Danh mục thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam


DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CẤM SỬ DỤNG TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo quyết  định số: 31/2006/QĐ - BNN ngày 27 tháng 4 năm  2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

TÊN CHUNG (COMMON NAMES)  - TÊN THƯƠNG PHẨM (TRADE NAMES)

THUỐC  TRỪ  SÂU, THUỐC  BẢO QUẢN LÂM SẢN:

1

Aldrin ( Aldrex, Aldrite ...)

2

BHC , Lindane  (Gamma - BHC, Gamma - HCH, Gamatox 15 EC, 20 EC,  Lindafor , Carbadan  4/4 G;  Sevidol 4/4 G ... )

3

Cadmium compound (Cd)

4

Chlordane (Chlorotox, Octachlor, Pentichlor...)

5

DDT (Neocid, Pentachlorin , Chlorophenothane...)

6

Dieldrin (Dieldrex, Dieldrite, Octalox ...)

7

Endosulfan (Cyclodan 35EC, Endosol 35EC, Tigiodan 35ND, Thasodant 35EC, Thiodol 35ND… )

8

Endrin (Hexadrin... )

9

Heptachlor  (Drimex, Heptamul, Heptox...)

10

Isobenzen

11

Isodrin

12

Lead compound (Pb)

13 

Methamidophos : ( Dynamite  50 SC , Filitox 70 SC, Master  50 EC , 70 SC, Monitor 50 EC,  60 SC, Isometha  50 DD ,  60 DD, Isosuper  70 DD, Tamaron 50 EC...)

14

Methyl Parathion ( Danacap M 25, M 40 ; Folidol - M 50 EC ; Isomethyl 50 ND;    Metaphos 40 EC,  50 EC;  (Methyl Parathion)  20 EC, 40 EC, 50 EC ;  Milion 50 EC ;    Proteon 50 EC;   Romethyl 50 ND ; Wofatox 50 EC ...)

15

Monocrotophos : (Apadrin 50 SL, Magic  50 SL, Nuvacron  40  SCW/DD ,  50 SCW/DD,  Thunder 515  DD...)

16

Parathion Ethyl (Alkexon , Orthophos , Thiopphos ... )

17

Sodium  Pentachlorophenate monohydrate (Copas NAP 90 G, PMD 4 90 bét, PBB  100 bét)

18

Pentachlorophenol  ( CMM 7  dÇu láng)

19

Phosphamidon (Dimecron 50 SCW / DD...)

20

Polychlorocamphene  (Toxaphene, Camphechlor, Strobane...)

21

Chlordimeform

THUỐC  TRỪ BỆNH:

1

Arsenic compound  (As) except  Dinasin

2

Captan  (Captane  75 WP,  Merpan 75 WP ...)

3

Captafol (Difolatal  80 WP , Folcid 80 WP ... )

4

Hexachlorobenzene  (Anticaric ,  HCB... )

5

Mercury   compound (Hg)

6

Selenium compound (Se)

THUỐC TRỪ CHUỘT:

1

Talium compound (Tl)

THUỐC TRỪ CỎ:

1

2.4.5 T  (Brochtox , Decamine , Veon ... )

 

Ghi chú: Các chế phẩm có chứa Pentachlorophenol, Sodium Pentachlorophenate đã được gia công, chế biến tại Việt Nam được tiếp tục sử dụng hết để tránh ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường. 

Ngày đăng: 23/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1562

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