Hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và quán triệt Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)


 

           Ngày 13/6/2014, Đảng ủy Sở Nông nghiệp & PTNT tổ chức hội nghị học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh  chuyên đề “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm" và quán triệt Quyết định 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sởcùng hơn 300 đảng viên trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT. Đồng chí Đào Phi Long – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự và trình bày những nội dung chính tại Hội nghị.

         “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"được Bộ Chính trị chọn là chủ đề của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.Tại hội nghị, các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản, thiết thực như: Tư tưởng, quan điểm, tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chủ nghĩa cá nhân và sự cần thiết phải chống chủ nghĩa cá nhân; ý thức đúng đắn về vị trí trách nhiệm của mình trong mọi cương vị, vị trí công tác; về chính sách và thực hiện đường lối quần chúng; chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan,tư lợi, nói đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, nói sai.

             Về quán triệt nội dung các Quyết định 217 và 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI). Các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội”; “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” của Bộ Chính trị.

            "Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội" được Bộ Chính trị ban hành ngày 12/12/2013, nhằm thể chế hóa những quy định của Hiến pháp 2013 và thể chế hóa Nghị quyết Đại hội 10, 11 của Đảng về phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.Theo quy chế này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là những đơn vị giám sát đối với cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở, bao gồm cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Đối với cá nhân bao gồm cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã), công chức viên nhà nước. Cụ thể, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội từ Trung ương đến cơ sở sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện cương lĩnh chính trị, các chiến lược, kế hoạch, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và các quy định của tổ chức đảng các cấp, chính sách, pháp luật của nhà nước, việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chức năng và nhiệm vụ.

Sự ra đời của Quy chế, Quy định thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Việc ban hành Quy chế và Quy định là điều kiện, công cụ để Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, là phương thức để mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Sau hội nghị, các Chi bộ trong Đảng bộ Sở Nông nghiệp & PTNT sẽ tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi theo chuyên đề năm 2014 vào nề nếp sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên.

Ngày đăng: 13/06/2014 Tác giả: Tự Cường - Số lần được xem: 574

Văn bản mới


Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết