Chủ động sáng tạo, phát huy nội lực của cán bộ và nhân dân xã Hải Lựu trong xây dựng nông thôn mới


 Hải Lựu là xã miền núi nằm ở phía Bắc huyện Sông Lô, cách trung tâm huyện 10 km, tổng diện tích tự nhiên là 1024,44 ha, dân số 7061 nhân khẩu/1689 hộ gia đình được phân bố ở 19 thôn dân cư. Triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong điều kiện địa bàn rộng, dân cư sống không tập trung, cơ sở hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, sản xuất nông nghiệp còn manh mún, đất canh tác thường xuyên bị ngập úng; khó khăn cho việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (TBKHKT) vào sản xuất, đặc biệt là việc hình thành các vùng sản xuất hàng hoá quy mô lớn, tập trung có thu nhập nổi bật. Bên cạnh đó một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về nông thôn mới, còn có tư tưởng trông chờ vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, chưa tự giác, tích cực tham gia thực hiện chương trình... Có thể nói, bước vào xây dựng NTM  ở Hải Lựu gặp nhiều khó khăn.

Chợ xã Hải Lựu
    Cùng với các xã trong huyện, năm 2011 khi triển khai thực hiện Chương trình xã Hải Lựu mới chỉ đạt 4/19 tiêu chí là: Điện, Hình thức tổ chức sản xuất, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và An ninh trật tự, xã hội. Năm 2015 Hải Lựu là một trong 4 xã được UBND huyện chọn chỉ đạo đạt chuẩn NTM, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Lựu nhận thấy đây vừa là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm. Để Hải Lựu thực sự trở thành một xã NTM theo yêu cầu đặt ra, thì phải huy động được cả hệ thống chính trị và sự đồng tâm nhất trí của nhân dân. Đảng ủy, UBND và BCĐ xã xác định công tác tuyên truyền là yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình. Ban Chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền trên địa bàn xã về mục tiêu, nội dung chương trình và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng Nông thôn mới; phổ biến về kinh phí, nội dung hỗ trợ của Nhà nước và mức độ, hình thức đóng góp của người dân, cộng đồng dân cư trong xây dựng nông thôn mới của xã; phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, cá nhân để nhân dân nhận thức rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó nhân dân sẽ chủ động tham gia, đồng thời BCĐ, UBND xã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của doanh nghiệp và thu hút các nguồn lực khác từ bên ngoài cho thực hiện Chương trình.

Uỷ ban MTTQ xã, các ban công tác mặt trận thôn tích cực triển khai tuyên truyền đến tận hộ dân từng chủ trương, cơ chế chính sách, phương pháp xây dựng NTM, quyền lợi nghĩa vụ của người dân và cộng đồng trong quá trình xây dựng NTM. Vận động nhân dân đóng góp tiền của, sức lao động, hiến đất vì lợi ích cộng đồng, tham gia phong trào thi đua làm công trình xây dựng NTM đặc biệt là cứng hoá đường giao thông nông thôn. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư gắn với Chương trình xây dựng NTM”. 

Nhìn chung việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền vận động về chương trình xây dựng NTM trong những năm qua được triển khai tương đối đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tạo được sự lan toả rộng khắp, chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và ủng hộ cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong triển khai thực hiện chương trình, lãnh đạo xã đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đoàn kết, thống nhất cao, nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình. Ngay sau khi được UBND huyện Sông Lô phê duyệt Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng NTM, Đảng ủy xây dựng và ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề để chỉ đạo thực hiện. Trong đó: 01 Nghị quyết về chỉ đạo xây dựng NTM; 2 Nghị quyết về chỉ đạo hỗ trợ, kích cầu để phát triển cứng hóa giao thông nông thôn; 01 Nghị quyết chỉ đạo quyết tâm xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2015; 01 Nghị quyết chỉ đạo công tác tham gia BHYT trên địa bàn xã.  UBND xã xây dựng kế hoạch tổng thể về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2020 và kế hoạch cụ thể để triển khai của từng năm theo đề án đã được phê duyệt. Triển khai phát động thi đua đến các thôn dân cư, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và tổ chức xã hội trong toàn xã.

Công tác tổ chức đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM mới luôn được BCĐ quan tâm, chú trọng. Qua đó đã giúp cho lực lượng cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở xã và thôn và đặc biệt là nhân dân hiểu rõ hơn nội dung, mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, vai trò chủ thể, quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong xây dựng NTM.

Ban chỉ đạo xã xác định rõ xây dựng NTM là quá trình, cần có kế hoạch hợp lý để tiến hành từng bước, phân nhóm tiêu chí để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

Nhóm thứ nhất: Gồm các tiêu chí dễ, cần ít kinh phí thực hiện trước để đạt chuẩn nâng số tiêu chí đạt lên cao làm tiền đề để triển khai Chương trình theo từng giai đoạn.

Nhóm thứ hai: Tập trung vào hạ tầng giao thông nông thôn, các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi công cộng trong đó tập trung cao độ cho đường GTNT, GTNĐ theo sự chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, huyện.

Nhóm thứ ba: Các biện pháp tăng thu nhập cho người dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân thông qua công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. 

Trong 5 năm  triển khai thực hiện chương trình, xã đã huy động được trên 370 tỷ đồng từ nhiều nguồn lực cho xây dựng NTM cụ thể: Ngân sách Trung ương: 5,901 tỷ đồng Ngân sách tỉnh: 30,598 tỷ đồng; Ngân sách huyện: 10,600 tỷ đồng; Ngân sách xã: 35,055 tỷ đồng; Vốn tín dụng: 50,520 tỷ đồng, Doanh nghiệp 0,117 tỷ đồng; cộng đồng dân cư: 237,668 tỷ (trong đó tiền mặt : 231,797 tỷ đồng; công lao động: 3.640 công, quy thành tiền 0,546 tỷ đồng; Đất đai: 16.876 mquy thành tiền 3,325 tỷ đồng ;Vật tư quy đổi thành tiền: 2,0 tỷ đồng).

Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, BCĐ huyện, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện, sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến hết năm 2015 xã Hải Lựu đạt chuẩn NTM.

Có được những kết quả như trên, trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

1. Để thực hiện thành công Chương trình xây  dựng NTM phải tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về Chủ trương, Chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế và xu thế phát triển của địa phương, tạo nên động lực, sức mạnh đột phá trong phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hoá xã hội và giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong đời sống của nhân dân.

2. Chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận từ Đảng đến nhân dân. Đề cao vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu của Đảng, Chính quyền, MTTQ và các Đoàn thể từ xã đến các thôn có phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định vững vàng mục tiêu lý tưởng của Đảng, có năng lực công tác, có trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của đảng, kịp thời uốn nắn, nhắc nhở những hạn chế để kịp thời khắc phục, đồng thời kịp thời biểu dương khen thưởng những điển hình tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với những vấn đề liên quan đến lợi ích thiết thực của nhân dân. Tạo niềm tin trong Đảng, cấp ủy, chính quyền và toàn dân để chung sức xây dựng NTM.

4. Cùng với việc thực hiện xây dựng NTM cần phải chú trọng quan tâm đến các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng đặc biệt là đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, các chính sách xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực, đẩy lùi tệ nạn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

5.  Phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ, BQL,Tổ giúp việc và Ban phát triển thôn. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện và của xã về xây dựng NTM, qua đó để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được để phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương góp phần tích cực vào xây dựng NTM. Đẩy mạnh chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tập trung vào các giống vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao./.

 

Ngày đăng: 23/11/2016 Tác giả: Hà Văn Thư- CT UBND xã Hải Lựu - Số lần được xem: 542

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »