Báo cáo Số 147/TK-NN, Báo cáo nhận xét tình hình sản xuất thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2009


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

-----------------------

Số: 147/TK-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Vĩnh Phúc, ngày 12 tháng 6 năm 2009

 

 

 

BÁO CÁO NHẬN XÉT

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT THUỶ SẢN

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009

(Số liệu sơ bộ)

 

Tình hình sản xuất thuỷ sản của Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2009 gặp một số khó khăn về thời tiết do đợt mưa to kéo dài cuối năm 2008 đã làm một số diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị ngập, tràn và thiệt hại lớn. Tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, các địa phương cùng với sự nỗ lực của các hộ và cơ sở nên sản xuất thuỷ sản Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2009 cơ bản vẫn giữ được ổn định và từng bước đa dạng giống nuôi trồng. Kết quả cụ thể như sau:

* Diện tích nuôi trồng:

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 4.746,8 ha đạt 78,7% so với kế hoạch năm và tăng 14,9% cùng kỳ. Trong đó diện tích nuôi cá 4.600,1 ha (chiếm 96,9% diện tích ), diện tích ươm giống thuỷ sản 143,4 ha. Có một số hộ ở huyện Bình Xuyên nuôi tôm càng xanh với diện tích 3,3 ha. Để đa dạng hoá và tăng giá trị sản xuất nuôi trồng nhiều hộ đã nuôi trồng một số giống thuỷ sản có giá trị cao như: Ba ba, ếch và cá sấu.

Để khuyến khích nuôi trồng và đa dạng hoá giống thuỷ sản, Chi cục Thuỷ sản Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện các mô hình khuyến ngư. Cá lóc bông 0,4 ha, rô phi đơn tính 3,0 ha , nuôi cá thâm canh năng xuất 3 tấn / ha với diện tích 2,0 ha. Chi cục cũng tiếp tục thực hiện đề tài nuôi và cho đẻ thử nghiệm cá lăng chấm, đây là loại cá có giá trị cao.

* Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng:

Sản lượng thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 5.031,8 tấn đạt 50% kế hoạch năm và tăng 9,0% cùng kỳ, trong đó sản lượng nuôi trồng cá chiếm chủ yếu, 6 tháng đầu năm sản lượng cá ước đạt 5.027,1 tấn. một số hộ nuôi tôm càng xanh ước đạt 0,5 tấn. Ở một số địa phương có nuôi các loại thuỷ sản có giá trị nhưng sản lượng chưa nhiều như: Ếch ước đạt 3,48 tấn, ba ba 0,72 tấn, cá sấu 0,03 tấn.

* Tình hình khai thác thuỷ sản:

Tình hình khai thác thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2009 ổn định. Ước 6 tháng đầu năm 2009 khai thác thuỷ sản đạt 840,5 tấn tăng 9,8% so với cùng kỳ, trong đó khai thác cá ước đạt 146,59 tấn, tôm 65,0 tấn, thuỷ sản khác 628,9 tấn. Khai thác thuỷ sản tăng chủ yếu do cuối năm 2008 có đợt mưa ngập làm nhiều thuỷ sản ở các ao, hồ tràn ra sông, ngòi nên lượng khai thác thuỷ sản tự nhiên của các ao hồ tăng.

* Sản xuất giống thuỷ sản:

Sản xuất thuỷ sản 6 tháng đầu năm 2009 gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân là do đợt mưa to cuối năm 2008 đã làm nhiều diện tích chuyên ươm giống bị tràn mất và đầu năm 2009 tình hình sản xuất và cung ứng giống bị chậm hơn. Ước 6 tháng đầu năm 2009 sản xuất cá giống đạt 1.258,2 triệu con giảm 19,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá bột 628,4 triệu con, cá hương 374,8 triệu con, cá giống 255,0 triệu con.

Đánh giá chung: Sản xuất thuỷ sản Vĩnh Phúc 6 tháng đầu năm 2009 tuy có gặp một số khó khăn do thời tiết gây ra, song được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các địa phương cùng sự nỗ lực của bà con nên sản xuất thuỷ sản vẫn giữ được ổn định, từng bước đa dạng hoá về chủng loại nuôi trồng. Hoạt động khuyến ngư và nghiên cứu khoa học tiếp tục đươc quan tâm đã tạo điều kiện cho nuôi trồng thuỷ sản ngày càng ổn định với nhiều giống mang lại giá trị cao. Bà con nuôi trồng thuỷ sản cũng từng bước đi vào thâm canh, tạo ra giá trị sản xuất và hàng hoá đáp ứng phục vụ nhu cầu của thị trường và tạo điều kiện nâng cao thu nhập./.

 

(Thống kê chi tiết … )

 

Nơi nhận:

- Vụ NN-TCTK (b/c)

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh (b/c)

- Lưu NV

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

HOÀNG ĐỨC THẢO

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 858

Báo cáo - Thống kê

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website