Kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Tam Dương 6 tháng đầu năm 2018


Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 6/2018, huyện Tam Dương đã có 9/12 xã (bằng 75%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hợp Thịnh, Vân Hội, Đạo Tú, Kim Long, Duy Phiên, Thanh Vân, Hoàng Lâu, Hoàng Hoa và Hoàng Đan, 02 xã (Hướng Đạo và An Hòa) đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, xã Đồng Tĩnh đạt 14/19 tiêu chí. Các tiêu chí đã có 12/12 xã đạt gồm: Quy hoạch, Thủy lợi, Điện, Thông tin và truyền thông, Nhà ở, Thu nhập, Hộ nghèo, Lao động có việc làm, Giáo dục và đào tạo, Văn hóa, Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Quốc phòng và an ninh. Các tiêu chí đã có 11/12 xã đạt gồm: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tổ chức sản xuất, Y tế, Môi trường và an toàn thực phẩm.

Để đạt được kết quả trên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, ngành, các đoàn thể chính trị của huyện quyết tâm và coi việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 là nhiệm vụ trọng tâm. Huyện đã kịp thời ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư, xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể khối lượng công việc cần thực hiện của từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, từ đó tập trung mọi nguồn lực cho xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm. Ban chỉ đạo, Văn phòng NTM huyện đã chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện, thường xuyên đôn đốc các thành viên BCĐ huyện bám sát cơ sở, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Huyện cũng đã chỉ đạo BCĐ, UBND các xã tổ chức rà soát, xác định từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, xác định rõ nguồn lực để thực hiện và thời gian hoàn thành của từng tiêu chí. Trong 06 tháng đầu năm, toàn huyện đã huy động được 7,898 tỷ đồng cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó chủ yếu từ nguồn ngân sách huyện, xã và huy động từ cộng đồng dân cư.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2019, 12/12 xã của huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 02 xã An Hòa và Hướng Đạo phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Đồng Tĩnh tiếp tục thực hiện 05 tiêu chí còn lại và phấn đấu hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020.

HTX Dịch vụ Nông nghiệp kinh doanh hàng nông sản An Hòa

Để đạt được mục tiêu trên, huyện đã đề ra một số giải pháp thực hiện cụ thể cho 06 tháng cuối năm và các năm tiếp theo như:

- Về công tác lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã; phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò chỉ đạo đối với từng lĩnh vực, địa bàn của từng thành viên BCĐ và của các cơ quan chuyên môn. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Tổ chức giao ban định kỳ, nhằm phản ánh, năm bắt kịp thời tiến độ thực hiện, từ đó kịp thời có giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các xã trong thực hiện các tiêu chí; kiểm điểm trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng phòng, ban, ngành chuyên môn. Duy trì và kiện toàn hoạt động của BCĐ xây dựng NTM cấp huyện và các xã trên địa bàn huyện.

- Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp thu; chú trọng các hình thức tuyên truyền bằng miệng và vận động trực tiếp. Làm tốt công tác dân vận, nhằm vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích cao trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Về huy động nguồn lực: Tranh thủ tối đa các nguồn vốn của Nhà nước theo cơ chế hỗ trợ và các nguồn vốn lồng ghép của các tổ chức cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương, khai thác các nguồn thu hợp pháp, hợp lý cho ngân sách. Huy động nguồn vốn đóng góp, hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân trong và ngoài huyện để tạo đủ nguồn lực hoàn thành, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng sức, đồng lòng của quần chúng nhân dân, Chương trình mực tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Tam Dương sẽ tiếp tục thành công và đạt được những mục tiêu đã đề ra./.

Ngày đăng: 13/07/2018 Tác giả: Lương Văn Hành-Văn Phòng ĐPCT XD NTM - Số lần được xem: 371

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »