Báo cáo số 118/TK-NN, Báo cáo ước tính DT,NS,SL cây hàng năm vụ đông xuân 2009


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

-------------------------

Số: 118 /TK-NN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do -Hạnh phúc

-----------------------------

Vĩnh Phúc, Ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

 

BÁO CÁO ƯỚC TÍNH

DIỆN TÍCH – NĂNG SUẤT – SẢN LƯỢNG

CÂY HÀNG NĂM VỤ ĐÔNG XUÂN 2009

-----------------------------

 

Thực hiện kế hoạch công tác thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản của Tổng cục Thống kê giao năm 2009 và công văn số 1301/UBND-KT2 ngày 16/4/2009 của UBND Tĩnh Vĩnh Phúc “V/v điều tra NS-SL cây trồng vụ đông xuân năm 2009 “. Cục Thống kê Vĩnh Phúc đã có kế hoạch triển khai đến các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt để có cơ sở số liệu ước tính về năng suất, sản lượng cây trồng nhất là cây lúa của vụ đông xuân 2009. Cục Thống kê địa đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các huyện thị, xã, thành phố (sau đây gọi tắt là huyện), tiến hành kiểm tra, thăm đồng và ước tính năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông xuân 2009. Đồng thời trên cơ sở báo cáo của các huyện và tình hình thực tế. Cục Thống kê có một số nhận xét đánh giá như sau:

I.Ước tính diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2009.

1. Diện tích gieo trồng:

Kết thúc gieo trồng vụ đông xuân năm 2009, số liệu sơ bộ tổng diện tích gieo trồng đạt 50.123,8 ha, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm 2008 (giảm 17.858,9 ha). Nguyên nhân chủ yếu là do trong các ngày từ 30/10 đến3/11/2008 sẩy ra các trận mưa lớn kéo dài đã làm ngập và mất trắng nhiều diện tích cây vụ đông (có 20.072,2 ha rau màu ngập, mất trắng).

Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt 37.177,3 ha. Giảm 20,3% so với cùng kỳ (giảm 9.633,7 ha), trong đó: Diện tích gieo trồng lúa đạt 31.177,3 ha đạt 105% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ (tăng 1.355,4 ha). Diện tích gieo trồng  ngô đạt 6.745,7 ha, giảm 62% so với cùng kỳ (giảm 10.989,1 ha).

Diện tích gieo trồng cây chất bột có củ đạt 3.548,4 ha, giảm 32,8% so với cùng kỳ (giảm 1.733 ha) trong đó: Diện tích gieo trồng khoai lang đạt 1.476,5 ha (giảm 1.504,6 ha). Diện tích gieo trồng sắn đạt 2.047,9 ha, giảm 9,4% (giảm 213,7 ha).

Diện tích gieo trồng mía đạt 80,2 ha, giảm 0,6 ha).

Diện tích gieo trồng cây có hạt chứa dầu đạt 5.044,7 ha, trong đó: Diện tích gieo trồng lạc đạt 3.402 ha, giảm 15,7% so với cùng kỳ (giảm 631,9 ha). Diện tích gieo trồng đậu tương đạt 1.482,5 ha, giảm 70% so với cùng kỳ (giảm 3.455,9 ha).

Diện tích gieo trồng cây rau, đậu, hoa, cây cảnh đạt 3.001,4 ha, trong đó: Diện tích gieo trồng rau các loại đạt 2.723,1 ha, giảm 42,3% so với cùng kỳ (giảm 1.992,6 ha). Đậu các loại đạt 221,9 ha, giảm 49,6% (giảm 218,3 ha). Hoa các loại đạt 28,2 ha, cây cảnh các loại đạt 28,2 ha.

Diện tích gieo trồng cây hàng năm khác đạt 683,2 ha.

