân sử dụng nước thuộc Chương trình Nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn ngân hàng Thế giới 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
5 86/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 86/2019/NQ-HĐND, về quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
6 85/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐND, thông qua bảng giá đất 5 năm, giai đoạn 2020 -2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
7 83/NQ-HĐND Nghị quyết số 83/NQ-HĐND, về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Thu hồi lại danh mục một số công trình, dự án đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tại các Nghị quyết HĐND tỉnh nhưng đến nay đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
8 82/2019/NQ-HĐND Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND, về việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
9 77/NQ-HĐND Nghị quyết số 77/NQ-HĐND, về dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 11/12/2019 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc
Trần Văn Vinh
10 54/KL-TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân 07/08/2019 Ban Chấp Hành Trung Ương
Trần Quốc Vượng