Báo cáo kết quả điều tra thuỷ sản 01/11/2008 và sản xuất thuỷ sản năm 2008


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VINH PHÚC
-------------------

Số 393/TK  - TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -  Tự do -    Hạnh phúc

Vĩnh Phúc, ngày 15 tháng 12 năm 2008

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ

ĐIỀU TRA THUỶ SẢN 01/11/2008

VÀ SẢN XUẤT THUỶ SẢN NĂM 2008

 

I. Điều tra thuỷ sản 01/11/2008:

1. Tình hình tổ chức triển khai và thực hiện:

Thực hiện kế hoạch công tác thống kê Nông, Lâm, Thuỷ sản của Tổng cục thống kê giao năm 2008 và phương án điều tra thuỷ sản theo quyết định số 329/QĐ – TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2008 Tổng Cục trưởng Tổng cục thống kê, đồng thời cung cấp những thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh để phục vụ sự điều hành của lãnh đạo địa phương, Cục thống kê Vĩnh Phúc đã có hội nghị ngày 30/6/2008 và kế hoạch số 318/TK-NLTS ngày 08 tháng 10 năm 2008, hướng dẫn các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện điều tra thuỷ sản. Căn cứ vào các phương án điều tra thuỷ sản mới và hướng dẫn cửa Cục thống kê, phòng thống kê các huyện, thị, thành phố đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phương án điều tra mới cho thống kê xã, phường, thị trấn, hướng dẫn các điều tra viên phương pháp phỏng vấn và cách ghi các chỉ tiêu trong phiếu điều tra theo đúng quy định.

Để triển khai điều tra thuỷ sản theo đúng phương án mới và hướng dẫn của Tổng cục thống kê, Cục thống kê thường xuyên cử cán bộ nghiệp vụ xuống các huyện, thị, thành phố và địa bàn điều tra để giám sát, kiểm tra, phúc tra, kịp thời bổ sung và uấn nắm những sai sót trong quá trình điều tra theo phương án mới. Kết quả kiểm tra cho thấy cuộc điều tra được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch của tỉnh và phương án điều tra của Tổng cục thống kê đã ban hành, số liệu phản ánh sát tình hình sản xuất thuỷ sản của địa phương.

2. Chọn mẫu điều tra:

Thực hiện phương án mới của Tổng cục thống kê đã ban hành ngày 28 tháng 4 năm 2008, Cục thống kê Vĩnh Phúc đã tiến hành từng bước chọn mẫu điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của Tổng cục thống kê.

* Chọn mẫu điều tra nuôi trồng: Căn cứ vào phương án điều tra, Cục thống kê Vĩnh Phúc đã tiến hành lập danh sách và trọn mẫu theo quy định. Cụ thể mẫu điều tra nuôi trồng thuỷ sản được chon ở 33 xã, phường, thị trấn để điều tra với 1150 hộ mẫu điều tra nuôi trồng.

* Chon mẫu khai thác: Do đặc điểm của Vĩnh Phúc có khai thác thuỷ sản nội địa nhỏ lẻ, không đồng đều  và để đáp ứng yêu cầu phục vụ địa phương. Cục thống kê đã tiến hành điều tra chọn mẫu ở tất cả các huyện, thị, thành phố có khai thác thuỷ sản. Kết quả điều tra ở 18 xã, phường, thị trấn của 6 huyện có khai thác với 360 hộ mẫu điều tra khai thác thuỷ sản (số hộ mẫu tăng thêm 160 hô).

* Chọn mẫu sản xuất giống: Căn cứ vào phương án Tổng cục thống kê song do sản xuất giống thuỷ sản của Vĩnh Phúc ít và tập trung ở một số vùng nhỏ nên Cục thống kê tiến hành chọn mẫu điều tra ở 7 xã với 60 hộ mẫu điều tra.

3. Kết quả điều tra:

Về tình hình cơ bản trong nuôi trồng thuỷ sản từ kết quả điều tra 136/136 xã, phường, thị trấn có báo cáo. Tổng số hộ nuôi trồng thuỷ sản có đến thời điểm 01/11/2008 là 10.024 hộ nuôi trồng, so với cùng kỳ tăng 1.058 hộ. Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6.524,9 ha, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước (+833,1 ha ), trong đó diện tích cho sản phẩm trong kỳ đạt 6.154,6 ha.

Kết quả điều tra hộ mẫu cho thấy các xã, phường, thị trấn có điều tra chọn mẫu đã thực hiện đúng phương án và số mẫu theo yêu cầu của cuộc điều tra. Tổng số hộ mẫu nuôi trồng 1150 hộ, khai thác thuỷ sản 360, sản xuất giống 60 hô.

Từ kết quả các phiếu điều tra mẫu thu được phòng thống kê các huyện, thị, thành phố đã tổng hợp nuôi trồng, mẫu khai thác, kết hợp với điều tra toàn diện tính toán suy rộng kết quả, đồng thời có thẩm định, so sánh, đối chiếu năm trước và xem xét thực tế của địa phương theo đúng phương án đã hướng dẫn. Cục thống kê đã tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra với các huyện, thị, thành phố. Kết quả tổng hợp và đánh giá của các huyện, thị, thành phố cho thấy đã phản ánh sát thực tế về nuôi trồng và khai thác thuỷ sản của tỉnh.

II. Kết quả sản xuất thuỷ sản năm 2008:

Năm 2008 thuỷ sản Vĩnh Phúc tiếp tục phát triển ổn định. Sản xuất thuỷ sản nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành cùng sự nỗ lực, chủ động của bà con nông dân các địa phương trong tỉnh nên diện tích và sản lượng nuôi trồng đều tăng.

1. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản:

Kết quả nuôi trồng thuỷ sản năm 2008 trên địa bàn tỉnh tăng cả về diện tích và sản lượng.

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 6.524,9 ha tăng 14,6% so với cùng kỳ, trong đó diện tích cho sản phẩm thu hoạch trong kỳ 6.154,6 ha (94,3%) và chiếm chủ yếu là nuôi cá. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng chủ yếu ở các huyện như phúc Yên, Bình Xuyên,Vĩnh Tường do mở rộng diện tích nuôi trồng ở các vùng trũng và một số đầm lớn về nuôi trồng và nhiều hộ chuyển đổi chân đất trũng sang nuôi trồng thuỷ sản. Một số hộ ở Vĩnh Yên, Tam Dương, Bình Xuyên, Vĩnh tường nuôi tôm càng xanh với diện tích nuôi trồng 3,8 ha 9(trong đó diện tích cho sản phẩm 0,3 ha). Hiện nay có một số hộ nuôi ếch và ba ba với diện tích nuôi trồng 8,6 ha. Nuôi trồng thuỷ sản ở Vĩnh phúc không có diện tích chuyên canh nên chủ yếu các hộ nuôi kết hợp các loài cá để tận dụng mặt nước và thức ăn cho thuỷ sản.

Sản lượng nuôi trồng trong toàn tỉnh năm 2008 đạt 11.818,1 tấn, tăng 18,3%(+1.813,7 tấn) so với cùng kỳ, trong đó chủ yếu là sản lượng cá 11.804,8 tấn. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản Vĩnh Phúc tăng do bà con nuôi trồng thuỷ sản ngày càng đi vào chuyên canh và do diện tích nuôi trồng thuỷ sản tăng. Sản lượng tôm càng xanh đạt 1,1 tấn. Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản khác đạt 12,2 tấn, trong đó ba ba đạt 4,1 tấn, ếch 8,1 tấn.

2. Tình hình khai thác thuỷ sản:

Vĩnh phúc là tỉnh ít sông, ngòi do vậy tình hình khai thác thuỷ sản năm 2008 ít biến động. Sản lượng thuỷ sản khai thác năm 2008 đạt 1.449,4 tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng đánh bắt cá tự nhiên 274,4 tấn, tôm 144,6 tấn, thuỷ sản khác 1.030,4 tấn.Khai thác cá tăng là do trong tháng 8 có một đợt mưa làm một số diện tích thuỷ sản bị tràn và mất, năm 2008 thời tiết có nhiều mưa cũng tạo điều kiện thuận lợi cho khai thác thuỷ sản.

3. Tình hình sản xuất giống thuỷ sản:

Năm 2008 sản xuất giống thuỷ sản ở Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định và phát triển. Các hộ, đơn vị sản xuất giống và ươm giống đã sản xuất và cung cấp đủ giống cho bà con nuôi trồng trong tỉnh và đã cung cấp nhiều loại giống cho các tỉnh miền núi phía bắc. Số lượng giống đạt 2.371,3 triệu con, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2007. Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có 2 đơn vị sản xuất giống thuỷ sản lớn là Chi cục thuỷ sản và trung tâm thuỷ sản Cấp I năm 2007 đã sản xuất và cung ứng được 451,3 triệu con. Sản xuất giống thuỷ sản ngoài phục vụ cho các nhu cầu nuôi trồng trong tỉnh còn mở rộng phục vụ cho một số tỉnh lân cận do vậy lượng cá hương và cá giống năm 2008 tăng. Sản xuất giống thuỷ sản ngày ổn định  đã tạo được giá trị lớn cho ngành thuỷ sản của tỉnh. Năm 2008 giá trị sản xuất giống thuỷ sản đạt 33.646,5. Năm 2008 Trung tâm giống thuỷ sản Cấp I đã nhập 150 nghìn con tôm càng xanh về ươm và đáp ứng cho nhu cầu nuôi trồng của bà con.

4. Công tác khuyến ngư:

Công tác khuyến ngư tiếp tục được Chi Cục thuỷ sản tổ chức thực hiện với các mô hình trình diễn khuyến ngư: Nuôi tôm càng xanh, lúa-cá, cá lóc bông, cá rô phi đơn tính, cá chim trắng nước ngọt. Về nghiên cứu khoa học năm 2008 Chi Cục tiếp tục thực hiện đề tài: Nuôi thử nghiệm cá Quế và cá Anh vũ tại Vĩnh Phúc.

* Tóm lại: Năm 2008 sản xuất kinh doanh thuỷ sản ở Vĩnh Phúc cơ bản thuận lợi, diện tích và sản lượng đều tăng, cơ cấu nuôi trồng thuỷ sản đã có sự chuyển đổi tích cực, trình độ thâm canh của các hộ nuôi trồng thuỷ sản ngày càng chuyên và ổn định. Hoạt động khuyến ngư và nghiên cứu khoa học được triển khai tích cực đã tạo điều kiện cho sản xuất thuỷ sản của Vĩnh Phúc ngày càng ổn định và phát triển.

 

 

Xem chi tiết ...

 

Nơi nhận:

-Vụ NN- TCTK(b/c)                              

-Các sở, ngành liên quan                               

-Lưu NN 

CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

Hoàng Đức Thảo

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 1925

Báo cáo - Thống kê

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website