Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 389 văn bản

Công văn 233/UBND-NN1

V/v xây dựng Kế hoạch để triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày có hiệu lực: 14/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 03/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các Công ty TNHHMTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021

Ngày ban hành: 05/01/2021

Ngày có hiệu lực: 05/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 9233/UBND-NN3

V/v thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 08/12/2020

Ngày có hiệu lực: 08/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2942/QĐ-CT

Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2935/QĐ-UBND

Quyết định số 2935/QĐ-UBND, Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và qui chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Báo cáo 282/BC-UBND

Báo cáo 282/BC-UBND, Thực trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 11/11/2020

Ngày có hiệu lực: 11/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 09/10/2020

Ngày có hiệu lực: 09/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2194/QĐ-CT

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 28/08/2020

Ngày có hiệu lực: 28/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2115/QĐ-CT

Quyết định 2115/QĐ-CT, Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 19/08/2020

Ngày có hiệu lực: 19/08/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Kế hoạch 130/KH-UBND

Kế hoạch 130/KH-UBND, Triển khai Chỉ thị số 44-CT/TW ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị

Ngày ban hành: 29/07/2020

Ngày có hiệu lực: 29/07/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực