LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính( : 20)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Quyết định về việc ban hành, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 18/12/2019
2 Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo 19/12/2019
3 Quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 19/12/2019
4 Quy trình đánh giá công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 19/12/2019
5 Quy trình quản lý công tác văn thư 19/12/2019
6 Quy trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng 19/12/2019
7 Quy trình xây dựng kế hoạch Nông nghiệp & PTNT hàng năm, 05 năm 19/12/2019
8 Quyết định về việc mục tiêu ban hành chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2020 18/12/2019
9 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO ISO 9001:2015 19/12/2019
10 MHHTQLCL Mô hình hệ thống quản lý chất lượng 19/12/2019