Những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM ở Lập Thạch


Sau hơn 7 năm thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn huyện Lập Thạch đã có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người được tăng lên, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm. Đây là thành tích đáng ghi nhận đối với tập thể cán bộ và nhân dân huyện Lập Thạch.
Với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới” đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thu hút được nhiều nguồn lực trong xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.
Tính tới tháng 6 năm 2018, toàn huyện Lập Thạch có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt 19/19 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí. Triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở vùng nông thôn như: Đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện; cơ sở vật chất văn hóa xã, thôn đã được đầu tư và cải tạo nâng cấp; mạng lưới bưu chính, viễn thông từng bước được nâng cấp, hiện đại hoá, phục vụ tốt nhu cầu thông tin liên lạc của người dân vùng nông thôn; hệ thống lưới điện trung, hạ thế và trạm phân phối được quan tâm cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn, phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt,…
 
Giao thông nông thôn phát triển
Đối với hoạt động phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân đã được chú trọng, các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh, huyện được triển khai kịp thời, sâu rộng như: chính sách hỗ trợ người chăn nuôi, chính sách hỗ trợ người nông dân mua máy sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ vùng sản xuất trồng trọt hàng hóa,... đã tạo động lực để người dân tích cực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập. Các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả được chú ý nhân rộng như: Chăn nuôi lợn ở Quang Sơn, chăn nuôi bò sữa ở Thái Hòa, chăn nuôi gà ở Đồng Ích, Bàn Giản. Phát triển cây thanh long ruột đỏ ở Vân Trục, Xuân Hòa, Ngọc Mỹ... Chỉ đạo các xã trồng trọt theo vùng, hướng phát triển sản xuất quy mô lớn, tập trung gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền; có sự liên kết giữa người sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó phát triển ngành nghề nông thôn được đánh giá là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Trong những năm qua, ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo, nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn. Trên địa bàn có 2 làng nghề được UBND tỉnh công nhận là làng nghề Mây tre đan ở 2 xã Văn Quán và Triệu Đề. Đồng thời có 2 sản phẩm được công nhận sở hữu trí tuệ là Cá thính và Thanh long ruột đỏ. 
Một trong những kết quả nổi bật không thể không nhắc tới trong xây dựng NTM ở Lập Thạch, đó là công tác tuyên truyền bước đầu đạt được kết quả tích cực. Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, đã tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức của một bộ phận lãnh đạo và người dân trong chỉ đạo cũng như thực hiện chương trình, xác định rõ người dân là chủ thể trong xây dựng NTM. Những kết quả của chương trình đã tạo thêm niềm tin của nhân dân với Đảng; nâng cao tinh thần đoàn kết làng xóm, tính cộng đồng; một số xã nhân dân đã tự nguyện hiến đất đóng góp ngày công, tiền để xây dựng các công trình phúc lợi. 
Các tiêu chí giảm nghèo và an sinh xã hội, phát triển giáo dục nông thôn, phát triển y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường,... đều đạt được những kết quả đáng khích lệ.
 
Công tác chăm sóc sức khỏe được chú trọng
 
Lập Thạch phấn đấu đến hết năm 2018, 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiếp  tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn và tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất hàng hóa và cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập và chất lượng sống của dân cư nông thôn. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Giao thông, thủy lợi,... nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn. Song song với việc xây dựng phải thường xuyên duy tu, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, đảm bảo nâng cao hiệu quả của hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất ở nông thôn. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng quan tâm đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đặc biệt quan tâm đầu tư cho phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; củng cố và nâng cao vai trò của HTX trong phát triển sản xuất. Đồng thời nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị, xã hội: UBMTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Thường xuyên nắm bắt, phát hiện kịp thời những cách làm hay, mô hình tốt để phổ biến và nhân ra diện rộng, kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong xây dựng NTM nhằm khích lệ phong trào.
Với những kết quả nổi bật đã đạt được trong thời gian qua và kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, tin tưởng rằng Lập Thạch sẽ cán đích đúng lộ trình trong công cuộc thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng NTM./.

Ngày đăng: 25/07/2018 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 472

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »