Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 11, ngày 15/6/2021


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

* Vụ Mùa 2021: Diện tích gieo trồng vụ Mùa 2021 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 15/06/2021 là: 3.882 ha, đạt 12,13% kế hoạch, bằng 186,2% so với cùng kỳ. Trong đó:

Cây Lúa: Diện tích lúa gieo trồng là: 2.942,7 ha, đạt 12,52% kế hoạch, bằng 290,78% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 50 ha; Phúc Yên:70 ha; Lập Thạch: 152,2 ha; Sông Lô: 10 ha; Tam Dương: 1.399 ha (Trại Giống Mai Nham: 20ha)  Tam Đảo: 1.000 ha; Bình Xuyên: 150 ha; Yên Lạc: 45 ha; Vĩnh Tường: 66,5 ha (Trại Giống Vũ Di: 16,5ha)

Cây ngô: Diện tích gieo trồng là: 350,3 ha, đạt 21,89% so với kế hoạch, bằng 70,20% so với cùng kỳ (Tam Dương: 1 ha; Tam Đảo: 12 ha; Yên Lạc: 285 ha; Sông Lô 52,3 ha).

Cây Khoai lang: Diện tích gieo trồng là: 30 đạt 15% so với kế hoạch, bằng 1.500% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 30 ha).

Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 382 ha đạt 15,28% kế hoạch, bằng 95,98% so với cùng kỳ(Phúc Yên:28 ha; Tam Dương: 70 ha; Tam Đảo: 80 ha; Bình Xuyên: 52 ha; Yên Lạc: 121 ha; Sông Lô: 31 ha).

Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 96 ha, đạt 14,55% kế hoạch, bằng 86,72% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: 17ha, đạt 3,4% kế hoạch, bằng 44,16% so với cùng kỳ (Tam Đảo 2 ha; Yên Lạc 15 ha)

          + Cây đậu tương: 79 ha đạt 49,38% kế hoạch, bằng 109,42% so với cùng kỳ (Tam Đảo: 3 ha; Yên Lạc: 60 ha; Sông Lô:16 ha).

Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng là: 81 ha, đạt 3,785% kế hoạch, bằng 128,37% so với cùng kỳ ( Tam Dương: 35 ha; Tam Đảo: 30 ha; Yên Lạc:10 ha; Sông Lô 6 ha).

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp:

2.1. Về lâm sinh:

Trong tháng 6, hoạt động trồng rừng tiếp tục được triển khai tại các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, các địa phương của tỉnh với nhiệm vụ chủ yếu là: Chuẩn bị cây giống, khảo sát thực địa, chuẩn bị hiện trường trồng rừng. Ngoài ra bảo vệ diện tích rừng hiện có và chăm sóc diện tích rừng trồng mới.

- Diện tích rừng trồng mới 507,06 ha.

- Toàn tỉnh trồng được 837,8 nghìn cây phân tán.

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác đến tháng 06/2021 ước đạt 20.144 m3, tăng 6,37% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác ước đạt 27.520 ste.

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày 9/06/2021 - 15/06/2021):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,2 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên, Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô); Rầy nâu 1 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 6 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,6 con (xấp xỉ kỳ trước), nơi cao 8 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,2 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,4 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên).

  1. Trên mạ, lúa mùa sớm

- Rầy nâu (trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4 - 0,6 con/m2, cao 4 - 5 con/m(Sông Lô).

- Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2,3) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,4 - 0,6 con/m2,

cao 4 - 5 con/m2 (Tam Dương).

- Sâu đục thân 2 chấm (trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,01 - 0,02 con/m2, cao 0,1 - 0,2 con/m2 (Sông Lô).

- Ốc bươu vàng gây hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,4 - 0,5 con/m2, nơi cao 2 - 3 con/m2 (Tam Dương).

2. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ ngô vụ hè thu giai đoạn cây con. Mật độ phổ biến 0,5 - 0,7 con/m2, cao 2 - 3con/m2 (Yên Lạc).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,2 - 0,3 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Phúc Yên).

III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 16/6 - 22/6/2021

1. Trên mạ, lúa mùa sớm

Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục ra rộ. Sâu non đục thân 2 chấm nở và gây dảnh héo trên mạ, lúa mùa cấy sớm. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 4 tiếp tục hại rải rác. Cần chú ý theo dõi những diện tích mạ, lúa gieo, cấy sớm để có biện pháp phòng chống kịp thời.

2. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng tiếp tục phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh gia tăng gây hại (Phúc Yên, Vĩnh Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ (Yên Lạc).

IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

- Triển khai Phương án sản xuất, bảo vệ thực vật vụ Mùa, vụ Đông 2021, chủ động quản lý các đối tượng sinh vật gây hại ngay từ đầu vụ.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, ICM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV lần cuối theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

Xử lý rơm rạ bằng các chế phẩm sinh học như: Sumitri, AT trichoderma, Lacto powder T,... Chuẩn bị tốt các điều kiện phân bón (nhất là phân hữu cơ) ...làm đất kỹ trước khi gieo cấy lúa vụ Mùa.

        Trên đây là tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 11, ngày 15/06/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

Ngày đăng: 15/06/2021 Tác giả: Phòng thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 27

Thống kê tiến độ sản xuất

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website