Sông Lô quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019


Triển khai thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sông Lô đã không ngừng nỗ lực, tích cực chỉ đạo và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới. Nhờ đó, Chương trình xây dựng NTM của huyện Sông Lô đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận, kinh tế - xã hội của huyện đã có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến hết năm 2018, toàn huyện đã có 14/16 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Trong thời gian tới, huyện Sông Lô tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 đạt được các mục tiêu: Các xã đã được công nhận đạt chuẩn tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, từng bước xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu; các xã Như Thụy và Tứ Yên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới còn lại là: Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Sản xuất, Môi trường để hoàn thành 100% các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra, khối lượng các công việc cần phải triển khai thực hiện là không nhỏ. Vì vậy, huyện đã đề ra các giải pháp cụ thể như:

Tiếp tục quán triệt nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của bộ máy chỉ đạo, quản lý và thực hiện các cấp. Thường xuyên sâu sát, lắng nghe ý kiến của cơ sở, của nhân dân để kịp thời đề xuất, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức được Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là một chương trình được thực hiện lâu dài, không có điểm kết thúc, từ đó có các biện pháp cụ thể để vượt qua khó khăn, phát huy được những tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương, có lộ trình phù hợp để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tập trung chỉ đạo công tác huy động, lồng ghép các nguồn lực để hỗ trợ các xã Như Thụy, Tứ Yên hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn và được công nhận đạt chuẩn theo đúng kế hoạch, để 100% số xã trên địa bàn Huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục của Trung tâm Văn hóa huyện; triển khai thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất để làm tiền đề cho việc đẩy mạnh chuyển dịch phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, có hiệu quả kinh tế cao. Phát triển các mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết, đặc biệt là gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, tạo tiền đề cho áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất; tập trung công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường nông thôn; thực hiện tốt các quy định về môi trường đối với chuồng trại chăn nuôi; thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải trong sản xuất theo quy định.

Đồng chí Trần Thanh Hải - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quang Yên, huyện Sông Lô

Bên cạnh việc chỉ đạo, thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra, huyện cũng mong muốn tỉnh kịp thời có những cơ chế, chính sách hỗ trợ để huyện có thể hoàn thành các mục tiêu của Chương trình trong năm 2019, trong đó đặc biệt là hỗ trợ kinh phí để 02 xã Như Thụy và Tứ Yên có đủ nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí chưa đạt chuẩn, do đây là những xã có xuất phát điểm rất thấp, nguồn lực để xây dựng nông thôn mới rất khó khăn, trong khi đó nhu cầu kinh phí để thực hiện xây dựng nông thôn mới rất lớn. Đồng thời hỗ trợ huyện làm tốt công tác đào tạo, tập huấn trong công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với tiêu chí và nâng cao thu nhập cho người dân./.

Ngày đăng: 09/05/2019 Tác giả: Lương Văn Hành - VPĐPNTM - Số lần được xem: 834

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »