Sơ lược về lịch sử đơn vị


  Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc đến nay đã được 35 năm và trải qua các thời kỳ như sau:

- Trạm Nông hóa được thành lập theo Quyết định số 113/TCCB ngày 15/6/1978 của Ty Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú với chức năng nhiệm vụ là Quản lý toàn bộ về bề sâu của đất đai, hướng dẫn sử dụng đất trong tỉnh; nghiên cứu, chỉ đạo, cải tạo và bồi dưỡng đất; tổ chức phân tích nông hóa (đất), phân, thức ăn gia súc…phục vụ cho công tác quy hoạch chỉ đạo sản xuất của tỉnh. Trạm Nông hóa được Liên Xô tài trợ trang thiết bị và phục vụ công tác nghiên cứu vùng về đất đai, thổ nhưỡng của 6 tỉnh phía bắc.

- Trung tâm Thổ nhưỡng nông hóa tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo quyết định số 93/QĐ-SNN&PTNT ngày 50/5/2008 trên cơ sở nâng cấp và đổi tên Trạm nông hoá với chức năng nhiệm vụ triển khai các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thổ nhưỡng nông hóa, kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng, phân bón và một số loại vật tư nông nghiệp khác.

- Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp Vĩnh Phúc được đổi tên, bổ xung chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức theo quyết định số 105/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/3/2012 từ Trung tâm Thổ nhưỡng nông hóa tỉnh Vĩnh Phúc.

+ Quyết định 113/TCCB ngày 15/6/1978 của Ty Nông nghiệp Vĩnh Phú về việc Thành lập Trạm nông hóa Vĩnh Phú

+ Quyết định số 93/QĐ-SNN&PTNT ngày 30/5/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc thành lập Trung tâm Thổ nhưỡng nông hóa Vĩnh Phúc trên cơ sở nâng cấp và đổi tên Trạm Nông hóa

+ Quyết định số 349/QĐ-SNN&PTNT ngày 16/12/2008 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc về việc quy định chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thổ nhưỡng nông hóa Vĩnh Phúc

+ Quyết định số 105/QĐ-SNN&PTNT ngày 21/3/2012 Về việc Đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ  và cơ cấu tổ chức Trung tâm Kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng đất và vật tư nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 778

Trung tâm kiểm nghiệm chất lượng đất và vật tư nông nghiệp

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website