Giới thiệu chung


Chính phủ Việt Nam rất coi trọng việc ưu tiên phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (CNVSNT) và đã thành lập một Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG ) riêng cho lĩnh vực này từ năm 2001. Đến nay, hầu hết hỗ trợ trong lĩnh vực này đều được thực hiện thông qua CTMTQG 1 (2001-2005) và CTMTQG 2 (2006-2010). Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giai đoạn 3 (CTMTQG 3) đã hoàn thành giai đoạn lập kế hoạch, được phê duyệt, và được thực hiện từ năm 2012 đến 2015.

Bên cạnh đó, một chương trình khác về NSVSMTNT do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thực hiện với tên gọi Dự án Nước sạch và Vệ sinh nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng (NSVSNT-ĐBSHP) cũng đã gặt hái nhiều thành công trong việc cung cấp các dịch vụ bền vững cho bốn tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng.

Trên cơ sở thành công của CTMTQG trong việc cung cấp dịch vụ NSVSMTNT, cũng như những thành quả đạt được của Dự án NSVSNT-ĐBSH về tăng cường khả năng lấy thu bù chi, những hỗ trợ tiếp theo của Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện thông qua CTMTQG 3 tiếp cận theo hướng “dựa trên kết quả” trong đó áp dụng công cụ cho vay mới của Ngân hàng Thế giới là “Giải ngân theo kết quả đầu ra” (PforR).

Mục tiêu chung của CTMTQG về NSVSMTNT là cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn thông qua tăng cường khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi vệ sinh, và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mục tiêu phát triển của Chương trình (MTPT) Nước sạch và Vệ sinh Nông thôn dựa trên kết quả tại 08 tỉnh đồng bằng sông Hồng phù hợp với mục tiêu chung của Quốc gia, đó là: Tăng cường khả năng tiếp cận bền vững đối với nước sạch và vệ sinh môi trường đồng thời cải thiện hoạt động lập kế hoạch, giám sát, đánh giá của các tỉnh tham gia Chương trình Mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn.

Cải thiện hoạt động lập kế hoạch và giám sát đánh giá là những vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện phương thức mới dựa trên kết quả vì việc giải ngân hỗ trợ tài chính sẽ phụ thuộc vào việc đạt được các kết quả dựa trên các chỉ số cụ thể và dễ dàng đánh giá gọi là các chỉ số giải ngân (CSGN). Việc đạt các CSGN là điều kiện để Ngân hàng Thế giới giải ngân hàng năm cho Chính phủ và qua đó hỗ trợ đầu tưNSVSMTNT thông qua CTMTQG 3.

Công cụ lập kế hoạch chính theo yêu cầu của Chính phủ cũng như Ngân hàng Thế giới sẽ là kế hoạch năm năm của tỉnh trong đó thể hiện rõ ràng và chính xác tình hình ban đầu của các chỉ số và chỉ ra chương trình sẽ làm gì để đạt được các chỉ số hàng năm. Kế hoạch 5 năm của tỉnh được xây dựng dựa trên Quy hoạch tổng thể về NSVSMTNT do tỉnh lập và cập nhật sau mỗi giai đoạn năm năm. Quy hoạch tổng thể của tỉnh mới được cập nhật và đặt ra kế hoạch chung tới năm 2020. Việc lập kế hoạch cho CTMTQG 3 dựa trên Quy hoạch tổng thể này. Các kế hoạch đầu tư hàng năm là công cụ lập kế hoạch và xác định ngân sách hàng năm của tỉnh sẽ dựa trên kế hoạch năm năm của tỉnh cũng rất quan trọng.

Vĩnh Phúc là một trong số 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng được Chính phủ lựa chọn hỗ trợ theo phương thức “Dựa trên Kết quả” thông qua CTMTQG 3. Tài liệu này là kế hoạch năm năm của Vĩnh Phúc cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2017 nhằm phục vụ việc giám sát đánh giá chương trình PforR.

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 696

Trung tâm nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website