Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-11-2018


Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông theo rà soát, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/11/2018 là: 15.341,43 ha, đạt 80,74% kế hoạch, bằng 92,68% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 7.208,85 ha, đạt 73,76% kế hoạch, bằng 79,76% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 48,21 ha; Phúc Yên: 167,6 ha; Lập Thạch: 1.341,74 ha; Sông Lô: 883,0 ha; Tam Dương: 1.025,0 ha; Tam Đảo: 683,0 ha; Bình Xuyên: 513,0 ha; Yên Lạc: 1.148,90 ha; Vĩnh Tường: 1.398,40 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.545,13 ha đạt 86,81% kế hoạch, bằng 99,3% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 119,43 ha; Phúc Yên: 34,70 ha; Lập Thạch: 292,70 ha; Sông Lô: 226,64 ha; Tam Dương: 161,0 ha; Tam Đảo: 157,0 ha; Bình Xuyên: 125,0 ha; Yên Lạc: 229,4 ha; Vĩnh Tường: 199,26 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 4.263,54 ha, đạt 85,27 % kế hoạch, bằng 114,29% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 234,40 ha; Phúc Yên: 194,50 ha; Lập Thạch: 370,12 ha; Sông Lô: 275,90 ha; Tam Dương: 804,30 ha; Tam Đảo: 340,20 ha; Bình Xuyên: 297,50 ha; Yên Lạc: 588,20 ha; Vĩnh Tường: 1.158,42 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1188,14 ha đạt 85,72% kế hoạch, bằng 112,01% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 193,92 ha đạt 77,57% kế hoạch, bằng 106,85% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 9,21 ha; Phúc Yên: 11, Lập Thạch: 26,60 ha; Sông Lô: 9,41 ha, Tam Dương: 49,50 ha; Tam Đảo: 37,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha, Yên Lạc: 17,9 ha; Vĩnh Tường: 25,3 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 994,22 ha, đạt 87,52% kế hoạch, bằng 113,10% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 7,49 ha; Phúc Yên: 11,5 ha; Lập Thạch: 45,86 ha; Sông Lô: 1,7 ha; Tam Dương: 37,0 ha; Tam Đảo: 22,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha; Yên Lạc: 780,70 ha; Vĩnh Tường: 68,97 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.128,77 ha, đạt 178,04% kế hoạch, bằng 134,09% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5 ha; Phúc Yên: 78,30 ha; Lập Thạch: 286,75 ha; Sông Lô: 61,30 ha; Tam Đảo: 95,80 ha; Bình Xuyên: 31,2 ha; Yên Lạc: 85,1 ha; Vĩnh Tường: 486,82ha).

Vụ Xuân 2019: - Diện tích gieo mạ (Xuân sớm) của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/11/2018 là: 24,3 ha (Vĩnh Yên: 2,6 ha; Lập Thạch: 16,7 ha; Bình Xuyên: 5,0 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 07/11- 13/11/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân cú mèo 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên, Vĩnh Tường, Sông Lô); rầy nâu 0,25 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,16 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch).

- Trên cây màu:

+ Trên cây ngô: Bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục hại cục bộ nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cao 15% (các xã Đại Tự, Hồng Châu  - huyện Yên Lạc; xã Đồng Thịnh, Tân Lập - huyện Sông Lô; xã Vân Trục, Ngọc Mỹ - huyện Lập Thạch). Sâu đục thân gia tăng gây hại, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%; cao 3 - 5%, cục bộ 10 - 15% (các xã Đồng Ích, Văn Quán - huyện Lập Thạch). Rệp gia tăng gây hại diện tích ngô đang ở giai đoạn xoáy non - phun râu. Tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 3%, cao 8 - 10%, cục bộ 20 - 35% (các xã Cao Đại, Kim Xá - huyện Vĩnh Tường). Bệnh khô vằn hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 3%, cao 5 - 8%, cục bộ 10-15% (các xã Đồng Thịnh, Tân Lập - huyện Sông Lô; xã Hồng Châu, Yên Phương - huyện Yên Lạc; xã Yên Dương - huyện Tam Đảo).

