Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Nghị định Số: 41/2012/NĐ-CP

Nghị định Số: 41/2012/NĐ-CP Ngày 08 tháng 5 năm 2012 Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày ban hành: 08/05/2012

Ngày có hiệu lực: 08/05/2012

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 98/2011/NĐ-CP

Nghị định số 98/2011/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về nông nghiệp

Ngày ban hành: 26/10/2011

Ngày có hiệu lực: 26/10/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 70/2011/NĐ-CP

Nghị định số 70/2011/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Ngày ban hành: 22/08/2011

Ngày có hiệu lực: 22/08/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 57/2011/NĐ-CP

Nghị định: số 57/2011/NĐ-CP Về chế độ phụ cấp công vụ ngày 07 tháng 07 năm 2011

Ngày ban hành: 07/07/2011

Ngày có hiệu lực: 09/07/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 20/2011/NĐ-CP

Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 23/03/2011

Ngày có hiệu lực: 15/05/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 99/2010/NĐ-CP

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày ban hành: 24/09/2010

Ngày có hiệu lực: 24/09/2010

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 69/2010/NĐ-CP

Về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Ngày ban hành: 21/06/2010

Ngày có hiệu lực: 21/06/2010

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 41/2010/NĐ-CP

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành: 12/04/2010

Ngày có hiệu lực: 12/04/2010

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 110/2008/NĐ-CP

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động;

Ngày ban hành: 22/10/2008

Ngày có hiệu lực: 22/10/2008

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 10/2008/NQ-CP

Về các biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

Ngày ban hành: 17/04/2008

Ngày có hiệu lực: 17/04/2008

Tình trạng hiệu lực: Không rõ