Kinh nghiệm tổ chức thực hiện mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc giai đoạn 2011- 2020: Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy hoạch; xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; xây dựng cảnh quan, môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Làm thay đổi căn bản bộ mặt ở nông thôn, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị, hiện thực hóa việc “Ly nông bất ly hương”.


Xã Tề Lỗ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

Sớm nắm bắt chủ trương đó và căn cứ những điều kiện thực tiễn của huyện, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Lạc lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã Nghị quyết:“Phấn đấu xây dựng huyện Yên Lạc đạt huyện nông thôn mới vào năm 2015”. Đây là chủ trương đúng nhưng nhiệm vụ hết sức nặng nề đặt ra cho Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc. Để Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đi vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bắt tay vào triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao. Huyện ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; UBND huyện lập Đề án xây dựng huyện nông thôn mới, hướng dẫn các xã rà soát đánh giá các tiêu chí, từ đó xây dựng đề án, lộ trình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban từ huyện đến xã, là huyện đầu tiên thực hiện đồng chí Bí thư cấp ủy làm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; các đồng chí Phó Bí thư cấp ủy làm Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; đồng chí Bí thư Huyện ủy -Trưởng Ban chỉ đạo phụ trách chung; đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện - Phó Ban chỉ đạo trực tiếp làm Trưởng tiểu ban thực hiện các tiêu chí từ số 1 đến 17, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó Ban Chỉ đạo trực tiếp làm Trưởng tiểu ban tuyên truyền và thực hiện tiêu chí 18, 19 về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh, trật tự giữ vững. Phân công thành viên Ban Chỉ đạo huyện trực tiếp phụ trách các xã và từng tiêu chí. Hàng năm, căn cứ điều kiện thực tế, BCĐ thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM huyện ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới đối với từng xã, từng ngành ở huyện. Công tác giao ban, đánh giá tiến độ xây dựng NTM được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, hàng quý Thường trực BCĐ tổ chức họp, nghe UBND huyện, các Tiểu ban chỉ đạo và Phòng Nông nghiệp &PTNT huyện (nay là Văn phòng điều phối nông thôn mới) báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng NTM, hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn vướng mắc, phân tích rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế. Từ đó đề ra những giải pháp khắc phục, tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với từng xã, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh. Huyện ủy, BCĐ, UBND huyện đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, khen thưởng cho các xã có thành tích xây dựng NTM, tạo ra phong trào thi đua sâu rộng trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, vận động được quan tâm chỉ đạo; xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, huy động sức dân là chính, nhà nước định hướng, hỗ trợ; nhân dân vừa là chủ thể, vừa là người thực hiện và trực tiếp thụ hưởng. Tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thường xuyên, liên tục, ở mọi lúc, mọi nơi; với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, phương pháp và xác định được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức phát động phong trào “Yên Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cơ quan, đơn vị, MTTQ, các đoàn thể và các xã tuyên truyền xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan đơn vị, tổ chức vững mạnh. Trong 5 năm, xây dựng 12 phóng sự, hàng trăm bản tin, bài viết đăng trên báo Vĩnh Phúc, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh huyện và trên cuốn thông tin kinh tế - xã hội huyện; cấp phát hàng ngàn tài liệu tuyên truyền nông thôn mới đến từng hộ gia đình người dân trong huyện. Tổ chức các hội diễn văn nghệ với chủ đề “Yên Lạc chung sức xây dựng nông thôn mới” gồm 52 tiểu phẩm của 17 xã, thị trấn; triển khai sâu, rộng tới từng hộ gia đình thông qua các buổi sinh hoạt của các thôn làng, các câu lạc bộ, các tiết mục văn nghệ tự biên tự diễn giao lưu văn hóa trong cộng đồng ở dân cư. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị trong tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới: Người cao tuổi với “Tuổi cao gương sáng”; Mặt trận Tổ quốc với các “Nhóm nòng cốt”; Hội Cựu chiến  binh với “Mỗi Hội cơ sở làm một công trình, mỗi hội viên làm nhiều việc tốt”; Hội Nông dân với “Mô hình kinh tế theo nhóm hộ, tổ hợp tác, tổ liên gia”; những tuyến đường mang tên “Đường Hội Phụ nữ tự quản” của Hội Phụ nữ; “Công trình phần việc” của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh… làm chuyển biến tư tưởng từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động thực hiện.

