Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-06-2018


Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 20/06/2018 là: 40.783,80ha, đạt 97,10% so với KH, bằng 99,99% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích đã cho thu hoạch: 31.004,93 ha đạt 100%, bằng 95,89% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1350,6 ha; Phúc Yên: 2009,72 ha; Lập Thạch: 4.015,20 ha; Sông Lô: 2.642,6ha; Tam Dương: 3.317,35 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 17,55ha) ; Tam Đảo: 2.169,0ha; Bình Xuyên: 3.680,0ha; Yên Lạc: 4.546,0 ha; Vĩnh Tường: 6.225,03ha, (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,85ha)).

* Cây ngô: Diện tích đã cho thu hoạch: 2.596,83ha, bằng 99,27% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,9 ha; Phúc Yên: 112 ha; Lập Thạch: 207,3 ha; Sông Lô: 533,9 ha; Tam Dương: 73,32 ha; Tam Đảo: 35,0ha; Bình Xuyên: 90,0 ha; Yên Lạc: 775,6ha; Vĩnh Tường 765,81ha).

* Cây khoai lang: Diện tích đã cho thu hoạch: 321,03ha, bằng 126,87% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5 ha; Phúc Yên: 36,0 ha; Lập Thạch: 87,5 ha; Sông Lô: 27,73 ha; Tam Dương: 56,82 ha; Tam Đảo: 83,5ha; Bình Xuyên: 24,0 ha; Vĩnh Tường 1,98ha).

* Cây sắn: Diện tích trồng 1.419,20ha, đạt 93,37% so với KH, bằng 94,79% so với cùng kỳ (Phúc yên: 25,2ha; Lập Thạch: 686,60ha; Sông Lô: 618,4ha; Tam Đảo: 89,0ha).

* Cây rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.324,95ha, bằng 117,98% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.170,01ha, đạt 86,80% so với KH, bằng 117,16% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 60,72ha; Phúc Yên: 242,90ha; Lập Thạch: 210,20ha; Sông Lô: 188,0ha; Tam Dương: 328,4ha; Tam Đảo: 114,78ha; Bình Xuyên: 164,97ha; Yên Lạc: 388,4ha; Vĩnh Tường: 471,64ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 154,94ha, đạt 154,94% so với KH, bằng 130,76% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5ha; Phúc Yên: 18,6ha; Lập Thạch: 34,2ha; Sông Lô: 36,85ha; Tam Dương: 4,19ha; Tam Đảo: 43,6ha; Yên Lạc: 2,0ha; Vĩnh Tường: 12,0ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.775,53ha, đạt 82,58% so với KH, bằng 94,33% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích đã cho thu hoạch: 1.372,55ha, bằng 87,83% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8,85ha; Phúc Yên: 15,0ha; Lập Thạch: 423,0ha; Sông Lô: 507,9ha; Tam Dương: 79,5ha; Tam Đảo: 18,0ha; Bình Xuyên: 85,0 ha; Yên Lạc: 195,3ha; Vĩnh Tường: 60,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích cho thu hoạch: 85,33ha, bằng 44,97% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 0,87ha; Phúc Yên: 9,0ha; Lập Thạch: 7,6ha; Sông Lô: 9,1ha; Tam Dương: 12,32ha; Tam Đảo: 17,0ha; Bình Xuyên: 7,0 ha; Yên Lạc: 15,0ha; Vĩnh Tường: 7,44ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.124,39ha, đạt 73,49% so với KH,bằng 95,14% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 68,4ha; Lập Thạch: 312,10ha; Sông Lô: 107,40ha; Tam Dương: 4,76; Tam Đảo: 93,90ha; Bình xuyên: 49,66ha; Yên Lạc: 66,0ha; Vĩnh Tường: 416,77ha).

Vụ Mùa 2018: Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 20/06/2018 là: 40.783,80ha, đạt 97,10% so với KH, bằng 99,99% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích gieo mạ tính đến ngày 20/6/2018 là: 748,6 ha, bằng 85,90% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 43,0 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 110,0ha; Sông Lô: 50,0ha; Tam Dương: 80,0ha; Tam Đảo: 80,0ha; Bình Xuyên: 137,0ha, Yên Lạc: 35,6ha; Vĩnh Tường: 163,0ha).

- Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 805,0ha, bằng 14,41% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 20,0ha; Tam Dương: 320,0ha; Tam Đảo: 65,0ha; Bình Xuyên: 200,0ha; Yên Lạc: 20,0ha; Vĩnh Tường: 180,0ha).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 67,0ha bằng 4,66% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 14,0ha; Yên Lạc: 53,0ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 19,0 ha, bằng 41,21% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 19,0ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 26,3ha, bằng 233,57% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 23,2ha (Tam Dương: 4,0ha; Tam Đảo: 19,2ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 3,1ha (Tam Đảo: 3,1ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 24,0ha, bằng 11,17% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 13,0ha (Tam Đảo: 13,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 11,0ha (Tam Đảo: 11,0ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 20,0ha, bằng 8,53% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 20,0ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 13/06- 19/06/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,4 con (giảm hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Bình Xuyên); sâu đục thân cú mèo 0,1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Phúc Yên, Vĩnh Tường); sâu cuốn lá nhỏ 0,1 con, cao 2 con (Sông Lô); rầy nâu 0,4 con (bằng kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); rầy lưng trắng 0,1 con (bằng kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); rầy xanh đuôi đen 0,2 con, cao 2 con (Sông Lô).

- Trên mạ Mùa sớm:

+ Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục ra rộ, mật độ phổ biến 0,05-0,2 con/m2, cao 1-2 con/m2 (Bình Xuyên, Yên Lạc, Tam Dương); mật độ ổ trứng phổ biến 0,05 - 0,1 ổ/m2, cao 0,3-0,5 ổ/m2, cục bộ 1 ổ/m2 (Bình Xuyên).

+ Rầy trưởng thành, mật độ phổ biến 1-2 con/m2, cao 3-5 con/m2 (Tam Dương).

+ Châu chấu hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3-0,5 con/m2, cao 2 con/m2 (Bình Xuyên, Vĩnh Yên).

- Trên cây rau:

+ Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu tơ, bệnh thối nhũn hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ cây bị bệnh thấp.

+ Trên rau ăn lá: Sâu khoang, bệnh đốm lá tiếp tục hại rải rác, mật độ sâu, tỷ lệ lá bị bệnh thấp.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 20/06- 26/06/2018:

- Trên mạ Mùa sớm: Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục rộ. Sâu non nở và gây dảnh héo trên mạ, tỷ lệ hại nơi cao 3-7%. Rầy, bọ trĩ tập trung hại mạ. Ốc bươu vàng hại những diện tích lúa mới cấy gần kênh, mương, chân đất trũng.

- Cây rau: Trên rau họ thập tự: Sâu tơ, bọ nhảy, bệnh thối nhũn tiếp tục phát sinh, gia tăng gây hại.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp&PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân:

+ Tích cực làm đất cày vùi gốc rạ để hạn chế nguồn sâu, bệnh chuyển sang vụ Mùa gây hại; chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc BVTV để tổ chức sản xuất vụ Mùa đảm bảo kế hoạch.

+ Chủ động phun phòng trừ sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá trên mạ trước khi cấy 3-5 ngày bằng một trong số các loại thuốc sau: Virtako 40WG, Regent 800WG, Tango 800WG, Configent 55SC, Ekar 700EC,...

+ Những diện tích đất bị chua: trước khi cày bừa cấy cần bón 20-25kg vôi bột/sào tăng cường bón phân hữu cơ, phân lân super để khử chua, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý.

+ Đối với cây rau khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại đảm bảo an toàn cho người sử dụng, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

+ Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại khác trên các loại cây trồng, kịp thời chỉ đạo phòng trừ khi đến ngưỡng.

+ Quản lý chặt chẽ việc buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Mùa. Không để tình trạng giống, phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn.

- Phun thuốc đặc hiệu khi sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ.

- Cày lật gốc rạ, ngâm giầm 7 - 10 ngày trước khi cày, bừa cấy.

- Thường xuyên tưới nước đảm bảo đủ ẩm cho mạ.

- Sử dụng các loại bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... bắt chuột; sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 20/06/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 1159

Thống kê tiến độ sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nho hạt đen trong điều kiện khí hậu tỉnh Vĩnh Phúc Triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2022 Quy trình an toàn sinh học cho phương thức nuôi chuồng hở để phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi Hiệu quả kinh tế từ mô hình chăn nuôi gia súc tập trung Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website