Tổ chức bộ máy


Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT

Trụ sở: Tòa nhà Liên cơ - Đường Nguyễn Tất Thành - Phường Tích Sơn – Thành phố Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3841567

Fax: 0211.3841567

Email: ttnn.snn@vinhphuc.gov.vn

I. Lãnh đạo Trung tâm:

1. Giám đốc: Nguyễn Văn Quân

Điện thoại:      
     Email: QuanNV2@vinhphuc.gov.vn

2. Phó giám đốc: Phạm Quang Triều

Điện thoại: 0211.3616136
     Email: trieupq@vinhphuc.gov.vn

3. Phó giám đốc: Vũ Thị Kim Phượng

Điện thoại: 
     Email: phuongvtk@vinhphuc.gov.vn

II. Các phòng ban

1.Phòng Hành chính tổng hợp

Điện thoại: 0211.3841567

Phụ trách phòng: Nguyễn Xuân Việt

Email: vietnx2@vinhphuc.gov.vn

2. Phòng thống kê

Điện thoại: 0211.3616135

Trưởng phòng: Trần Thị Xuân

Email: xuantt2@vinhphuc.gov.vn

3. Phòng tin học

Điện thoại: 0211.3845261

Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Việt

Email: vietnx2@vinhphuc.gov.vn

4. Phòng thông tin tuyên truyền

Điện thoại: 0211.3710319

Phó phòng phụ trách: Nguyễn Thị Kim Cúc

Email: cucntk2@vinhphuc.gov.vn

III. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT

1. Chức năng:

Trung tâm Thông tin Nông nghiệp & PTNT là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở triển khai các hoạt động tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo của Sở và sản xuất kinh doanh của nông dân và các đối tượng khác trong ngành; Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện công tác thống kê trong toàn ngành theo quy định;

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản giao dịch riêng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thông tin, tuyên truyền, thống kê chuyên ngành Nông nghiệp & PTNT;

2.2. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành của Sở, cung cấp thông tin hàng ngày về pháp luật, cơ chế, chính sách, thị trường, lao động, việc làm, cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật sản xuất mới... cho nông dân và các đối tượng khác của ngành trên địa bàn tỉnh;

2.3. Tổ chức khai thác các cơ sở dữ liệu chính của ngành và phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê để phục vụ công tác quản lý, điều hành; phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

2.4. Tư vấn và triển khai các hoạt động thông tin, tin học phục vụ các đối tượng trong ngành:

- Thu thập, phân tích, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng chính sách và công tác quản lý nhà nước của ngành;

- Thông tin phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, xúc tiến thương mại, dự báo thị trường sản phẩm, dự báo thị trường lao động, việc làm ... thuộc lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT;

- Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tin học cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở quản lý và cán bộ ở các điểm tư vấn thông tin cơ sở;

- Hợp đồng liên kết, hợp tác thông tin với các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước để phục vụ nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

- Phát hành các ấn phẩm thông tin chuyên ngành.

2.5. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;

2.6. Quản lý cán bộ, viên chức, lao động, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

2.7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

Ngày đăng: 28/07/2016 - Nguồn: SNN - Số lần được xem: 740

Trung tâm TTNN và PTNT

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website