Tiến độ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kỳ 18, ngày 30/09/2021


I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Kết quả sản xuất nông nghiệp

* Vụ Mùa 2021: Diện tích gieo trồng vụ Mùa 2021 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 30/09/2021 là: 32.376,01 ha, đạt 101,18% kế hoạch, bằng 100,27% so với cùng kỳ. Trong đó:

  - Cây lúa: Diện tích lúa đã thu hoạch là: 23.819,8 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh ước đạt 56,03 tạ/ha.

  - Cây ngô: Diện tích thu hoạch là: 423,16 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh ước đạt 46,86 tạ/ha.

          - Cây Khoai lang: Diện tích thu hoạch là: 60,31 ha.

          - Cây lạc: Diện tích thu hoạch là 98,34 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh ước đạt 19,65 tạ/ha.

           - Cây đậu tương: Diện tích thu hoạch là 21,60 ha. Năng suất bình quân trên toàn tỉnh ước đạt 19,43 tạ/ha.

         * Vụ Đông 2021: Diện tích gieo trồng vụ Đông 2021 theo số liệu báo cáo, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 30/09/2021 là: 8.572,25 ha, đạt 57,15% kế hoạch, bằng 108,81% so với cùng kỳ. Trong đó:

            Cây ngô: Diện tích gieo trồng: 4.467,5 ha đạt 74,46% kế hoạch, bằng 108,63% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 8 ha; Phúc Yên: 20 ha; Lập Thạch: 1.238 ha; Sông Lô: 800 ha;Tam Dương: 290 ha; Tam Đảo:465 ha; Bình Xuyên: 180 ha; Yên Lạc: 805 ha; Vĩnh Tường: 661,5 ha).

           Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng: 562,96 ha đạt 35,19% kế hoạch, bằng 126,51% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 36 ha; Phúc Yên: 15 ha; Lập Thạch: 46 ha; Sông Lô: 30 ha; Tam Dương: 110 ha; Tam Đảo: 21,96 ha;Bình Xuyên: 40 ha; Yên Lạc: 143 ha; Vĩnh Tường: 121 ha).

         Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng là: 2.947,89 ha đạt 56,69% kế hoạch, bằng 144,54% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 2.941,59 ha đạt 56,57%% kế hoạch, bằng 144,44% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 80 ha; Phúc Yên:104 ha; Lập Thạch 293,7 ha; Sông Lô: 160 ha;Tam Dương: 510 ha; Tam Đảo: 158,59 ha; Bình Xuyên: 150 ha; Yên Lạc: 419,5 ha; Vĩnh Tường: 1.065,8 ha).

+Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng: 6,3 ha (Vĩnh Yên: 2 ha; Phúc Yên 4 ha; Tam Đảo: 0,3 ha )

Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng: 256 ha, đạt 32% kế hoạch, bằng 146,29% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây lạc: Diện tích gieo trồng: 87,2 ha đạt 43,6% kế hoạch, bằng 113,99% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2 ha; Phúc Yên: 2 ha; Lập Thạch: 27,2 ha Sông Lô: 5 ha; Tam Dương: 32 ha; Tam Đảo: 6,7 ha; Bình Xuyên: 4 ha;  Yên Lạc: 3 ha; Vĩnh Tường: 5,3 ha)

          + Cây đậu tương: 168,8 ha đạt 28,13% kế hoạch, bằng 171,37% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1 ha; Phúc Yên: 2 ha; Tam Đảo: 1,8 ha; Bình Xuyên: 2 ha;  Yên Lạc: 162 ha)

Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng là: 337,9 ha, đạt 24,14% kế hoạch, bằng 30,54% so với cùng kỳ. Trong đó:

+ Cây thức ăn gia súc(cỏ): Diện tích gieo trồng 82,2 ha (Phúc Yên: 2 ha; Lập Thạch: 72 ha; Tam Đảo: 8,2 ha )

+ Hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng 2,2 ha (Phúc Yên: 2 ha; Tam Đảo: 0,2 ha)

+ Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng: 253,5 ha ( Vĩnh Yên:10 ha; Phúc Yên: 15 ha; Lập Thạch: 14 ha; Sông Lô: 60 ha; Yên Lạc: 135,9 ha; Tam Đảo: 18,6 ha)

2. Kết quả sản xuất Lâm Nghiệp:

2.1. Về lâm sinh:

Trong tháng 9, hoạt động trồng rừng tiếp tục được triển khai tại các đơn vị sản xuất lâm nghiệp, các địa phương của tỉnh với nhiệm vụ chủ yếu là: Chuẩn bị cây giống, khảo sát thực địa, chuẩn bị hiện trường trồng rừng. Ngoài ra bảo vệ diện tích rừng hiện có và chăm sóc diện tích rừng trồng mới.

- Diện tích rừng trồng mới 615 ha.

- Toàn tỉnh trồng được 961,1 nghìn cây phân tán.

2.2. Về khai thác: Sản lượng gỗ khai thác đến tháng 09/2021 ước đạt 4.163 m3, tăng 8,19% . Sản lượng củi khai thác ước đạt 3.740 ste, giảm 1,84% so với cùng kỳ.

II. THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH HẠI

1. Về thiên tai: Trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc không xảy ra thiên tai.

2. Về dịch hại:

2.1. Tình hình dịch hại 7 ngày qua (Theo thông báo của Chi cục Trồng trọt và BVTV từ ngày 23/09/2021 - 28/09/2021):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân 2 chấm 0,53 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 5 con (Lập Thạch); Rầy nâu 1,12 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 7 con (Lập Thạch); Rầy lưng trắng 0,2 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 2 con (Sông Lô, Bình Xuyên); Rầy xanh đuôi đen 0,3 con (thấp hơn kỳ trước), nơi cao 4 con (Sông Lô); Sâu cuốn lá nhỏ 0,49 con (cao hơn kỳ trước), nơi cao 3 con (Vĩnh Tường).

 *. Cây rau, màu

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại nhẹ, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 2 - 3 con/m2 (Yên Lạc). Ngoài ra sâu cắn lá, châu chấu hại rải rác.

- Trên cây rau thập tự: Sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, bọ nhảy gây hại rải rác, mật độ phổ biến 1 - 2 con/m2, cao 8 - 10 con/m2 (Phúc Yên, Tam Dương).

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai gây hại rải rác, tỷ lệ lá hại phổ biến 5 - 7 %, cao 13 - 16%; bệnh héo xanh gây hại cục bộ, tỷ lệ cây hại phổ biến từ 1 - 3%, cục bộ 10,5 % (Tam Dương), bọ phấn gây hại cục bộ tỷ lệ ngọn hại từ 4 - 6 % cao 15% (Tam Dương).

         2.2. DỰ BÁO TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TỪ NGÀY 30/09 - 06/10/2021

*. Cây rau, màu

- Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, sương mai, giả sương mai, bọ phấn trắng phát sinh gây hại rải rác.

- Trên rau thập tự: Bọ nhảy, sâu khoang, sâu xanh, sâu tơ tiếp tục gây hại nhẹ (Phúc Yên).

- Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu hại cục bộ (Yên Lạc).

         III. ĐỀ NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1.Trạm Trồng trọt & BVTV các huyện, thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nông dân thực hiện:

- Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh.

- Thực hiện vệ sinh đồng ruộng, áp dụng biện pháp làm bầu và làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ gieo trồng cây vụ Đông sớm, nhất là những cây ưa ấm theo đúng khung lịch thời vụ của tỉnh.

- Đảm bảo nước tưới và chăm sóc tốt cây rau, màu. Khi có sinh vật gây hại vượt ngưỡng cần khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun phòng chống đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Thực hiện thường xuyên các biện pháp thủ công: Ngắt ổ trứng sâu keo mùa thu, bẫy bắt chuột khi chúng có mật độ thấp để hạn chế lây lan ra diện rộng. Chỉ phun phòng trừ các sinh vật gây hại khi có mật độ, tỷ lệ hại đến ngưỡng phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như: Sâu keo mùa thu trên ngô dùng: Bitadin WP, Angun 5WG, Emaben 3,6WG, Proclaim® 5WG, Lufen extra 100EC,...

2. Tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tích cực áp dụng các biện pháp IPM, SRI, VietGAP để cây trồng sinh trưởng, phát triển khỏe, chống chịu tốt với các điều kiện ngoại cảnh bất thuận và sinh vật gây hại, đây là tiền đề cho năng suất cao.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng phân bón, thuốc BVTV; công tác kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

           Trên đây là tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 18, ngày 30/09/2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc./.

 

Ngày đăng: 30/09/2021 Tác giả: Phòng Thống kê - TTTTNN&PTNT - Số lần được xem: 22

Thống kê tiến độ sản xuất

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website