Sông Lô phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019


Sau 8 năm thực hiện, Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Sông Lô đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, huyện Sông Lô đã có 13/16 xã (bằng 81,25%) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt 17 tiêu chí (Quang Yên), 01 xã đạt 12 tiêu chí (Như Thụy), 01 xã đạt 11 tiêu chí (Tứ Yên), số tiêu chí bình quân đạt 17,94 tiêu chí/xã. Kết quả Chương trình xây dựng nông thôn mới đã giúp bộ mặt nông thôn của các xã trong huyện có nhiều đổi mới theo hướng khang trang hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, huyện Sông Lô vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực của địa phương có hạn chế trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới lớn; các chế độ, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ngân sách tỉnh, huyện…

Kế hoạch của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Sông Lô đã đặt ra mục tiêu: Năm 2018 thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã Quang Yên và Như Thụy; năm 2019 thẩm tra hoàn thiện hồ sơ, đề nghị tỉnh thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Tứ Yên và tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 Để đạt được mục tiêu trên, BCĐ, UBND huyện Sông Lô yêu cầu các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Tiếp tục xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật ngày càng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Chỉ đạo phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp và chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Nâng cao chất lượng môi trường và đẩy mạnh phát triển đời sống văn hóa nông thôn, giữ gìn an ninh và trật tự xã hội. Lập kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ các công trình xây dựng nông thôn mới hàng năm; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng công trình trong xây dựng nông thôn mới.

Đối với các xã chưa đạt chuẩn, Ban chỉ đạo, UBND Huyện sẽ quyết liệt chỉ đạo các xã tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, Trường học, Cơ sở vật chất văn hóa, Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tổ chức sản xuất, y tế, văn hóa, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…

Đối với thực hiện, hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới, bên cạnh các tiêu chí đã đạt như: Quy hoạch; giao thông; thủy lợi; điện; an ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện các tiêu chí chưa đạt chuẩn như: Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Sản xuất, Môi trường, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí này chậm nhất vào năm 2019.

Lễ công bố các xã: Đôn Nhân, Phương Khoan, Đức Bác của huyện Sông Lô
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017

Để đạt được các nội dung, mục tiêu đã đề ra, huyện Sông Lô đã đề ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện như: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân; thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với những kết quả đã đạt được và kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tin tưởng rằng huyện Sông Lô đến hết năm 2019 sẽ có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thiện hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

 

Ngày đăng: 07/09/2018 Tác giả: Lương Văn Hành - Văn Phòng ĐPCT XD NTM - Số lần được xem: 337

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »