Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-02-2019


Vụ Xuân 2019:

- Diện tích gieo trồng vụ Xuân 2019 theo số liệu báo cáo của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/02/2019 là: 31.922,54 ha, đạt 81,02% kế hoạch, bằng 104,66% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây Lúa:  Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 26.250,60 ha, đạt 87,50% kế hoạch, bằng 99,88% cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.337,0 ha; Phúc Yên: 717,0 ha; Lập Thạch: 3.969,0 ha; Sông Lô: 2.900,0 ha; Tam Dương: 3.217,80 ha(trong đó 17,8 ha trại Mai Nham, Trung tâm giống); Tam Đảo: 2.098,0 ha; Bình Xuyên: 3.611,0; Yên Lạc: 3.392,80 ha; Vĩnh Tường: 5.042,30 ha(trong đó 16,5 ha trại Vũ Di, Trung tâm giống)).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.927,30 ha, đạt 77,09% kế hoạch, bằng 124,3% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8,20ha; Phúc Yên: 2,0 ha; Lập Thạch: 239,0 ha; Sông Lô: 468,60 ha; Tam Đảo: 16,0 ha; Bình Xuyên: 98,50ha; Yên Lạc: 676,50 ha; Vĩnh Tường:418,50ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 88,0 ha, đạt 25,14% kế hoạch, bằng 80,22% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,0ha; Lập Thạch: 15,50 ha; Sông Lô: 12,5 ha; Tam Đảo: 43,5 ha; Bình Xuyên: 14,5ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.449,96ha, đạt 50,00% so với kế hoạch, bằng 129,83% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 1.429,06 ha, đạt 52,93% so với kế hoạch, bằng 131,44% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 74,50ha; Phúc Yên: 75,00ha; Lập Thạch: 144,00 ha; Sông Lô: 102,00ha; Tam Dương: 154,00ha; Tam Đảo: 69,48ha; Yên Lạc: 249,60ha; Vĩnh Tường: 418,98ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 20,90 ha, đạt 10,45% so với kế hoạch, bằng 70,61% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 4,0ha; Tam Đảo: 13,40ha; Bình Xuyên: 3,5ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.205,76ha, đạt 68,86% so với kế hoạch, bằng 115,26% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 1.170,30ha, đạt 68,84 % so với kế hoạch, bằng 113,18% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8,1ha; Phúc Yên: 2,00ha: Lập Thạch: 537,00 ha; Sông Lô: 269,40ha; Tam Dương: 65,00 ha; Tam Đảo: 27,0 ha; Bình Xuyên: 75,0ha; Yên Lạc 139,40ha; Vĩnh Tường: 47,4ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 55,46 ha, đạt 69,33% so với kế hoạch, bằng 188,0% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,5ha; Lập Thạch: 2,3 ha; Sông Lô: 6,5ha; Tam Dương: 12,00 ha; Tam Đảo: 23,0ha; Bình Xuyên: 8,66ha; Vĩnh Tường: 2,5 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 55,46 ha, đạt 69,33% so với kế hoạch, bằng 188,0% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,5ha; Lập Thạch: 2,3 ha; Sông Lô: 6,5ha; Tam Dương: 12,00 ha; Tam Đảo: 23,0ha; Bình Xuyên: 8,66ha; Vĩnh Tường: 2,5 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 06/02- 12/02/2019):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân 2 chấm 0,2 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 0,3 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Phúc Yên); rầy nâu 0,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Lập Thạch); rầy lưng trắng 0,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,4 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên); sâu cuốn lá nhỏ 0,5 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch, Sông Lô).

- Trên lúa Xuân sớm:

+ Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3, 4, 5) gây hại cục bộ; mật độ phổ biến 0,05 - 0,1 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (các huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Sông Lô, Bình Xuyên và Phúc Yên).

+ Sâu đục thân cú mèo gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,05 - 0,1%, cao 0,5 - 1% (các huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Bình Xuyên và Phúc Yên).

