Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 13, ngày 15/7/2021


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

* Vụ Mùa 2021: Diện tích gieo trồng vụ Mùa 2021 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 15/07/2021 là: 30.339,54 ha, đạt 94,81% kế hoạch, bằng 98,65% so với cùng kỳ. Trong đó:

Cây Lúa: Diện tích lúa gieo trồng là: 23.998,3 ha, đạt 102,12% kế hoạch, bằng 102,18% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 960 ha; Phúc Yên:1.964,96 ha; Lập Thạch: 2.833,94 ha; Sông Lô: 2.329,6 ha; Tam Dương: 3.105,1 ha (Trại Giống Mai Nham: 20ha)  Tam Đảo: 2.430 ha; Bình Xuyên: 2.775 ha; Yên Lạc: 3.849,7 ha; Vĩnh Tường: 3.750 ha (Trại Giống Vũ Di: 16,5ha)

Cây ngô: Diện tích gieo trồng là: 1.619,46 ha, đạt 101,2%  kế hoạch, bằng 107,14% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 2 ha; Phúc Yên 50 ha; Lập Thạch 283,29 ha; Tam Dương: 48,17 ha; Tam Đảo: 25 ha; Bình Xuyên 75 ha; Yên Lạc: 431 ha; Vĩnh Tường 300 ha; Sông Lô 405 ha).

Các loại cây chất bột khác: Diện tích gieo trồng là 156,7ha, đạt 78,3% kế hoạch, bằng 92,01% so với cùng kỳ. Trong đó:

          + Cây Khoai lang: Diện tích gieo trồng là: 156,69 đạt 78,35% kế hoạch, bằng 165,89% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1,2 ha; Phúc Yên 10 ha;Tam Đảo: 40 ha; Tam Dương 30,48 ha; Lập Thạch 48 ha; Bình Xuyên 13,9 ha; Yên Lạc 1 ha; Vĩnh Tường 2,11; Sông Lô 10 ha.).

Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.170,51 ha đạt 86,8204% kế hoạch, bằng 112,5% so với cùng kỳ. Trong đó:

+Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.151,81 ha đạt 86,0724% kế hoạch, bằng 111,9% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 52,65 ha; Phúc Yên:199 ha; Lập Thạch 263,5 ha; Sông Lô 200 ha;Tam Dương: 313,69 ha; Tam Đảo: 158,8 ha; Bình Xuyên: 197,3 ha; Yên Lạc:242,4ha; Vĩnh Tường: 521,62 ha).

+Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 18,7 ha (Vĩnh Yên: 2 ha;Phúc Yên 1 ha; Lập Thạch 6,5 ha; Tam Đảo 9,2 ha )

Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 593,9ha, đạt 89,98% kế hoạch, bằng 103,08% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng 443,7 ha đạt 88,74% kế hoạch, bằng 104,72% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 5 ha; Phúc Yên 5 ha; Lập Thạch 174,01ha; Sông Lô 150,5 ha; Tam Dương 31,05 ha; Tam Đảo 10 ha; Bình Xuyên 22,2 ha;  Yên Lạc 26,1 ha; Vĩnh Tường 19,84 ha)

          + Cây đậu tương: 150,2 ha đạt 93,88% kế hoạch, bằng 98,54% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1,4 ha; Phúc Yên 3 ha; Lập Thạch 20,5ha; Sông Lô 33,5 ha; Tam Dương 6,3 ha; Tam Đảo 4,8 ha; Bình Xuyên 7 ha;  Yên Lạc 73,7 ha)

Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng là: 1.800,68 ha, đạt 84,144% kế hoạch, bằng 89,32% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây thức ăn gia súc(cỏ): Diện tích gieo trồng 1.137,07 ha, đạt 75,8% kế hoạch, bằng 94,5% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 15 ha; Lập Thạch 314,96 ha; Vĩnh Tường 807,11 ha )

+ Hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng 42 ha (Phúc Yên: 19 ha; Bình Xuyên 23 ha )

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 621,61 đạt 97,127% kế hoạch, bằng 80,2% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên 7 ha; Phúc Yên: 18 ha; Lập Thạch 78,84 ha; Sông Lô 89 ha; Tam Dương 143,47 ha; Tam Đảo 170 ha; Yên Lạc 115,3 ha )

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp:

2.1. Về lâm sinh:

Trong tháng 7, hoạt động trồng rừng tiếp tục được triển khai tại các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, các địa phương của tỉnh với nhiệm vụ chủ yếu là: Chuẩn bị cây giống, khảo sát thực địa, chuẩn bị hiện trường trồng rừng. Ngoài ra bảo vệ diện tích rừng hiện có và chăm sóc diện tích rừng trồng mới.

- Diện tích rừng trồng mới 511,46 ha.

- Toàn tỉnh trồng được 841 nghìn cây phân tán.

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác đến tháng 06/2021 ước đạt 4.058 m3, tăng 3,90% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác ước đạt 4.390 ste.

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày07/07/2021 - 13/07/2021):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,3 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,2 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Vĩnh Tường); Rầy nâu 0,9 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Bình Xuyên); Rầy lưng trắng 0,3 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Bình Xuyên); Rầy xanh đuôi đen 0,5 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô, Bình Xuyên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,8 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Phúc Yên, Tam Dương).

*.Trên cây lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 1, nhộng, trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1- 4 con/m2, cao 6 - 9 con/m2, cục bộ 25 con/m2 (Tam Đảo, Tam Dương).

- Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 4, 5) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3 - 0,5%, cao 1 - 3% (Sông Lô, Tam Đảo, Phúc Yên).

- Sâu đục thân cú mèo (tuổi 3, 4, 5) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 1 - 3% (Tam Dương).

- Rầy nâu (tuổi 5, trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 2 - 3 con/m2, cao 8 - 11 con/m(Sông Lô).

- - Bệnh vàng lá sinh lý gây hại cục bộ, tỷ lệ khóm hại phổ biến 0,2 - 0,3 %, nơi cao 3 - 5 %, cục bộ 15 - 20% (Tam Đảo).

- Bệnh thối thân gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại cục bộ 3 - 5% (Phúc Yên).

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 0,8%, nơi cao 7 - 10% (Lập Thạch).

Ngoài ra ốc bươu vàng gây hại rải rác.

          *. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,3 - 0,4 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 1 - 2 con/m2 (Phúc Yên).

2.2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 14/7 - 20/07/2021

*. Cây lúa

Sâu đục thân 2 chấm lứa 3, sâu đục thân cú mèo tiếp tục gây hại rải rác; trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 tiếp tục ra rộ. Dự báo, sâu non gây hại các trà lúa mùa từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8, cần chú ý theo dõi để kịp thời phòng trừ. Chuột gây hại nhẹ - trung bình những diện tích lúa gần kênh, mương, ven đường đi và gần khu dân cư.

*. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ (Phúc Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ (Yên Lạc).

III. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

            Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn nông dân thực hiện: áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP ngay từ đầu vụ để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp thủ công: Ngắt dảnh héo sâu đục thân, bắt ốc bươu vàng, bẫy bắt chuột nhằm hạn chế sự gây hại của chúng trên diện rộng.

- Biện pháp hóa học: Phun thuốc khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng chống bằng thuốc đặc hiệu như:

+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá dùng: Virtako 40WG, Patox 95SP, Nicata 95SP, Marshal 200SC,...

+ Sâu keo mùa thu trên ngô dùng thuốc: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...

        Trên đây là tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 13, ngày 15/07/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Ngày đăng: 15/07/2021 Tác giả: Phòng thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 39

Thống kê tiến độ sản xuất

Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác Học tập và làm theo Bác ngày càng thấm sâu, lan tỏa Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực Đích đến của Xây dựng nông thôn mới Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website