Dịch vụ thử nghiệm


   1. Phân tích mấu đất:

Phân tích các chỉ tiêu vật lý: Độ ẩm, độ xốp, dung trọng, tỷ trọng, thành phần cấp hạt);

+ Phân tích các chỉ tiêu hóa học: pH, Hàm lượng Cacbon hữu cơ tổng số, hàm lượng Nitơ tổng số và dễ tiêu, hàm lượng photpho tổng số và dễ tiêu, hàm lượng Kali tổng số và dễ tiêu, hàm lượng Cation trao đổi, dung tích hấp thu, độ no bazơ, hàm lượng kim loại kiềm và kiềm thổ, hàm lượng các kim loại (As, Cd, Pb, Hg, Fe, Mn, Al...);

+ Phân tích các chỉ tiêu Vi sinh vật trong mẫu đất: Tổng số vi sinh vật, vi sinh vật phân giải lân, vi sinh vật cố định Nitơ, vi sinh vật phân giải Xenlulo...

2. Phân tích mẫu nước:

+ Phân tích các chỉ tiêu vật lý: Độ màu, độ đục, tổng chất rắn lơ lửng, dầu, mỡ, độ cứng, DO, COD, BOD...

+ Phân tích các chỉ tiêu hóa học: pH, Hàm lượng Cacbon hữu cơ tổng số, hàm lượng Nitơ tổng số và dễ tiêu, hàm lượng photpho tổng số và dễ tiêu, hàm lượng Kali tổng số và dễ tiêu, hàm lượng kim loại kiềm và kiềm thổ, hàm lượng các kim loại (As, Cd, Pb, Hg, Fe, Mn, Al...)

Phân tích các chỉ tiêu Vi sinh vật: E.coli, Coliform, Samonela...

3. Phân tích mẫu phân bón:

+ Phân tích các chỉ tiêu: Độ ẩm, pH, Hàm lượng Cacbon hữu cơ tổng số, hàm lượng Nitơ tổng số, hàm lượng photpho tổng số và hữu hiệu, hàm lượng Kali tổng số và hòa tan, hàm lượng axit tự do, hàm lượng các kim loại (Ca, Mg, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Hg, Fe, Mn, Al...)

+ Phân tích các chỉ tiêu Vi sinh vật: Tổng số vi sinh vật, vi sinh vật cố định Nitơ, vi sinh vật phân giải photpho, vi sinh vật phân giải kali, vi sinh vật phân giải Xenlulo...

4. Phân tích mẫu Thức ăn chăn nuôi và sản phẩm chăn nuôi

Phân tích các chỉ tiêu: Độ ẩm, Hàm lượng Protêin thô, Hàm lượng tro thô, Hàm lượng phospho, Hàm lượng Canxi, Hàm lượng Natri clorua, Hàm lượng chất béo, Hàm lượng xơ thô, các chỉ tiêu axit amin...

5. Phân tích mẫu sản phẩm nông sản, thực vật

Phân tích các chỉ tiêu: Độ ẩm, Hàm lượng Protêin, hàm lượng Nitơ tổng số, hàm lượng photpho tổng số, hàm lượng đường, các Vitamin (C, A, E), axit amin, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…

6. Kiểm nghiệm mẫu giống cây trồng:

Kiểm nghiệm hạt giống gồm các chỉ tiêu: Độ ẩm, Độ sạch và tạp chất, Hạt khác giống, tỷ lệ nảy mầm, hạt cỏ dại, khối lượng 1000 hạt.

7. Bảng giá phân tích:

Phân tích mẫu đất

Phân tích mẫu nước

Phân tích mẫu phân bón

Phân tích mẫu Thức ăn chăn nuôi

+  Kiểm nghiệm mẫu giống cây trồng

8. Danh mục thiết bị

Danh sách thiết bị

Ngày đăng: 17/11/2013 Tác giả: TG - Nguồn: TTKN - Số lần được xem: 641