2. Năng suất gieo trồng:

Năng suất gieo trồng lúa đông xuân 2009 ước đạt 52,81 tạ/ha đạt 93,2% kế hoạch, giảm 5,3% so với cùng kỳ (giảm 2,93 tạ/ha). Vụ đông xuân năm nay gặp nhiều khó khăn, trong thời kỳ lúa trỗ ở một số huyện có ảnh hưởng của những đợt gió to làm giảm năng suất, đồng thời các bệnh như khô vằn, sâu quấn lá, rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh gây hại ở tất cả các huyện. Tổng diện tích nhiễm rầy là 5.252 ha, trong đó đến ngưỡng phòng trừ là 3.246,5 ha, diện tích nhiễm nặng là 1.279,6 ha, UBND tỉnh đã có công điện số 02/CĐ-CT ngày 27/4/2009 về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt phong trừ rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa xuân 2009 và chỉ thị số 26/CT-UBND tỉnh ngày 29/4/2009 về việc tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh cuối vụ xuân 2009. Các ngành chức năng và địa phương đang tăng cường chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân tích cực phòng trừ để hạn chế thiệt hại.

Năng suất ngô ước đạt 31,71 tạ/ha, giảm 20,1% (giảm 7,98 tạ/ha), nguyên nhân do mưa ngập vụ đông làm giảm năng suất.

Năng suất khoai lang đạt 56,23 tạ/ha, giảm 37,1% (giảm,21 ta/ha).

Năng suất lạc đạt 18,03 tạ/ha, giảm 0,9% so với cùng kỳ (giảm 0,16 tạ/ha). Năng suất đậu tương đạt 14 tạ/ha, giảm 8,8% so với cùng kỳ (giảm 15,49 tạ/ha). Năng suất đậu các loại đạt 7,69 tạ/ha, tăng 24,7% (tăng 1,52 tạ/ha). Năng suất hoa các loại đạt 8.635,46 bông/ha. Năng suất cây cảnh các loại đạt 6.682,98 cây/ha.

Năng suất cỏ đạt 730,23 tạ/ha. Gấc đạt 210 tạ /ha.

Năng suất rau màu giảm chủ yếu do vụ đông ngập.

3. Sản lượng:

Sản lượng lúa đông xuân 2009 ước đạt 163.524,8 tấn, đạt 97,7% kế hoạch, giảm 1% so với cùng kỳ (giảm 1.640,4 tấn). Sản lượng ngô đạt 21.391,5 tấn, giảm 69,6% (giảm 48.998,9 tấn).

Sản lượng khoai lang đạt 8.302,9 tấn, giảm 68,9% so với cùng kỳ (giảm 18.360,6 tấn).

Sản lượng lạc đạt 6.134,7 tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ (giảm 1.204,9 tấn). Sản lượng đậu tương đạt 2.075,8 tấn, giảm 74,7% (giảm 6.116,1 tấn).

Sản lượng rau các loại đạt 43.958,8 tấn, giảm 47,3% so với cùng kỳ (giảm 39.474,4 tấn). Sản lượng đậu các loại đạt 170,7 tấn, giảm 37,2% (giảm 101,1 tấn). Sản lượng hoa các loại đạt 243.520 bông. Cây cảnh các loại đạt 188.460 cây.

Sản lượng cỏ đạt 48.027,1 tấn.

II. Đánh giá chung:

Sản xuất vụ đông xuân năm 2009 gặp kho khăn về thời tiết, sâu bệnh gây hại nên năng suất của nhiều loại cây trồng có khả năng giảm so với cùng kỳ. Song được sự quan tân thường xuyên của các cấp, các ngành trong tỉnh, nhất là được sự tăng cường đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, vụ đông xuân năm 2009 tỉnh đã hỗ trợ 60% giá của các giống lúa lai như: Q ưu 1, Syn 6, TH 3-3, Nghi hương 2308, Bồi tạp sơn thanh, tổng số tiền hỗ trợ lên đến hơn 5 tỷ đồng cho bà con nông dân, đồng thời cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân, sự chỉ đạo tích cực của các ngành, địa phương trong công tác phòng trừ sâu bệnh nên kết quả sản xuất nông nghiệp ở các địa phương trong tỉnh cơ bản vẫn được ổn định.
 

(Thống kê chi tiết ...)

 

Nơi nhận:

- Vụ NLTS-TCTK (B/cáo)                              

- Tỉnh ủy, UB tỉnh (B/cáo)                                      

- Các đơn vị liên quan

- Lưu LĐ, TH, NN                                       

 

CỤC TRƯỞNG

( đã ký)

 

HOÀNG ĐỨC THẢO

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 1440

Báo cáo - Thống kê

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website