Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Nghị định 01/2008/NĐ-CP

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 03/01/2008

Ngày có hiệu lực: 03/01/2008

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 159/2007/NĐ-CP

Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng,bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Ngày ban hành: 30/12/2007

Ngày có hiệu lực: 30/12/2007

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 154/2007/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Ngày ban hành: 15/10/2007

Ngày có hiệu lực: 15/10/2007

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 127/2007/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Ngày ban hành: 01/08/2007

Ngày có hiệu lực: 01/08/2007

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 05/2007/NĐ-CP

Về phòng, chống bệnh dại ở động vật

Ngày ban hành: 09/01/2007

Ngày có hiệu lực: 09/01/2007

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 154/2006/NĐ-CP

Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Ngày ban hành: 25/12/2006

Ngày có hiệu lực: 25/12/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 119/2006/NĐ-CP

Về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm

Ngày ban hành: 16/10/2006

Ngày có hiệu lực: 16/10/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 66/2006/NĐ-CP

Về phát triển ngành nghề nông thôn

Ngày ban hành: 07/07/2006

Ngày có hiệu lực: 07/07/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 128/2005/NĐ-CP

Về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

Ngày ban hành: 11/10/2005

Ngày có hiệu lực: 11/10/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Nghị định 07/2005/NĐ-CP

tổ chức và hoạt động của Thanh tra thủy sản

Ngày ban hành: 17/08/2005

Ngày có hiệu lực: 17/08/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