+ Chuột hại rải rác trên diện tích ven đầm, diện tích hạn nước, ven chuồng trại, trang trại,...tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,3%, cao 1 - 2,5% (các huyện: Bình Xuyên, Sông Lô và Vĩnh Tường).

+ Ngoài ra: Bệnh đạo ôn, bọ trĩ, rầy nâu gây hại rải rác.

- Trên lúa Xuân muộn:

+ Ruồi đục lá gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 2 - 3%, cục bộ 10% (các xã Đạo Trù, Bồ Lý - huyện Tam Đảo).

+ Sâu đục thân 2 chấm hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,01 - 0,05%, cao 0,5 - 1% (huyện Lập Thạch).

+ Ốc bươu vàng gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1 - 0,2 con/m2, cao 1 - 1,5 con/m2 (các huyện, thành phố: Vĩnh Tường, Tam Đảo, Phúc Yên).

+ Chuột gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 -  0,5% (các huyện: Lập Thạch, Vĩnh Tường).

- Trên cây rau:

+ Cây rau họ thập tự: Sâu tơ, bọ nhảy gây hại rải rác; mật độ phổ biến 5 - 7 con/m2, cao 15 - 20 con/m2 (xã Vân Hội - huyện Tam Dương). Sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 1 - 2, cao 4 - 6 con/m2 (xã Vân Hội - huyện Tam Dương). Ngoài ra bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại rải rác.

+ Cây su su: Bệnh sương mai tiếp tục gây hại nhẹ; tỷ lệ lá hại phổ biến 3 - 5%, cao 15 - 20% (xã Hồ Sơn - huyện Tam Đảo).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 13/02 - 19/02/2019:

- Trên cây lúa:

+ Trên lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, chuột tiếp tục phát sinh gây hại rải rác. Chú ý bệnh đạo ôn phát sinh gây hại diện ổ vùng chiêm trũng trên các giống lúa X30, Xi23, nếp ngoi... cần phát hiện sớm phòng trừ kịp thời.

+ Trên lúa Xuân muộn: Ốc bươu vàng, chuột, sâu đục thân gây hại rải rác.

- Trên cây rau:

+ Trên rau họ thập tự: Bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gia tăng gây hại cục bộ. Bọ nhảy, sâu xanh, sâu tơ, rệp gây hại nhẹ.

+ Trên cây su su: Bệnh sương mai tiếp tục gây hại cục bộ.

* Đề nghị:

- Đối với diện tích lúa đã cấy: Tiến hành tỉa dặm nhằm đảm bảo mật độ; đồng thời bón thúc sớm khi lúa hồi xanh, ra rễ mới đủ, kịp thời để cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, tạo tiền đề cho năng suất cao. Theo dõi chặt chẽ bệnh đạo ôn, sâu đục thân, sâu cuốn lá, bọ trĩ để phòng trừ kịp thời.

- Đối với mạ chờ cấy: Mở hết nilon che mạ trước ngày cấy từ 3 - 5 ngày để luyện mạ.

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn nông dân thực hiện tốt Văn bản chỉ đạo số 180/SNN&PTNT ngày 30/01/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp (nhất là thuốc BVTV), thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

- Trên cây rau: Sâu xanh, sâu tơ dùng thuốc Kajio 5WG, Dylan 2EC, Tập kỳ 1.8EC...; bọ nhảy dùng thuốc Actara 25 WG, Bamectin 1.8EC,...

- Thường xuyên diệt chuột bằng các bẫy sập, bẫy lồng, bẫy dính,...

- Tích cực sử dụng các biện pháp thủ công bắt sâu non, vợt bướm, ngắt ổ trứng, nhổ bỏ các cây bị bệnh hại nặng trên đồng ruộng; sử dụng bả chua ngọt để tiêu diệt trưởng thành một số loại sâu hại, hạn chế phát sinh gây h

Ngày đăng: 20/02/2019 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 485

Dịch bệnh, BVTV

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website