Công tác tuyên truyền, vận động từ huyện đến cơ sở đã nâng cao nhận thức đối với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, những chủ trương, kế hoạch, cơ chế xây dựng nông thôn mới; sự nhận thức của các tổ chức và nhân dân được nâng cao tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng nông thôn mới, nhiều tập thể, cá nhân đã tự nguyện ủng hộ đóng góp tiền, vật tư, hiến đất, ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới.

Trong quá trình huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, huyện Yên Lạc luôn hướng về cơ sở, tháo gỡ khó khăn giúp các xã. Huyện ủy đã ban hành nhiều giải pháp để hỗ trợ, khai thác mọi nguồn vốn và vốn đối ứng tại cơ sở và của dân, cụ thể: Huyện đã hỗ trợ 100% tiền cấp quyền sử dụng đất thuộc ngân sách huyện để lại cho xã xây dựng nông thôn mới; thưởng 1 tỷ đồng cho xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trước kế hoạch, để xây dựng 1 công trình ở xã; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới. Qua 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, tổng nguồn vốn huy động 4.299 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự thực hiện và đóng góp 2.709 tỷ đồng (chiếm 63,02%), hiến 63.012 m2 đất nông nghiệp và 310 m2 đất ở, 87.280 công lao động để chỉnh trang, xây dựng nhà ở, mở rộng xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, trung tâm văn hóa xã và phát triển môi trường. Từ huyện đến cơ sở đã bầu chọn, biểu dương, khen thưởng cho 237 tập thể và 738 cá nhân điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, sự đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới của toàn thể nhân dân trong huyện, ủng hộ của doanh nghiệp, những người con quê hương cùng với sự đầu tư từ nhiều năm trước, đến nay các công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư khang trang, sạch đẹp, hiện đại: 100% tuyến đường tỉnh lộ, huyện lộ được nhựa hóa, bê tông hóa đạt tiêu chuẩn; 98% tuyến đường nông thôn được cứng hóa; hệ thống điện, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chợ, các công trình văn hóa thể thao, môi trường, nhà ở dân cư... được chỉnh trang và xây dựng mới đạt tiêu chuẩn làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn mới. Những kết quả đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế tiếp tục phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao, bình quân 16,5%/năm. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, giải quyết việc làm có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ ngèo giảm còn 2,65%, thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Đến tháng 12 năm 2015, huyện Yên Lạc là huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn huyện nông thôn mới, được Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Từ những kết quả đạt được, huyện Yên Lạc rút ra một số bài học kinh nghiệm về tổ chức xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, như sau:

Một là: Nắm bắt kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất của cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến xã trong việc tổ chức chỉ đạo điều hành; phát huy trách nhiệm người đứng đầu hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; phân công rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, từng thành viên BCĐ, từng cơ quan đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và người dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hai là: Xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đảm bảo cụ thể, sát thực tế, xác định rõ mục tiêu, lộ trình phấn đấu thực hiện từng nội dung, từng tiêu chí, phù hợp với tình hình cụ thể của từng xã và của huyện với quyết tâm cao; xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào được phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa cao trong xã hội.

Ba là: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng, bằng nhiều hình thức đa đạng, phong phú; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng, cơ chế chính sách và kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới tới các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân, để mọi người tự giác thực hiện, tạo ra phong trào thi đua trong toàn huyện.

Bốn là: Tranh thủ các nguồn vốn của Nhà nước theo cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, các nguồn vốn lồng ghép của các tổ chức cho các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nguồn vốn tín dụng, vốn của doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Trong đó tập trung huy động nguồn lực trong nhân dân là yếu tố quan trọng, có cơ chế hỗ trợ của huyện làm động lực cho thi đua xây dựng nông thôn mới; đồng thời làm tốt việc công khai, minh bạch với người dân.

Năm là: Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, dân biết, dân bàn, dân thực hiện và hưởng thụ. Trong chỉ đạo, điều hành cụ thể, sâu sát đến từng nội dung của tiêu chí xây dựng nông thôn mới, từng tổ chức và cá nhân. Tổ chức điều hành phải quyết liệt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, tạo sự thống nhất giữa huyện và xã. Tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát thường xuyên. Phát động phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện, biểu dương, động viên, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến./.

Ngày đăng: 24/11/2016 Tác giả: Trần Gia Bằng - Phó BT, CT UBND huyện Yên Lạc - Số lần được xem: 1003

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »