Tiếp tục thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc


  Thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg, ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6718/KHHĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2013 về Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” với mục tiêu phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản toàn diện, hiệu quả, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế so sánh từng vùng, từng địa phương; Quyết định số 3216/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 về phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. HĐND tỉnhban hành Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020, đây thực sự là “lời giải” cho bài toán tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020.


Mô hình nuôi cá Diêu Hồng trong lồng, bè xã Hồ Sơn, Tam Đảo

Mục tiêu chính tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh là dựa trên lợi thế, đổi mới tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyên môn hóa lao động và ngành nghề, đẩy mạnh liên kết, phát triển thương mại - dịch vụ nông sản nhằm phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, an toàn, xanh, sạch và có giá trị gia tăng cao; tạo việc làm ổn định cho nông dân, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của dân cư nông thôn; bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại. Từ mục tiêu đó, tỉnh đưa ra một số giải pháp chủ yếu để thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của tỉnh như sau: 

- Về đất cho sản xuất nông nghiệp

Hỗ trợ cho các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh để rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sản xuất nông nghiệp. 

Tiến hành dồn thửa, đổi ruộng để sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch. Trước mắt làm thí điểm về dồn thửa, đổi ruộng tại 1-2 huyện, sau đó tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang trồng rau, quả, trồng cây thức ăn gia súc và đất nông nghiệp khác ở những xã đã rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp để phát triển chăn nuôi bò, lợn, chuyên canh rau, quả.

Khuyến khích thuê ruộng đất để sản xuất trồng trọt quy mô lớn.

- Đào tạo nông dân, lao động nông thôn chuyên nghiệp.

Đào tạo nông dân chuyên nghiệp, có trình độ kỹ năng về kỹ thuật, thị trường, tổ chức sản xuất: Ưu tiên tập trung hỗ trợ đào tạo nông dân của các ngành hàng chủ lực, nông dân của các vùng sản xuất trọng điểm theo quy hoạch; lao động trong trang trại, gia trại; lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp, thành viên HTX. Đào tạo nghề nông nghiệp gắn liền với các chuỗi ngành hàng, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Gắn mức độ chuyên môn hóa trong lao động nông nghiệp với hỗ trợ của nhà nước, với việc sử dụng đất nông nghiệp.

Đào tạo, nâng cao năng lực chủ các cơ sở sản xuất nông nghiệp quy mô lớn: Các chủ trang trại, gia trại, Tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất nông nghiệp về kỹ thuật, kỹ năng quản trị cơ sở sản xuất (tài chính, lao động, quy trình kỹ thuật…).

- Phát triển kinh tế trang trại, HTX, thúc đẩy hợp tác, liên kết.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền để củng cố và phát triển kinh tế tập thể (HTX, Tổ hợp tác). Hỗ trợ chuyển đổi các HTX cũ theo đúng Luật HTX 2012; phát triển các HTX chuyên (chuyên cây, chuyên con). Nhà nước hỗ trợ nông dân thông qua HTX; đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ quản lý HTX; tạo điều kiện cho HTX tiếp cận tín dụng, quỹ phát triển hợp tác xã…

Hỗ trợ mạnh cho sản xuất quy mô lớn: Trang trại, HTX; hỗ trợ gia trại, hộ quy mô lớn phát triển thành trang trại: Tạo điều kiện cho hộ thuê đất. Hỗ trợ trang trại, gia trại, hộ quy mô lớn tiếp cận dịch vụ: Vốn, bảo hiểm, quỹ KH&CN… Đào tạo nghề cho chủ trang trại, gia trại và lao động làm công cho trang trại, gia trại. Hỗ trợ trang trại, gia trại liên kết với doanh nghiệp, HTX. Hỗ trợ trang trại, gia trại áp dụng các quy trình thực hành sản xuất đáp ứng vệ sinh an toàn thực phẩm; quản trị tốt. Hỗ trợ quảng bá, thương mại sản phẩm: Tham gia hội chợ, giới thiệu trên truyền thông; đăng bạ các chứng nhận thương hiệu, chất lượng (VietGAP, GlobalGAP, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chứng nhận rau an toàn, chứng nhận cơ sở chăn nuôi an toàn…).

  - Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.Thực hiện các chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp: Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ thực hiện quy hoạch. Bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu. Thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp theo quy định Chính phủ. Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù của tỉnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu. Ưu đãi cho doanh nghiệp kí hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài cho nông dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp định hướng xuất khẩu sản phẩm, doanh nghiệp đầu tư vào  sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, phôi giống có năng suất, chất lượng cao, doanh nghiệp kinh doanh, dịch vụ, chế biến nông sản, thương mại nông sản.

- Tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn. Ban hành một số cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ tập trung vào các ngành hàng chủ lực (bò, lợn, rau quả), các vùng sản xuất trọng điểm, các cơ sở sản xuất an toàn, chuỗi ngành hàng có liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.

Tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, ưu tiên đầu tư vào việc tăng chất lượng giống, công nghệ kỹ thuật cao, công nghệ sạch, công nghệ mới, bảo vệ môi trường, nâng cao kỹ năng người sản xuất. Tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa học chính sách, thể chế  phục vụ tái cơ cấu của tỉnh. Mở rộng đối tượng tiếp cận hỗ trợ nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cho khu vực tư nhân (doanh nghiệp, trang trại, HTX…).

  - Đổi mới cung cấp dịch vụ công về nông nghiệp. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn ở cả 3 cấp (Tỉnh, huyện, xã); nghiên cứu đổi mới mô hình tổ chức cung cấp dịch vụ công đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành nông nghiệp. Nâng cao năng lực cho cán bộ nông nghiệp cơ sở. Nghiên cứu tổ chức lại bộ máy hỗ trợ phát triển nông nghiệp cấp xã (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y,…). Xã hội hóa dịch vụ công nông nghiệp: Giao một  số, một phần phần dịch vụ công nông nghiệp cho HTX, tư nhân như dịch vụ thú y, bảo vệ thực vật, cung cấp vật tư đầu vào cho sản xuất, khuyến nông... Ưu tiên cung cấp dịch vụ công cho các ngành hàng chủ lực, vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm. Nhà nước tập trung vào những dịch vụ công mới để hỗ trợ doanh nghiệp (phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, phòng chống rủi ro, bảo vệ môi trường…). Đánh giá chất lượng dịch vụ công dựa trên phản hồi của người sử dụng dịch vụ.

    Có thể nói quá trình thực hiện tái cơ cấu, sẽ tạo ra sự đổi mới về thể chế, hoàn thiện và đồng bộ các cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp như: Giải quyết về đất đai cho sản xuất chăn nuôi, trồng trọt ngoài lúa; đào tạo nông dân, lao động nông thôn chuyên nghiệp; phát triển kinh tế trang trại, HTX, thúc đẩy hợp tác, liên kết; thu hút đầu tư tư nhân; tăng quy mô và sử dụng hiệu quả đầu tư công cho nông nghiệp, nông thôn; đổi mới cung cấp dịch vụ công; đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp sử dụng nhiều lao động và xuất khẩu lao động nông thôn sẽ góp phần chuyển dịch dần một bộ phận lớn lao động nông thôn sang các lĩnh vực khác, giảm sức ép về lao động nông nghiệp trong bối cảnh diện tích canh tác dần bị thu hẹp. Từ đó nâng cao lăng lực tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, tăng tính bền vững trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng vào chất lượng và năng suất, tăng khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường; tăng thu nhập cho nông dân; thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới./.

Ngày đăng: 25/11/2016 Tác giả: Trần Quốc Quân-TP Chăn nuôi, Sở NN&PTNT - Số lần được xem: 560

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »