Báo cáo tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 14, ngày 30/07/2021


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

* Vụ Mùa 2021: Diện tích gieo trồng vụ Mùa 2021 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 30/07/2021 là: 30.782 ha, đạt 96,19% kế hoạch, bằng 98,16% so với cùng kỳ. Trong đó:

Cây Lúa: Diện tích lúa gieo trồng là: 23.998,3 ha, đạt 102,12% kế hoạch, bằng 100,65% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 960 ha; Phúc Yên:1.964,96 ha; Lập Thạch: 2.833,94 ha; Sông Lô: 2.329,6 ha; Tam Dương: 3.105,1 ha (Trại Giống Mai Nham: 20ha)  Tam Đảo: 2.430 ha; Bình Xuyên: 2.775 ha; Yên Lạc: 3.849,7 ha; Vĩnh Tường: 3.750 ha (Trại Giống Vũ Di: 16,5ha)

Cây ngô: Diện tích gieo trồng là: 1.685,35 ha, đạt 105,33%  kế hoạch, bằng 104,63% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 2 ha; Phúc Yên 50 ha; Lập Thạch 283,29 ha; Tam Dương: 50 ha; Tam Đảo: 25 ha; Bình Xuyên 75 ha; Yên Lạc: 441,9 ha; Vĩnh Tường 353,16 ha; Sông Lô 405 ha).

Các loại cây chất bột khác: Diện tích gieo trồng là 158,7ha, đạt 79,3% kế hoạch, bằng 84,1% so với cùng kỳ. Trong đó:

          + Cây Khoai lang: Diện tích gieo trồng là: 158,69 đạt 79,35% kế hoạch, bằng 84,12% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1,2 ha; Phúc Yên 10 ha;Tam Đảo: 40 ha; Tam Dương 30,48 ha; Lập Thạch 48 ha; Bình Xuyên 13,9 ha; Yên Lạc 1 ha; Vĩnh Tường 4,11; Sông Lô 10 ha.).

Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 2.425,53 ha đạt 97,0212% kế hoạch, bằng 121,21% so với cùng kỳ. Trong đó:

+Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.404,83 ha đạt 96,1932% kế hoạch, bằng 120,64% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 52,65 ha; Phúc Yên:197 ha; Lập Thạch 263,5 ha; Sông Lô 202 ha;Tam Dương: 350 ha; Tam Đảo: 158,8 ha; Bình Xuyên: 197,3 ha; Yên Lạc: 257,5 ha; Vĩnh Tường: 723,08 ha).

+Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 20,7 ha (Vĩnh Yên: 2 ha;Phúc Yên 3 ha; Lập Thạch 6,5 ha; Tam Đảo 9,2 ha )

Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 628,07 ha, đạt 95,16% kế hoạch, bằng 107,05% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng 472,4 ha đạt 94,47% kế hoạch, bằng 110,18% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 5 ha; Phúc Yên 5 ha; Lập Thạch 174,01ha; Sông Lô 150,5 ha; Tam Dương 31,05 ha; Tam Đảo 18,47 ha; Bình Xuyên 22,2 ha;  Yên Lạc 31,2 ha; Vĩnh Tường 34,94 ha)

          + Cây đậu tương: 155,7 ha đạt 97,31% kế hoạch, bằng 99,82% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 1,4 ha; Phúc Yên 3 ha; Lập Thạch 20,5ha; Sông Lô 33,5 ha; Tam Dương 6,3 ha; Tam Đảo 4,8 ha; Bình Xuyên 7 ha;  Yên Lạc 73,7 ha; Vĩnh Tường 5,5 ha)

Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng là: 1.886,08 ha, đạt 88,134% kế hoạch, bằng 91,29% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây thức ăn gia súc(cỏ): Diện tích gieo trồng 1.183,46 ha, đạt 78,9% kế hoạch, bằng 91,29% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 15 ha; Lập Thạch 314,96 ha; Vĩnh Tường 853,5 ha )

+ Hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng 42 ha (Phúc Yên: 19 ha; Bình Xuyên 23 ha )

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 660,6 đạt 103,219% kế hoạch, bằng 85,23% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên 7 ha; Phúc Yên: 18 ha; Lập Thạch 78,84 ha; Sông Lô 89 ha; Tam Dương 150 ha; Tam Đảo 170 ha; Yên Lạc 135,9 ha; Vĩnh Tường 11,86 ha )

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp:

2.1. Về lâm sinh:

Trong tháng 7, hoạt động trồng rừng tiếp tục được triển khai tại các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, các địa phương của tỉnh với nhiệm vụ chủ yếu là: Chuẩn bị cây giống, khảo sát thực địa, chuẩn bị hiện trường trồng rừng. Ngoài ra bảo vệ diện tích rừng hiện có và chăm sóc diện tích rừng trồng mới.

- Diện tích rừng trồng mới 511,46 ha.

- Toàn tỉnh trồng được 841 nghìn cây phân tán.

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác đến tháng 06/2021 ước đạt 4.058 m3, tăng 3,90% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác ước đạt 4.390 ste.

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày21/07/2021 - 27/07/2021):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,63 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Phúc Yên); Sâu đục thân cú mèo 0,1 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 1 con (Bình Xuyên, Tam Dương); Rầy nâu 0,1con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,31 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Sông Lô); Rầy xanh đuôi đen 0,43 con (tương đương kỳ trước), nơi cao 2 con (Lập Thạch, Tam Dương); Rầy nâu 0,9 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Phúc Yên); Sâu cuốn lá nhỏ 0,6 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Phúc Yên).

*.Trên cây lúa

- Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 2, 3, 4, nhộng, trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 2 - 4 con/m2, cao 10 - 12 con/m2, cục bộ 28 - 30 con/m2 (Tam Đảo).

- Sâu đục thân 2 chấm lứa 3 (tuổi 5, nhộng) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 2 - 5%, cục bộ 10% (Lập Thạch).

- Sâu đục thân 2 chấm lứa 4 trưởng thành ra rải rác, mật độ trưởng thành phổ biến 0,01 - 0,02 con/m2, cao 0,1 - 0,3 con/m2; mật độ ổ trứng  phổ biến 0,01 - 0,03 ổ trứng/m2, cục bộ 0,25 ổ trứng/m2 (Phúc Yên).

- Rầy nâu (tuổi 2, 3) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 7 - 10 con/m2, cao 20 - 30 con/m(Tam Dương).

- Bệnh vàng lá sinh lý gây hại cục bộ, tỷ lệ khóm hại phổ biến 1 - 2%, nơi cao 5 - 6%, cục bộ 15 - 20% (Tam Đảo).

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 2%, cao từ 3 - 5%, cục bộ 15% (Tam Đảo).

- Chuột gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 1 - 2%, cao từ 6 - 8%, cục bộ 10% (Phúc Yên)

- Bệnh thối thân gây hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại cục bộ 3 - 5% (Phúc Yên).

Ngoài ra sâu đục thân 5 vạch cú mèo gây hại rải rác.

          *. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,2 - 0,4 con/m2, cao 1con/m2 (Yên Lạc, Vĩnh Tường).

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 1con/m2, cao 2 - 5 con/m2 (Phúc Yên).

2.2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 28/7 - 03/08/2021

*. Cây lúa

Trưởng thành sâu đục thân lứa 4 tiếp tục ra rộ; trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rải rác. Dự báo, sâu non gây hại các trà lúa mùa từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, cần chú ý theo dõi để kịp thời phòng trừ. Chuột gây hại nhẹ - trung bình những diện tích lúa gần kênh, mương, ven đường đi và gần khu dân cư.

*. Cây rau, màu

- Trên cây cà chua, dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, phấn trắng phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ (Phúc Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ (Yên Lạc).

III. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

  1. Đề nghị

           - Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp, hướng dẫn nông dân chăm sóc bón thúc đợt 2 (bón đón đòng) cho lúa nhằm tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt; thăm đồng thường xuyên, chú ý theo dõi mật độ trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 4, sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 ra rộ và dự báo thời gian sâu non nở rộ để có biện pháp phòng chống kịp thời.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

2. Biện pháp quản lý

- Biện pháp thủ công: Ngắt dảnh héo sâu đục thân, bắt ốc bươu vàng, bẫy bắt chuột nhằm hạn chế sự gây hại của chúng trên diện rộng.

 - Biện pháp hóa học: Phun thuốc khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng chống bằng thuốc đặc hiệu như:

+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá dùng: Virtako 40WG, Patox 95SP, Nicata 95SP, Marshal 200SC,...

+ Sâu keo mùa thu trên ngô dùng thuốc: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...

        Trên đây là tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 14, ngày 30/07/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Ngày đăng: 30/07/2021 Tác giả: Phòng thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 37

Thống kê tiến độ sản xuất

Phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi bò thịt sinh sản theo hướng sản xuất tập trung Kỹ Thuật nuôi vịt đẻ trứng an toàn sinh học Gương hội viên nông dân làm kinh tế giỏi Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà lông màu thương phẩm an toàn sinh học Hiệu quả từ chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng trong sản xuất nông nghiệp
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website