Báo cáo Số 144/TK-NN, Báo cáo ước tính tình hình sản xuất lâm nghiệp 6 tháng đầu năm 2009


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

-----------------------

Số: 144 /TK-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 6 năm 2009

 

 

 

BÁO CÁO ƯỚC TÍNH

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

 

Ước 6 tháng đầu năm 2009, các đơn vị có sản xuất Lân nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng được 315 ha rừng tập trung, đạt 19,1% KH, giảm 38,2% so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích rừng trồng theo chương trình 661 là 140 ha, đạt 56% KH, giảm 60% so với cùng kỳ. Diện tích rừng kinh tế của các công ty Lâm nghiệp trồng bằng nguồn vốn vay 150 ha, đạt 100% KH, giảm 6,2 so với cùng kỳ. Một số đơn vị như: Vườn quốc gia Tam Đảo, Lâm trường Lập Thạch đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị mặt bằng, khảo sát thực địa, ươm cây giống nên khi thời tiết có mưa các đơn vị đã tập trung lực lượng trồng rừng theo kế hoạch, tiến độ trồng rừng đạt khá, dự kiến đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành kế hoạch trồng rừng cả năm 2009. Riêng dự án trồng rừng của tỉnh đến nay mới giao chính thức kế hoạch trồng 120 ha rừng phòng hộ cho các Ban quản lý dự án và các địa phương, KH trồng rừng sản xuất chưa giao nên có ảnh hưởng làm cho tiến độ trồng rừng chậm lại.

Công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng hiện có của các đơn vị Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh được đảm bảo và duy trì, đã chăm sóc lần 1 cho 1.089,8 ha rừng, đạt 77,5% KH. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 11.345,1 ha, đạt 98,6% KH.

Công tác phòng chống cháy rừng được chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chỉ xẩy ra một số vụ cháy rừng nhỏ, thiệt hại ít.

Ước 6 tháng đầu năm 2009, số cây Lâm nghiệp trồng phân tán 115,6 ngàn cây, giảm 6,3% so với cùng kỳ.

Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 11.527 m³, giảm 13,7% so với cùng kỳ do quí I Công ty giấy Bãi bằng không nhập gỗ nguyên liệu giấy của Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch. Sản lượng củi khai thác 27.528 ste, tăng 3,1%.

Giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh ước 6 tháng đầu năm 2009 (theo giá CĐ 94) đạt 18,1 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành Lâm nghiệp theo giá thực tế 31,1 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là giá trị khai thác lâm sản 22,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,7%, giá trị trồng và nuôi rừng 3,7 tỷ đông (11,9%), giá trị dịch vụ Lâm nghiệp 4,2 tỷ đồng (13,5%).

Tóm lại:  6 tháng đầu năm 2009, các đơn vị Lâm nghiệp trung ương trên địa bàn tỉnh đã chủ động làm tốt công tác chuẩn bị nên tiến độ trồng rừng tập trung của các đơn vị đạt khá. Riêng dự án của các tỉnh trồng rừng sản xuất đến nay chưa giao chính thức nên tiến độ thực hiện chậm. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được tăng cường, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên nên đã hạn chế được những vụ cháy rùng lớn gây thiệt hại.
 

(Thống kê chi tiết … )

 

Nơi nhận:

- Vụ Nông, Lâm nghiệp-TCTK;

- LĐ Cục TK;

- Lưu: NN.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký )

 

HOÀNG ĐỨC THẢO

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 1236

Báo cáo - Thống kê

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website