Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 04/2019/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01/3/2017 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện CT mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2016-2020 01/04/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Thanh Nam
2 28/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý rừng bền vững 16/01/2019 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
3 36/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 25/12/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
4 33/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
5 32/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
6 31/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 31/2018/TT-BNNPTNT Quy định về phân định ranh giới rừng 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
7 30/2018/TT-BNNPTNT Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT Quy định Danh mục loài cây trồng LN chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
8 29/2018/TT-BNNPTNT thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh 16/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Hà Công Tuấn
9 26/2018/TT-BNNPTNT Quy định về quản lý giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến
10 18/2018/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN & PTNT quy định về quản lý thuốc thú y 15/11/2018 Bộ Nông nghiệp và PTNT
Phùng Đức Tiến