Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 25 văn bản

Văn bản khác 02/CTPH-BTNMT-BNN

CT phối hợp công tác giữa Bộ TN&MT và Bộ NN & PTNT giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 12/07/2017

Ngày có hiệu lực: 12/07/2017

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Thông tư 05/2016/TT-BNV

Thông tư số 05/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016, về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Ngày ban hành: 10/06/2016

Ngày có hiệu lực: 10/06/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Văn bản khác 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016, về việc Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng

Ngày ban hành: 16/05/2016

Ngày có hiệu lực: 16/05/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 18/2016/TT-BTC

Thông tư số 18/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 21/01/2016, Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày ban hành: 21/01/2016

Ngày có hiệu lực: 21/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư Số: 205/2015/TT-BTC

Thông tư số 205/2015/TT-BTC ngày 23/12/2015, Quy định về cơ chế tài chính thực hiện Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020

Ngày ban hành: 23/12/2015

Ngày có hiệu lực: 23/12/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 52/2015/TT-BTC

Thông tư số 52/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù đối với công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, đổi mới

Ngày ban hành: 17/04/2015

Ngày có hiệu lực: 02/06/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 51/2015/TT-BTC

Thông tư số 51/2015/TT-BTC ngày 17/4/2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp

Ngày ban hành: 17/04/2015

Ngày có hiệu lực: 02/06/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 30/2015/TT-BTC

Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 09/3/2015 của Bộ Tải chính về việc Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính Phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành: 09/03/2015

Ngày có hiệu lực: 27/04/2015

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư Số:194/2012/TT-BTC

Thông tư Số:194/2012/TT-BTC, ngày 15 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày ban hành: 15/11/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 84/2011/TT-BTC

Thông tư Số: 84/2011/TT-BTC, Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ

Ngày ban hành: 16/06/2011

Ngày có hiệu lực: 01/08/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