Báo cáo sơ bộ giá trị sản xuất thuỷ sản năm 2008


TỔNG CỤC THỐNG KÊ

CỤC THỐNG KÊ VĨNH PHÚC

---------------------------

Số: 380 /TK-TS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập -Tự do -Hạnh phúc

--------------------------------------

Vĩnh Phúc, Ngày 24 tháng 11năm 2008

 

BÁO CÁO SƠ BỘ

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THUỶ SẢN NĂM 2008

 

Năm 2008 ngành thuỷ sản của Vĩnh phúc tiếp tục giữ được ổn định và phát triển. ươ sản lượng nuôi trồng và dịch vụ thuỷ sản tăng so với cùng kỳ, do vậy tổng giá trị sản xuất thuỷ sản tiếp tục đạt khá. Mặt khác do giá thuỷ sản năm 2008 tăng so với năm 2007 đã thúc đẩy nuôi trồng thuỷ sản phát triển và tạo ra giá trị thu nhập cho bà con nông dân.

1.Giá tri sản xuất thuỷ sản tính theo giá cố định:

Năm 2008 ước giá tri sản xuất thuỷ sản đạt 109.216,2 triệu đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khu vực nhà nước đạt 1.665,0 triệu đồng (chiếm 1,5% tổng GTSX), tập thể 17.348,0 triệi đồng (15,9%), xá thể đạt 89.871,1 triệu đồng (82,3%), tư nhân 332,1 triệu đồng (0,3%). Cụ thể:

+ Giá tri sản lượng thuỷ sản nuôi trồng ước đạt 87.245,6 triệu đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá thịt ướcc đạt 87.216,8 triệu đồng. Một số hộ nuôi thử nghiệm tôm  càng xanh ước đạt giá trị 28,8 triệu đồng.

       + Giá trị sản lượng khai thác thuỷ sản ước đạt 4.480,5 triệu đồng, giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do nguần lợi thuỷ sản khai thác tự nhiên ngày càng giảm. Khai thác cá ước đạt 1.0504,0 triệu đồng (chiếm 33,6% giá trị sản lượng khai thác), tôm ước đạt 1.654,4 triêuh đồng (36,9%), thuỷ sản khác ước đạt 1.322,1 triệu đồng (29,5%).

+ Giá trị dịch vụ thuỷ sản ước đạt 17.490,1 triệu đồng, tăng 22,7% so với cùng kỳ . Sản xuất giống thuỷ sản ngày càng ổn định. Các đơn vị và các hộ sản xuất giống tập trung vào sản xuất các loại thuỷ sản có giá trị kinh tế cao phục vụ cho nhu cầu nuôi trồng thuỷ sản trông tỉnh và một số tỉnh lân cận.

2. Giá trị sản xuất thuỷ sản theo giá thực tế:

Ước GTSX thuỷ sản năm 2008 theo giá thực tế tăng so với cùng kỳ năm trước do sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và dịch vị tăng, mặt khác do giá thuỷ sản có nhu cầu thuận lợi cho người nuôi trồng .GTSX thuỷ sản Vĩnh Phúc năm 2008 ước đạt 237.632,1 triệu đồng, tăng 29,4% so với cùng kỳ, trong đó  khu vực nhà nước 2.030,0 triệu đồng (chiếm 0,9% GTSX), tập thể 39.033,0 triệu đồng (16,4%), cá thể 196.208,1 triệu đồng (82,6%), tư nhân (0,15%). Cụ thể:

+ Giá trị sản lượng nuôi trồng ước đạt 196.513,8 triệu đồng, tăng 29,6% cùng kỳ, trong đó chủ yêú là sản lượng cá thịt. Giá trị nuôi trồng tôm càng xanh ước đạt 276,0 triệu đồng.

+ Giá trị sản lượng thuỷ sản khai thác ước đạt 15.367,1 triệu đồng, trong đó cá đạt 3.384,0 triệu đồng (chiếm 22,0% giá trị sản lượng khai thác), tôm 5.264,0( 34,3%), thuỷ sản khác 6.719,1(43,7%).

Sản xuất giống thuỷ sản năm 2008 ước đạt khá, GTSX giống thuỷ sản năm 2008ước đạt 25.751,2 triệu đồng, tăng 34,3% so với cùng kỳ và chiếm 10,8% tổng GTSX.

 

Xem chi tiết …

 

Nơi nhận:

- Vụ NN-TCTK(b/c) ;
- Các sở, ngành liên quan;
Lưu NN .

K/T CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

(đã ký)

 

LÊ PHÚC TÀI

 

Ngày đăng: 19/07/2016 Tác giả: Tiến Thịnh - Số lần được xem: 1516

Báo cáo - Thống kê

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website