Báo cáo tình hình và kết quả điều tra diện tích – năng xuất – sản lượng cây hàng năm 2008 – 2009


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

-----------------------------------

Số: 55 /CTK -TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

----------------------------------

Vĩnh Phúc, Ngày 20 tháng 02 năm 2009

 

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

DIỆN TÍCH – NĂNG XUẤT – SẢN LƯỢNG

CÂY HÀNG NĂM 2008 – 2009

Thực hiện kế hoạch công tác thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sản của Tổng cục thống kê  giao và để đáp ứng yêu cầu thông tin phục vụ lãnh đạo địa phương. Cục thống kê tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai và chỉ đạo thực hiện tới tất cả các huyện, thị, thành phố và các đơn vị cơ sở mẫu được chọn làm đại diện điều tra trong toàn tỉnh. Đến nay cuộc điều tra đã hoàn thành và được nghiệm thu. Cục thống kê tổng hợp kết quả và có một số nhận xét về diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông 2008 – 2009 như sau:

I.Tình hình chỉ đạo và triển khai điều tra.

Điều tra  năng xuất sản lượng cây hàng năm vụ đông 2008 – 2009 được triển khai thực hiện ở  tất cả 8 huyện, thị, thành phố và các xã, phường, thị trấn được chọn điều tra trong toàn tỉnh, hộ mẫu theo phương án điều tra mới ban hành theo quyết định số 329/QĐ – TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Tổng cục trưởng tổng cục thống kê.

Để triển khai thực hiện cuộc điều tra Cục thống kê Vĩnh Phúc đã có công văn số 314/TK-NN ngày 06/10/2008 hướng dẫn kế hoạch thực hiện phương án điều tra đến tất cả các huyện, thị, thành phố. Trên cơ sở phương án điều tra mới của Tổng cục thống kê và hưỡng dẫn của Cục thống kê kết hợp với tình hình thực tế của địa phương, phòng thống kê các huyện, thị, thành phố có kế hoạch triển khai trực tiếp đến các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Điều tra năng xuất vụ đông 2008-2008 được thực hiện ở các hộ mẫu được trọn, trong đó có 714 hộ gieo trồng ngô, 188 hộ gieo trồng khoai lang, 51 hộ gieo trồng lạc, 122 hộ gieo trồng đậu tương và 193 hộ gieo trồng rau các loại. Trong quá trình tổ chức, thực hiện điều tra, Cục thống kê đã tăng cường công tác chỉ đạo và phối hợp với các huyện, thị, thành phố để kiểm tra, giám sát các đơn vị cơ sở. Nhìn chung quá trình điều tra được thực hiện theo đúng phương án mới của Tổng cục thống kê đã ban hành. Kết quả điều tra đã phản ánh đúng thực tế mùa vụ.

II. Kết quả sản xuất vụ đông 2008 – 2009.

Vụ đông 2008-2009 gặp nhiều khó khăn, diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm giảm mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu là do trong các ngày từ 30/10 đến 03/11/2008 sẩy ra các trận mưa lớn kéo dài đã làm ngập thối và mất trắng nhiều diện tích gieo trồng (đã có 20.072,2 ha rau màu bị ngập, mất không phục hồi lại được), đồng thời những diện tích có thể cho thu hoạch cũng bị giảm năng suất đáng kể, một số diện tích sau khi được khắc phục đã hết thời vụ gieo trồng nên bà con không thể gieo trồng lại.

1. Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông 2008-2009.

Vụ đông 2008-2009 toàn tỉnh đã gieo trồng  7.960 ha cây hàng năm, giảm 68,7% so với cùng kỳ (giảm 17.503,6 ha).

Cây lương thực có hạt đạt 4.826,8 ha, giảm 69,4% so với cùng kỳ (giảm 10.926,5 ha).

Cây chất bột có củ đạt 1.229 ha, giảm 54,2% so với cùng kỳ (giảm 1.452,1 ha),trong đó khoai lang đạt 1.212,3 ha giảm 54,5% (giảm 1.451,1 ha).

Cây có hạt chứa dầu đạt 822,1 ha, giảm 80,4% so với cùng kỳ (giảm 3.371,3 ha), trong đó. Diện tích gieo trồng lạc đạt 184 ha, giảm 64,4% (giảm 333,4 ha). Diện tích gieo trồng đậu tương đạt 638,1 ha, giảm 82,6% (giảm 3.037,9 ha).

