Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-12-2018


Vụ Đông 2018:

 - Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/12/2018 là: 15.102,6 ha, đạt 79,49% kế hoạch, bằng 87,20% so với cùng kỳ.Trong đó:

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 6.866,42 ha, đạt 67,32% kế hoạch, bằng 71,24% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 48,21 ha; Phúc Yên: 170,80 ha; Lập Thạch: 1.225,20 ha; Sông Lô: 895,07 ha; Tam Dương: 1.025,0 ha; Tam Đảo: 615,02 ha; Bình Xuyên: 523,47 ha; Yên Lạc: 965,25 ha; Vĩnh Tường: 1.398,40 ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 1.614,57 ha đạt 90,71% kế hoạch, bằng 104,37% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 119,43 ha; Phúc Yên: 27,60 ha; Lập Thạch: 309,30 ha; Sông Lô: 186,69 ha; Tam Dương: 202,8 ha; Tam Đảo: 229,30 ha; Bình Xuyên: 137,37 ha; Yên Lạc: 202,82 ha; Vĩnh Tường: 199,26 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 4.422,79 ha, đạt 88,46 % kế hoạch, bằng 110,33% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 234,40 ha; Phúc Yên: 250,0 ha; Lập Thạch: 433,03 ha; Sông Lô: 277,40 ha; Tam Dương: 791,60 ha; Tam Đảo: 366,90 ha; Bình Xuyên: 307,60 ha; Yên Lạc: 603,44 ha; Vĩnh Tường: 1.158,42 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.082,30 ha đạt 78,09% kế hoạch, bằng 98,48% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 151,79 ha đạt 60,72% kế hoạch, bằng 93,00% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 9,21 ha; Phúc Yên: 11, Lập Thạch: 19,3,60 ha; Sông Lô: 4,32 ha, Tam Dương: 51,0 ha; Tam Đảo: 12,0 ha; Bình Xuyên: 8,43 ha, Yên Lạc: 11,23 ha; Vĩnh Tường: 25,3 ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 930,51 ha, đạt 81,91% kế hoạch, bằng 99,45% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 7,49 ha; Phúc Yên: 11,5 ha; Lập Thạch: 9,8 ha; Sông Lô: 7,01 ha; Tam Dương: 42,5 ha; Tam Đảo: 40,32 ha; Bình Xuyên: 21,41 ha; Yên Lạc: 721,51 ha; Vĩnh Tường: 68,97 ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 1.96,72 ha, đạt 172,98% kế hoạch, bằng 108,32% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5 ha; Phúc Yên: 76,6 ha; Lập Thạch: 71,3 ha; Sông Lô: 61,3 ha;Tam Đảo: 118,5 ha;Bình Xuyên: 31,2 ha;Yên Lạc: 247,5 ha;Vĩnh Tường: 486,82ha).

Vụ Xuân 2019:

-  Diện tích gieo mạ của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/12/2018 là: 137,90 ha, bằng 98,29 % so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 4,3 ha; Lập Thạch: 17,0 ha; Sông Lô: 30,6 ha;Tam Dương: 30,0 ha; Tam Đảo: 15,0 ha; Bình Xuyên: 19,0 ha; Yên Lạc: 15,0 ha; Vĩnh Tường: 5,0 ha).

- Diện tích gieo thẳng là: 7,0 ha (Yên Lạc: 5,0 ha; Vĩnh Tường: 2,0 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 12/12- 18/12/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân cú mèo 0,4 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Phúc Yên); rầy nâu 0,07 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 1 con (Sông Lô, Lập Thạch, Tam Đảo); rầy lưng trắng 0,1 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 1 con (Lập Thạch); rầy xanh đuôi đen 0,3 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); sâu cuốn lá nhỏ 0,07 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô).

- Trên mạ Xuân sớm: Sâu đục thân cú mèo gây hại cục bộ trên một số diện tích mạ Xuân sớm, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,05 - 0,1 %, cao 0,5 - 1% (Các xã Yên Thạch, Đồng Thịnh, Tứ Yên - huyện Sông Lô).

- Trên cây Ngô:

+ Rệp cờ gây hại nhẹ - trung bình, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 3%, cục bộ 20% (Các xã Kim Xá, Cao Đại - huyện Vĩnh Tường).

+ Bệnh khô vằn tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ; tỷ lệ cây hại phổ biến 2 - 3%, cục bộ 25% (Vĩnh Yên).

+ Bệnh gỉ sắt, đốm lá gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 2%, cao 15 -  20% (Vĩnh Tường, Yên Lạc, Vĩnh Yên, Phúc Yên).

+ Sâu đục thân, đục bắp gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao 5 - 7%, cục bộ 15% (Lập Thạch).

+ Chuột hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1- 0,2%, cao 0,5 - 1%, cục bộ trên 3% (Bình Xuyên, Phúc Yên).

- Trên cây rau:

+ Cây cà chua, khoai tây: Bệnh héo xanh gây hại rải rác. Bệnh sương mai hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 1 - 3%, cục bộ trên 50% (Bình Xuyên).

+ Cây bí đỏ: Bệnh héo xanh, chuột gây hại nhẹ.

+ Cây su su: Bệnh sương mai gây hại nhẹ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 3%, cao 7 - 9% (Tam Đảo).

+ Cây rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục gây hại, mật độ phổ biến 0,5-1 con/m2, cao 4- 5 con/m2. Sâu tơ, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 3 con/m2, cục bộ 10 con/m2 (Tam Dương, Vĩnh Yên).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 19/12- 24/12/2018:

- Trên mạ Xuân sớm:

+ Sâu đục thân, rầy tiếp tục gây hại cục bộ trên diện tích mạ Xuân sớm tại huyện Sông Lô.

+ Bệnh đạo ôn xuất hiện cục bộ trên một số giống nhiễm Xi23, X21,... tại xã Yên Thạch huyện Sông Lô cần theo dõi, phòng trừ kịp thời.

- Trên cây Ngô:

+ Trên Cây ngô: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

- Trên cây rau:

+ Trên cây bầu bí: Đang thu hoạch, sâu bệnh gây hại nhẹ.

+ Trên cây cà chua, khoai tây: Bệnh héo xanh, sương mai, mốc sương tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

+ Trên rau cải, su hào, bắp cải: Bọ nhảy, sâu khoang tiếp tục gia tăng gây hại. Rệp, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại cục bộ.

* Đề nghị:

- Thu hoạch sớm diện tích cây rau, màu đã chín, tích cực chăm sóc tốt các cây rau màu vụ đông muộn.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc mạ Xuân sớm, chú ý phòng tránh rét cho mạ bằng cách giữ nước, bón lân super, tro bếp hoặc che phủ nilon. Ngừng gieo cấy khi nhiệt độ ngày đêm xuống dưới 15ºC.

- Thăm đồng thường xuyên để phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng sâu bệnh hại trên đồng ruộng.

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành phố:

+ Đôn đốc các địa phương tăng cường làm đất, cày ải, làm dầm để diệt nguồn sâu bệnh chuyển vụ. Hạn chế gây hại cho các cây trồng vụ Đông xuân.

+ Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế) tham mưu cho UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch phòng trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2019 trên địa bàn theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp & PTNT (tại Kế hoạch số 55/KH-SNN&PTNT ngày 26/11/2018).

* Một số biện pháp phòng trừ:

- Trên mạ Xuân sớm: Phun tiễn chân mạ Xuân sớm trước khi cấy 3 - 5 ngày: trừ bệnh đạo ôn dùng thuốc Fuji-one 40EC, New Hinosan 30EC, Window 75 WP...; trừ sâu đục thân, cuốn lá dùng thuốc Configent 55SC, Chetsau 100 WG, Virtako 40WG...; trừ rầy dùng thuốc Ekar 700EC, Chess 50WG, Actara 25WG…

- Tích cực sử dụng các biện pháp thủ công bắt sâu non, vợt bướm, ngắt ổ trứng, nhổ bỏ các cây bị bệnh hại nặng trên đồng ruộng; sử dụng các loại bẫy chuột, bẫy dính, bẫy màu vàng, bả chua ngọt để tiêu diệt trưởng thành một số loại sâu hại, hạn chế sâu gây hại./.

Ngày đăng: 20/12/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Trung tâm TTNN&PTNT - Số lần được xem: 421

Thống kê tiến độ sản xuất

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website