Báo cáo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014


Thực hiện Văn bản số 58/TCTL-NS ngày 13/3/2014 của Văn phòng Thường trực Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMTNT về việc xây dựng kế hoạch Chương trình PforR năm 2014 do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Báo cáo Kiểm toán Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/5/2014 của Kiểm toán Nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG Nước sạch và VSMT nông thôn năm 2013 và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch năm 2014 như sau:

PHẦN I: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2013

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Vĩnh Phúc là một tỉnh có 3 vùng: Đồng bằng, Trung du và Miền núi với tổng diện tích tự nhiên là 1.236,5 km2 dân số 1.020.600 người, trong đó dân số nông thôn là 806.385 người (203.985 hộ) chiếm tỷ lệ khoảng 79,01% dân số trong tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn chiếm 5,81%; về đơn vị hành chính tỉnh Vĩnh Phúc gồm 9 huyện, thành phố, thị xã, 137 xã, phường, thị trấn trong đó có 3 huyện 39 xã miền núi 24 xã vùng bãi ven sông; đồng bào dân tộc thiểu số có trên 30.000 người sống ở 14 xã 37 thôn bản, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 3 xã, 26 thôn đặc biệt khó khăn. Trong quá trình triển khai thực hiện cấp nước sinh hoạt và VSMT nông thôn trên địa bàn tỉnh có những thuận lợi, khó khăn như sau:

Ngày đăng: 26/08/2016 - Số lần được xem: 603

Trung tâm nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »