LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 19)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y 13/08/2019
2 Thủ tục: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 13/08/2019
3 Thủ tục: Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh 13/08/2019
4 Thủ tục: Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 13/08/2019
5 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh 13/08/2019
6 Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản 13/08/2019
7 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản xuất thủy sản giống) 13/08/2019
8 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 13/08/2019
9 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 13/08/2019
10 Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 13/08/2019