Triển khai thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019 - 2020 ở Tân Lập


Tân Lập là xã miền núi, nằm ở phía đông của huyện Sông Lô, có vị trí địa lý rất thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội. Phía tây giáp xã Nhạo Sơn và thị trấn Tam Sơn; phía nam giáp xã Yên Thạch và xã Như Thụy; phía bắc giáp xã Đồng Quế; phía nam giáp xã Vân Trục, Thị trấn Lập Thạch và xã Xuân Hòa - huyện Lập Thạch. Xã có tổng diện tích tự nhiên 725,59 ha; trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm 399,87ha.Tình hình chính trị ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Xã Tân Lập có 8 thôn dân cư, đời sống của nhân dân trong xã đang ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Huyện ủy- UBND huyện Sông Lô, xã Tân Lập đã được đầu tư xây dựng một số cơ sở hạ tầng như: Điện, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục đến nay đang phát huy có hiệu quả; trong đó: Trạm y tế và 3 nhà trường đều được công nhận đạt chuẩn Quốc gia.

Tân Lập là một xã về đích nông thôn mới năm 2014, đến nay Tân Lập luôn duy trì và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn 19/19 tiêu chí. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của UBND xã; Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) xã và các ban, ngành đoàn thể tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về các tiêu chí của chương trình NTM. Với nội dung tuyên truyền phù hợp sát với thực tế, có tác dụng làm chuyển biến và nâng cao nhận thức của người dân, được nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhiều hộ gia đình đã tự nguyến hiến đất, tháo dỡ tường rào gạch và ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, tu sửa chỉnh trang nhà văn hóa thôn. Các hộ dân tự đổ cấp phối vào ngõ, chỉnh trang nhà cửa, tường rào, sân cổng; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quy chế dân chủ được phát huy, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh… góp phần tích cực bảo vệ thành quả và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng NTM.

Thực hiện Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành điều kiện, tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, điều kiện xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2020; Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 18/3/2019 của UBND huyện Sông Lô về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện Sông Lô. UBND xã Tân Lập đã xây dựngKế hoạch số 15/KH-UBND ngày 22/4/2019 về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn xã Tân Lập. Theo đó,xã xây dựng mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn xã có ít nhất 01 thôn đạt chuẩn thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (thôn được chọn xây dựng là thôn Thụy Điền), 7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, các thôn trên địa bàn xã đạt trung bình từ 5 tiêu chí thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.Các nội dung thực hiện cụ thể gồm:

Thực hiện xã nông thôn mới nâng cao đó là: Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện hiệu quả quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa chủ lực của xã, gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực hiện cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp; xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến đạt tiêu chuẩn an toàn hoặc mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ; nâng cao giá trị sản xuất ngành trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi; xây dựng mô hình sản xuất hàng hóa tập trung đối với các cây rau, hoa, quả, dược liệu và các loại cây trồng khác. Giải quyết việc làm cho lao động nông thôn thông qua các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tổ chức lại sản xuất. Đảm bảo tỷ lệ vườn hộ có quy mô diện tích từ 500m2 trở lên được cải tạo và chuyển sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao đạt tối thiểu 70%. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người/năm cao gấp 1,2 lần trở lên so với quy định xã đạt chuẩn NTM (tại năm xét, đề nghị công nhận NTM nâng cao). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm dưới 10%.

Có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và thích ứng với biến đổi khí hậu: Hoàn thiện hệ thống đường giao thông trên địa bàn xã; nâng cao tỷ lệ đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo 100% ô tô đi lại thuận tiện; các đường trục xã, trục thôn - liên thôn, ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng đảm bảo đạt tối thiểu từ 50% trở lên; các tuyến đường trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được duy tu, bảo trì thường xuyên, đảm bảo an toàn giao thông, không có hiện tượng lấn chiếm và sử dụng lòng, lề đường trái phép; Đảm bảo 100% các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có ít nhất một trường mầm non hoặc tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; Trung tâm văn hóa thể thao xã, Nhà văn hóa và khu thể thao thôn được duy tu bảo dưỡng thường xuyên, hoạt động có hiệu quả. Đảm bảo trên 80% hàng rào bằng cây xanh hoặc phủ cây xanh tại Trung tâm văn hóa xã và Nhà văn hóa của 8/8 thôn.

Về giáo dục và đào tạo, văn hóa: Đảm bảo trên 40% lao động có việc làm qua đào tạo; đảm bảo xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới theo quy định; trên 80% thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định; đảm bảo 100% các thôn phải có quy ước hoặc hương ước được UBND huyện công nhận; các thôn có ít nhất 1 câu lạc bộ ở một trong các loại hình: Văn hóa, văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được đảm bảo, thu hút nhiều người dân tham gia; bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống ở địa phương; xây dựng cộng đồng dân cư văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Về vệ sinh môi trường: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh đảm bảo đạt 100% và tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đảm bảo đạt 55%; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt trên 90%; tỷ lệ rác thải được thu gom và xử lý đúng theo quy định, đảm bảo đạt từ 75% trở lên; tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường đạt từ 85% trở lên; cảnh quan môi trường các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm luôn duy trì xanh, sạch, đẹp.

