Báo cáo Số 145/TK-NN, Báo cáo sơ bộ DT, NS, SL cây hàng năm vụ đông xuân 2009


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

-----------------------

Số: 145/TK-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

  Vĩnh Phúc, ngày 09 tháng 6 năm 2009

 

 

 

BÁO CÁO SƠ BỘ

DIỆN TÍCH - NĂNG SUẤT - SẢN LƯỢNG

CÂY HÀNG NĂM VỤ ĐÔNG XUÂN 2009

 

Thực hiện kế hoạch công tác Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản của Tổng cục Thống kê giao năm 2009 và công văn số: 1301/UBND-KT2 ngày 16 tháng 4 năm 2009 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc “V/v điều tra NS-SL cây trông vụ đông xuân năm 2009”. Cục Thống kê Vĩnh Phúc đã có kế hoạch triển khai đến các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt là việc đánh giá ước tính năng xuất, sản lượng cây trồng, nhất là cây lúa của vụ đông xuân 2009. Cục Thống kê đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện), tiến hàng kiểm tra, thăm đồng và ước tính năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2009. Đồng thời trên cơ sở báo cáo của các huyện và tình hình thực tế. Cục Thống kê có một số nhận xét đánh giá như sau:

I. Ước tính diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2009.

1. Diện tích gieo trồng.

Kết thúc gieo trồng vụ đông xuân 2009, tổng dịên tích gieo trồng đạt 50.599,0 ha, giảm 25,6% so với cùng kỳ năm 2008 (giảm 17.383,7 ha). Nguyên nhân chủ yếu là do vụ đông  2008-2009 có mưa lớn kéo dài đã làm ngập và mất trắng nhiều diện tích cây vụ đông (20.072,2 ha rau màu ngập, mất trắng).

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 38.292,1 ha, giảm 19,5% so với cùng kỳ (giảm 9.264,6 ha), trong đó: Diện tích gieo trồng lúa đạt 31.380,0 ha đạt 105,7% kế hoạch, tăng 5,2% so với cùng kỳ (tăng 1.558,1 ha). Diện tích gieo trồng ngô đạt 6.912,1 ha, giảm 61% so với cùng kỳ (giảm 10.822,7).

Diện tích gieo trồng cây chất bột có củ đạt 3.580,6, giảm 32,2% so với cùng kỳ (giảm 1.700,8 ha) trong đó: Diện tích gieo trồng khoai lang đạt 1.549,7 ha (giảm 1.431,4 ha). Diện tích gieo trồng sắn đạt 1.987,2 ha, giảm 12,1% (giảm 274,4 ha).

Diện tích gieo trồng mía đạt 80,7 ha, tương đương với cùng kỳ.

Diện tích gieo trồng cây có hạt chứa dầu đạt 4.654,7 ha, bằng 51,8% so với cùng kỳ, trong đó: Diện tích gieo trồng lạc đạt 3.210,0 ha, giảm 19,4% so với cùng kỳ (giảm 823,9 ha). Diện tích gieo trồng đậu tương đạt 1.440,.2 ha, giảm 70,8% so với cùng kỳ (giảm 3.498,3 ha).

Diện tích gieo trồng cây ra, đậu, hao, cây cảnh đạt 3.188,3 ha, bằng 61,2% cùng kỳ, trong đó: Diện tích gieo trồng rau các loại đạt 2.844,4 ha, giảm 39,7% so với cùng kỳ (giảm 1.871,3 ha). Đậu các loại đạt 260,7 ha, giảm 40,8% (giảm179,5 ha). Hoa các loại đạt 45,2 ha. Cây cảnh các loại đạt 38,0 ha.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm khác đạt 806,6 ha.

2. Năng suất gieo trồng:

Năng suất gieo trồng lúa Đông xuân 2009 ước đạt 54,8 tạ/ha đạt 97,3% kế hoạch và giảm 1,0% so với cùng kỳ (giảm 0,58 tạ/ha). Vụ Đông xuân năm nay gặp một số khó khăn như: Trong thời kỳ lúa trỗ ở hầu hết các địa phương trong tỉnh đều ảnh hưởng của thời tiết âm u và những đợt gió to làm cho sinh trưởng của cây lúa chậm lại, đồng thời các bệnh như khô vằn, sâu quấn lá, rầy lâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại ở tất cả các huyện, nên phần nào cũng ảnh hưởng, hạn chế đến năng suất cây trồng. UBND tỉnh đã có công điện số 02/CĐ-CT ngày 27/4/2009 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt phòng trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa xuân 2009 và Chỉ thị số 26/CT-UBND tỉnh ngày 29/4/2009 về việc tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ xuân 2009. Các ngành chức năng và các địa phương đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ kịp thời đợt rầy nâu hại lúa nên đã giảm được thiệt hại. Vụ Đông xuân 2009 tuy gặp một số khó khăn nhưng đến nay đã khắc phục được và ước tính năng suất lúa vẫn là một trong những vụ được mùa và đạt xấp sỉ vụ Đông xuân 2008. Vụ Đông xuân 2009 cơ cấu giống lúa đã có sự thay đổi mạnh mẽ, các giống lúa lai cho năng suất khá được tỉnh hỗ trợ giá giống và bà con nông dân cũng tích cực đưa vào sản xuất đạt khá hơn các giống lúa thuần.

Năng suất ngô ước đạt 32,0 tạ/ha, giảm 19,4% (giảm7,69 tạ/ha), nguyên nhân do mưa ngập vụ đông làm giảm năng suất.

Năng suât khoai lang đạt 56,23 tạ/ha, giảm 32,6% (giảm 36,4 tạ/ha).

Năng suất lạc đạt 18,10%, giảm 0,5% so với cùng kỳ (giảm 0,09 tạ/ha). Năng suất đậu tương đạt 13,89 tạ/ha, giảm 16,2% (giảm 2,7 tạ/ha).

Năng suất rau các loại đạt 162,74 tạ/ha, giảm 8,0% so với cùng kỳ (giảm 14,18 tạ/ha). Năng suất đậu các loại đạt 7,46 tạ/ha, tăng 20,3% (tăng 1,25 tạ/ha). Năng suất cỏ đạt 677,54 tạ/ha.

3. Sản lượng:

Sản lượng lúa Đông xuân 2009 ước đạt 172.118,8 tấn, đạt 102,9% kế hoạch, tăng 4,2% so với cùng kỳ (tăng 6.953,3 tấn). Sản lượng lúa tăng là do diện tích gieo  cấy lúa vụ Đông xuân 2009 tăng so với cùng kỳ nên sản lượng tăng.

Sản lượng ngô đạt 22.120,4 tấn, giảm 68,6% (giảm 48.270,0 tấn).

Sản lượng khoai lang đạt 8.808,6 tấn, giảm 67,0% so với cùng kỳ (giảm 17.854,9 tấn).

Sản lượng lạc đạt 5.802,5 tấn, giảm 20,9% so với cùng kỳ (giảm 1.537,1 tấn). Sản lượng đậu tương đạt 2.000,0 tấn, giảm 75,6% (giảm 6.191,9 tấn).

Sản lượng rau các loại đạt 46.290,0 tấn, giảm 44,5% so với cùng kỳ (giảm 37.143,2 tấn). Sản lượng đậu các loại đạt 193,5 tấn, giảm 28,8% (giảm 78,3 tấn). sản lượng cỏ đạt 48.027,1 tấn.

II. Đánh giá chung:

Sản xuất vụ Đông xuân năm 2009 gặp nhiều khó khăn do vụ đông bị ngập úng nặng đã làm cho năng suất của nhiều loại cây trồng bị giảm nhiều so với cùng kỳ. Song được sự quan tâm thường xuyên của các cấp, các ngành trong tỉnh nên vụ Đông xuân năm 2009 tỉnh đã hỗ trợ 60% giá của các giống lúa lai như Q ưu 1, Syn 6, TH 3-3, Nghi hương 2308, Bội tap sơn thanh, tổng số tiền hỗ trợ nên đến hơn 5 tỷ đồng cho bà con nông dân. Đồng thời cùng với sự nố lực của bà con nông dân, sự chỉ đạo tích cực của các ngành, địa phương trong công tác phòng trừ sâu bệnh, khắc phục thiệt hại do thời tiết gây ra nên kết quả sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh cơ bản vẫn giữ được ổn định ./.

 

(Thống kê chi tiết … )

 

Nơi nhận:

- Vụ NLTS-TCTK (B/cáo);

- Tỉnh uỷ, UB tỉnh (B/cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: LĐ, TH, NN.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

HOÀNG ĐỨC THẢO

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 866

Báo cáo - Thống kê

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website