+ Ngoài ra, châu chấu, chuột, bệnh thối vi khuẩn gây hại rải rác.

+ Trên cây đậu tương, lạc: Sâu cuốn lá, sâu khoang tiếp tục hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2-3 con/m2 (các xã Yên Phương, Đại Tự - huyện Yên Lạc). Ngoài ra bệnh lở cổ rễ hại cục bộ, tỷ lệ cây hại thấp.

- Trên cây rau:

+ Trên cây cà chua: Bệnh héo xanh tiếp tục hại cục bộ nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,2- 0,3%, cao 1 - 1,5%, cục bộ 2,5% (xã Đại Tự - huyện Yên Lạc). Ngoài ra, bọ phấn, bọ trĩ gây hại rải rác.

+ Trên cây bí đỏ: Bệnh héo xanh lây lan gây hại rải rác tỷ lệ cây hại phổ biến 0,3 - 0,6%, cao 1 - 2%, cục bộ trên 3% (xã Cao Minh, phường Tiền Châu - thành phố Phúc Yên).

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang hại rải rác, mật độ 0,5-1 con/m2, cao 3 - 4 con/m2, cục bộ 6 con/m2 (xã Định Trung - thành phố Vĩnh Yên). Bọ nhảy hại cục bộ nhẹ, mật độ phổ biến 3 - 5 con/m2, cục bộ 10 con/m2; ngoài ra bệnh sương mai, thối vi khuẩn hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 14/11- 20/11/2018:

- Trên cây màu:

+ Cây ngô: Sâu đục thân, rệp cờ, chuột, bệnh đốm lá, gỉ sắt tiếp tục gây hại nhẹ - trung bình. Bệnh thối vi khuẩn tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ.

+ Trên cây đậu tương, lạc: Bệnh lở cổ rễ, sương mai, phấn trắng, sâu cuốn lá, sâu đục quả tiếp tục gây hại rải rác.

- Trên cây rau:

+ Cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai, héo xanh, bọ trĩ tiếp tục gia tăng gây hại.

+ Trên cây bí đỏ: Rệp, bệnh héo xanh, sương mai tiếp tục gia tăng gây hại; bệnh phấn trắng phát sinh gây hại cục bộ.

+ Trên cây cà chua: Bệnh mốc sương, héo xanh, bọ trĩ, bọ phấn… phát sinh gây hại rải rác.

+ Cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng, bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại. Rệp, bệnh đốm lá, thối nhũn gây hại cục bộ.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng. Tích cực chăm sóc, bón phân đúng kỹ thuật cho các cây rau, màu vụ đông, thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, VietGAP. Tăng cường trồng các loại rau ưa lạnh như khoai tây, bắp cải, súp lơ, su hào...

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân gieo và chăm sóc mạ Xuân sớm theo khung lịch thời vụ của Sở Nông nghiệp & PTNT đã ban hành (gieo từ 15 - 25/11/2018).

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố xây dựng và triển khai Phương án BVTV vụ Đông Xuân 2018 - 2019 đến các xã, phường, thị trấn và HTX Dịch vị nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, chủ động các biện pháp phòng trừ dịch hại ngay từ đầu vụ.

- Trên cây ngô: Rệp cờ dùng thuốc Cytoc 250WP, Actara 25WG...; sâu đục thân dùng Patox 95SP, Dupont Ammate 150SC...; bệnh đốm lá dùng: Antracol 70WP, BenlateC, Anvil 5SC... khi có trên 20% lá bị bệnh; bệnh khô vằn dùng Forwanil 50 SC, Validacin 5L, Anvil 5SC, Tilt-vil 5SC... phun khi có trên 20% cây bị bệnh.

- Đối với cây rau: Bệnh héo xanh dùng thuốc Benlate C, Xanthomix 20WP, Kasai 21,2WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tích cực sử dụng các loại: bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... để bắt chuột; bẫy bám dính màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt để thu hút diệt sâu khoang, sâu xám; bả hôi tanh để thu hút các loại bọ xít vào tiêu diệt nhằm hạn chế sinh vật gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 20/11/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 468

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website