Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình PforR năm 2014


Thực hiện Văn bản số 10084/BNN-TCTL ngày 17/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ số giải ngân Chương trình PforR năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo như sau:

1. Đặc điểm tình hình của tỉnh

1.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng Thế giới, Văn phòng Thường trực Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và nhân dân.

- UBND tỉnh đã có các Văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành liên quan để thực hiện Chương trình kịp thời.

- Có sự phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Khó khăn

- Chương trình PforR lần đầu tiên được Ngân hàng Thế giới áp dụng thí điểm thực hiện tại Việt Nam nên trong quá trình triển khai thực hiện còn nhiều bỡ ngỡ, một số văn bản hướng dẫn thực hiện chưa kịp thời.

- Chỉ số giải ngân cần đạt được của Chương trình hằng năm cao.

- Mặc dù diện tích thu hồi cho các dự án xây dựng công trình cấp nước tập trung không lớn, tuy nhiên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do thủ tục thu hồi đất mất nhiều thời gian; Đường giao thông nông thôn đã được kiên cố bê tông dẫn đến khó khăn trong mặt bằng thi công tuyến ống cấp nước.

- Quá trình phê duyệt thiết kế mẫu, đơn giá, mức hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình cho các hộ nghèo, chính sách và cận nghèo giai đoạn 2013-2017 chậm dẫn đến chậm tiến độ triển khai Hợp phần vệ sinh.

- Giám sát chất lượng nước trong trường học và trạm y tế theo QCVN 02: 2009/BYT còn nhiều khó khăn.

- Một số nơi, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức về công tác cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, bên cạnh đó nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế nên việc huy động nguồn lực của địa phương và nhân dân tham gia xây dựng công trình cấp nước, vệ sinh còn gặp khó khăn.

2. Kết quả đạt được

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 648