Diện tích cây gieo trồng cây rau, đậu, hoa, cây cảnh đạt 979,2 ha, giảm 65% so với cùng kỳ (giảm 1.820,4 ha), trong đó. Rau các loại đạt 944,7 ha, giảm 65,9% (giảm 1.825,3 ha), diện tích gieo trồng đậu các loại đạt 1,5 ha, giảm 76,9% (giảm 5 ha).

Diện tích gieo trồng cây hàng năm khác đạt 102,9 ha, tăng 186,6% so với cùng kỳ (tăng 67 ha).

2. năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông 2008-2009.

* Năng suất:

Năng suất ngô vụ đông 2008-2009 đạt 28,29 ta/ha, giảm 28,4% so với cùng kỳ (giảm 11,22 ta/ha).

Năng suất khoai lang đạt 54,84 ta/ha, giảm 51,9% so với cùng kỳ.

Năng suất lạc đạt 12,11 ta/ha, giảm 25,2% so với cùng kỳ (giảm 4,09 ta/ha). Năng suất đậu tương đạt 11,54 ta/ha, giảm 29,6% (giảm 4,85 ta/ha) so với cùng kỳ.

Năng suất rau các loại đạt 117,70 ta/ha, so với cùng kỳ giảm 32,9%. Hoa các loại đạt 8.883,33 bông/ha. Cây cảnh các loại đạt 6.625,64 cây/ha. Năng suất cỏ đạt 677,86 tạ/ha.

* Sản lượng:

Sản lượng ngô vụ đông 2008-2009 đạt 13.653,1 tấn, so với cùng kỳ giảm 78,1%  ( giảm 48.580,5 tấn).

Sản lượng khoai lang đạt 6.647,9 tấn, giảm 73,6% (giảm 18.505,5 tấn) so với cùng kỳ.

Sản lượng lạc đạt 222,9 tấn, giảm 73,4% so với cùng kỳ (giảm 615,5 tấn). Sản lượng đậu tương đạt 736,1 tấn, giảm 87,8% (giảm 5.290 tấn) so với cùng kỳ.

Sản lượng rau các loại đạt 11.119,2 tấn, giảm 77,1% so với cùng kỳ (giảm 37.500,1 tấn). Sản lượng hoa các loại đạt 8.528 bông. Cây cảnh các loại đạt 15.504 cây. Sản lượng cỏ đạt 6.975,2 tấn.

III. Đánh giá chung:

Sản xuất vụ đông năm 2008-2009 gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, mưa lớn kéo dài liên tục từ ngày 30/10 – 3/11 gây thiệt hại lớn và làm giảm nhiều diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ đông. Để giảm bớt khó khăn cho bà con nông dân và sản xuất nông nghiệp của địa phương, ngày 04 tháng 12 năm 2008 UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định số 4397/QĐ-CT “V/v hỗ trợ thiệt hại do thiên tai mưa lớn, ngập úng vụ đông năm 2008 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”. Theo quyết định hỗ trợ một phần thiên tai và đầu tư cho chăm sóc, khôi phục sản xuất nông nghiệp với mức 50.000 đồng/sào, tổng số tiền hỗ trợ trên 38 tỷ đồng.

Được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh và sự chủ động khắc phục khó khăn của bà con nông dân, cùng với một số chính sách tăng cường đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, ngành nghề ở nông thôn ngày càng phát triển nên đời sống của bà con nông dân tuy có khó khăn do thiên hại, song đã sớm được khắc phục và ổn định. Hiện nay bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục tăng cường đầu tư cho sản xuất vụ chiêm xuân để bù lại thiệt hại vụ đông. Sản xuất nông nghiệp luôn bị ảnh hưởng bởi tác động của thời tiết, vì vậy cần tăng cương chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển mạnh ngành nghề sản xuất phi nông nghiệp để ổn định đời sống của nhân dân.

 

(Xem chi tiết…….)

 

Nơi nhận:

- Vụ NLTS-TCTK (B/cáo);

- Tỉnh ủy, UB tỉnh (B/cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: LĐ, TH, NN.

CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)

 

Hoàng Đức Thảo

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 1420

Báo cáo - Thống kê

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website