Về hệ thống chính trị, hành chính công: Đảng bộ, chính quyền và ít nhất 01 tổ chức khác trong hệ thống chính trị - xã hội của xã được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại ở mức cao nhất trong khung xếp loại; 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng quy định trên trang thông tin điện tử hoặc bản tin của UBND xã; thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đúng quy định; số lượng lĩnh vực và thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa đầy đủ theo quy định; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn hàng năm đạt 100%, trong đó 30% được giải quyết trước hạn.

Thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: (1) Tiêu chí Giao thông, đảm bảo 100% đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được gạch hóa, nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; đảm bảo có từ 60% trở lên các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm có rãnh thoát nước mặt đường; đảm bảo có từ 50% trở lên các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được trồng cây bóng mát, hàng rào bằng cây xanh, hàng rào khác được phủ xanh hoặc trồng hoa hai bên trục đường; đảm bảo 100% các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng. (2) Tiêu chí Nhà ở: Đảm bảo 100% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). (3)Tiêu chí Vườn hộ: Tỷ lệ vườn hộ được cải tạo, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp hoặc cải tạo, chuyển sang trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao đạt tối thiểu 90%. (4) Tiêu chí Hộ nghèo: Đảm bảo không có hộ nghèo theo quy định. (5) Tiêu chí Văn hóa: Thôn được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa” tối thiểu 5 năm liên tục cho đến năm được xét công nhận; có từ 90% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tại năm đề nghị xét công nhận; đảm bảo 100% các hộ gia đình thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội; thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương và quy ước, hương ước của thôn; nhà văn hóa và khu thể thao có bồn hoa, diện tích cây xanh che phủ tối thiểu 25%; có 100% hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh; có công trình vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn; có hệ thống loa truyền thanh đảm bảo tất cả các hộ trong xóm có thể nghe được; có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; có tối thiểu 01 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và 01 câu lạc bộ thể dục, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên. (6) Tiêu chí Giáo dục: Đảm bảo 100% trẻ em 6 tuổi có đủ điều kiện sức khỏe vào học lớp 1 và đảm bảo trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 THCS; đảm bảo không có học sinh bỏ học; không có học sinh vi phạm pháp luật; có và sử dụng hiệu quả quỹ khuyến học. (7) Tiêu chí Y tế: Đảm bảo thôn dân cư NTM kiểu mẫu có tối thiểu 01 nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định và thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. (8) Tiêu chí Vệ sinh, môi trường: Đảm bảo nước thải khu dân cư được thu gom và xử lý nước thải phù hợp trước khi thải vào môi trường; đảm bảo rác thải được phân loại từ hộ gia đình và được thu gom, vận chuyển, xử lý; đảm bảo cảnh quan đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, không có tình trạng vứt rác bừa bãi, cống rãnh được khơi thông tiêu thoát tốt; tất cả các tuyến đường được giao cho các tổ chức đoàn thể, quần chúng trong thôn quản lý, việc duy trì tổng thể vệ sinh chung trong thôn định kỳ tối thiểu 01 lần/tuần. (9) Tiêu chí Hệ thống chính trị và an ninh, trật tự xã hội: Đảm bảo Chi bộ thôn được đánh giá, xếp loại ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đạt danh hiệu tiên tiến trở lên; an ninh trật tự được đảm bảo, không có vụ việc hình sự xảy ra; không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội và không phát sinh thêm người mắc các tệ nạn xã hội trong năm xét công nhận.

Trao đổi với bà Trần Thị Hải Yến - Chủ tịch UBND,Trưởng banChỉ đạo xây dựng NTM xã Tân Lập cho biết: Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra, xã xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện,đưa ra những giải pháp thực hiện; phân công trách nhiệm cụ thể cho cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn và cá nhân có liên quan trong tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân.

Hy vọng, với những mục tiêu và định hướng cụ thể, xã Tân Lập sẽ thực hiện thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng lộ trình đã xây dựng./.

Một số hình ảnh về NTM xã Tân Lập:

Trụ sở UBND xã Tân Lập

Nhà Văn hóa thôn Thụy Điền

(thôn được chọn xây dựng Thôn dân cưnông thôn mới kiểu mẫu)

 

Nhà Văn hóa thôn Cẩm Bình Kha được trang bị máy tập rèn luyện sức khỏe

Trường mầm non xã Tân Lập

Hệ thống trường học ở xã Tân Lập từ Mầm non, Tiểu học và THCS

đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (100%)

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ (thôn Cẩm Bình), một trong những mô hình

phát triển kinh tế hộ gia đình mang lại thu nhập cao cho người dân ở Tân Lập

 

Ngày đăng: 30/07/2019 Tác giả: Kim Cúc - Số lần được xem: 631

Tin bài cùng chuyên mục

Văn bản mới


Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »