Vĩnh Tường nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới


Tính đến tháng 7/2018, toàn huyện Vĩnh Tường đã có 19/26 xã (bằng 73,1%) đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, trong đó: 12 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Thượng Trưng, Tam Phúc, Ngũ Kiên, Vũ Di, Tân Cương, Bình Dương, Cao Đại, Bồ Sao, Tuân Chính, Vĩnh Ninh, Lý Nhân và Vĩnh Sơn; 07 xã gồm: Việt Xuân, Yên Bình, Đại Đồng, Phú Thịnh, An Tường, Vĩnh Thịnh và Phú Đa hiện nay đang làm hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân số tiêu chí nông thôn mới đạt 17,85 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2017 đạt 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,26%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 83%, tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt 95,73%; trong 3 năm (2016-2018) huy động được trên 433 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới...

Đạt được những kết quả trên, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, ngành, các đoàn thể chính trị của huyện quyết tâm và coi việc thực hiện và đạt được các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm. UBND huyện đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ cho các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới như: Cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn; cơ chế hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng cho hạng mục bãi rác tạm; cơ chế hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; cơ chế hỗ trợ các trường triển khai xây dựng đổi mới theo Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Đề án số 981/ĐA-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã chỉ đạo các xã đăng ký hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể khối lượng công việc cần thực hiện của từng chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, từ đó tập trung công tác chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực cho thực hiện các tiêu chí. Ban chỉ đạo, Văn phòng NTM huyện đã chủ động tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã thực hiện, thường xuyên đôn đốc các thành viên BCĐ huyện bám sát cơ sở, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các xã trong quá trình thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn. Huyện cũng đã chỉ đạo BCĐ, UBND các xã đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2016 nhưng chưa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới do còn nợ đọng XDCB tổ chức rà soát, cập nhật từng chỉ tiêu, tiêu chí theo Quyết định số 22/2017 ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh, xác định lại nợ XDCB trong xây dựng nông thôn mới theo Hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giao thông và kênh mương nội đồng ở xã Vũ Di, huyện Vĩnh Tường

Theo kế hoạch, huyện Vĩnh Tường phấn đấu đến hết năm 2018 có 100% xã đạt 19/19 tiêu chí và huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Để đạt được mục tiêu trên, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới như sau:

Về duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt chuẩn: Yêu cầu các xã tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn theo Quyết định số 22/2017 ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh.

Về thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn: Chỉ đạo các xã tập trung, quyết liệt thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn, cụ thể: Hoàn thành tiêu chí Giao thông tại các xã Vân Xuân, Lũng Hòa, Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng; hoàn thành tiêu chí Trường học tại các xã Kim Xá, Yên Lập; hoàn thành tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa tại các xã: Vân Xuân, Lũng Hòa, Nghĩa Hưng, Chấn Hưng, Tân Tiến, Yên Lập, Kim Xá; hoàn thành tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn tại các xã: Chấn Hưng, Nghĩa Hưng; hoàn thành các tiêu chí Kinh tế và tổ chức sản xuất tại xã: Yên Lập, Kim Xá; hoàn thành tiêu chí Môi trường và ATTP tại các xã: Tân Tiến, Vân Xuân, Yên Lập, Kim Xá, Lũng Hòa, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng; hoàn thành tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật tại các xã: Tân Tiến, Nghĩa Hưng, Kim Xá.

Về xử lý nợ khối lượng xây dựng công trình: Sau khi rà soát, xác định lại theo văn bản số 8932/BKHĐT-KTNN ngày 01/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tuy các xã trên địa bàn huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nhưng nợ khối lượng xây dựng công trình còn khá lớn. Do vậy, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ khối lượng xây dựng công trình trong từng năm. Các xã chưa thanh toán hết nợ cho các công trình cũ sẽ không được bố trí vốn cho các dự án, công trình khởi công mới.

Về thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới: Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn, gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh và trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, gồm: Chỉ tiêu Văn hóa (tiêu chí Y tế - Văn hóa - Giáo dục), tiêu chí Môi trường. 

Về công tác chỉ đạo: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến xã; phát huy vai trò chỉ đạo, quản lý điều hành của chính quyền, vai trò chỉ đạo đối với từng lĩnh vực, địa bàn của từng thành viên BCĐ và của các cơ quan chuyên môn. Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. Tổ chức giao ban định kỳ, nhằm phản ánh, nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện, từ đó kịp thời có giải pháp cụ thể nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các xã trong thực hiện các tiêu chí; kiểm điểm trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng phòng, ban, ngành chuyên môn. Duy trì và kiện toàn hoạt động của BCĐ xây dựng NTM cấp huyện và các xã trên địa bàn huyện.

Về công tác tuyên truyền: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, đảm bảo dễ hiểu, dễ tiếp thu; chú trọng các hình thức tuyên truyền bằng miệng và vận động trực tiếp. Làm tốt công tác dân vận, nhằm vận động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới. Kịp thời biểu dương các điển hình tiên tiến có thành tích cao trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Về huy động nguồn lực cho xây dựng NTM: Tranh thủ tối đa các nguồn vốn của Nhà nước theo cơ chế hỗ trợ và các nguồn vốn lồng ghép của các tổ chức cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực tại địa phương, khai thác các nguồn thu hợp pháp, hợp lý cho ngân sách. Huy động nguồn vốn đóng góp, hỗ trợ, tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân trong và ngoài huyện để tạo đủ nguồn lực hoàn thành, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ./.

 

Ngày đăng: 30/07/2018 Tác giả: Lương Văn Hành-Văn Phòng ĐPCT XD NTM - Số lần được xem: 372

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »