dự kiến lịch công tác của lãnh đạo tỉnh

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo Chủ trì/Tham dự