Kỹ thuật bón phân cho lúa ở đồng bằng ven biển miền Trung


* Sử dụng phân bón NPK riêng rẽ: ( NPK: 100,60,60)

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt 2

(%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trước trỗ bông

12 - 15 ngày

Ngắn ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

-

Urê

217

30

40

20

10

Lân supe

300

100

-

-

-

Kaliclorua

120

30

30

30

10

 

 

 

 

Trung, dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

-

Urê

217

30

40

20

10

Lân supe

300

100

-

-

-

Kaliclorua

120

30

20

40

10

 * Sử dụng phân bón NPK tổng hợp 

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt 2

(%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trướctrỗ bông

12 - 15 ngày

Ngắn ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

Phun Đầu trâu 009 theo hướng dẫn

Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550

40

40

20

Con ó

(NPK: 16, 16, 8)

415-550

40

40

20

 

Trung, dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

Phun Đầu trâu 009

theo hướng dẫn

Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550

30

40

30

Con ó

(NPK: 16, 16, 8)

415-550

30

40

30

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1558

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