Triển khai thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò trên địa bàn tỉnh


Thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp và Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 về việc công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò.

Địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm đối với trâu, bò gồm 57 xã, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau: (1) Huyện Vĩnh Tường, gồm 05 xã: An Tường, Bình Dương, Phú Đa, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh; (2) Huyện Yên Lạc, gồm 05 xã: Đại Tự, Liên Châu, Hồng Châu, Trung Kiên, Trung Hà; (3) Huyện Lập Thạch, gồm 19 xã, thị trấn: Quang Sơn, Hợp Lý, Ngọc Mỹ, Bắc Bình, Thái Hòa, Liễn Sơn, Xuân Hòa, Tử Du, Liên Hòa, Bàn Giản, Đồng Ích, Đình Chu, Tiên Lữ, Triệu Đề, Sơn Đông, Văn Quán, Vân Trục, Xuân Lôi và thị trấn Hoa Sơn; (4) Huyện Sông Lô, gồm 04 xã: Hải Lựu, Lãng Công, Tứ Yên, Yên Thạch; (5) Huyện Tam Dương, gồm 11 xã, thị trấn: An Hòa, Duy Phiên, Đạo Tú, Đồng Tĩnh, Hoàng Đan, Hoàng Lâu, Hoàng Hoa, Hướng Đạo, Kim Long, Thanh Vân và thị trấn Hợp Hòa; (6) Huyện Tam Đảo, gồm 08 xã: Yên Dương, Bồ Lý, Đạo Trù, Đại Đình, Tam Quan, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang; (7) Huyện Bình Xuyên, gồm 03 xã: Phú Xuân, Thiện Kế, Trung Mỹ; (8) Thành phố Phúc Yên, gồm 02 xã: Ngọc Thanh, Cao Minh. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò trên địa bàn theo quy định; công bố địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò. Theo đó, toàn tỉnh có 1.351 hộ tại 16 xã/6 huyện (các xã: Vĩnh Thịnh, Vĩnh Ninh, An Tường, Phú Đa và Bình Dương thuộc huyện Vĩnh Tường; xã Đại Tự thuộc huyện Yên Lạc; các xã: Thái Hòa, Liên Hòa, Quang Sơn và thị trấn Hoa Sơn thuộc huyện Lập Thạch; xã Tứ Yên thuộc huyện Sông Lô; các xã Đạo Trù, Yên Dương và Hồ Sơn thuộc huyện Tam Đảo; xã Thiện Kế và Trung Mỹ thuộc huyện Bình Xuyên) được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp với tổng đàn trâu, bò có 3.244 con.

UBND cấp huyện được giao chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp đối với trâu, bò tại trụ sở UBND cấp xã; định kỳ hàng quý thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề nghị phê duyệt đối tượng được hỗ trợ trong trường hợp có đề nghị phê duyệt mới của các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trâu, bò; đồng thời thực hiện rà soát, điều chỉnh danh sách đối tượng được hỗ trợ đã được phê duyệt.

Hiện nay, Công ty Bảo Việt Vĩnh Phúc là doanh nghiệp bảo hiểm được giao chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hiểm, thực hiện ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm trên địa bàn tỉnh./.

Ngày đăng: 10/07/2020 Tác giả: Hoàng Huy - Số lần được xem: 319

Tin sản xuất

Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc Kỹ thuật nuôi trồng nấm Linh chi đỏ đạt năng suất cao Đảng bộ xã Đồng Ích làm theo lời Bác
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website