Thông báo kết quả xét tuyển Viên chức


SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------------

---------------------------------

Số:   25 /TB-HĐXTVC

Vĩnh Phúc, ngày  28 tháng 6 năm 2011            

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển viên chức

----------------------

Căn cứ Nghị định 116/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp; Nghị định 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP; Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều thực hiện Nghị định 116/2004/NĐ-CP và Nghị định 121/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Kế hoạch số 1379a/KH-HĐXT ngày 07/12/2010; kế hoạch điều chỉnh, bổ sung xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp & PTNT số 37/KH-HĐXT ngày 21/01/2011 của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT;

Căn cứ kết quả xét tuyển của Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT họp ngày 25/4/2011 và ngày 06/5/2011;

Căn cứ công văn số 24/SNV-VP ngày 13/6/2011, công văn số 26/SNV-VP ngày 24/6/2011 của Sở Nội vụ Vĩnh Phúc về việc thẩm định kết quả xét tuyển viên chức năm 2011;

Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp & PTNT thông báo kết quả xét tuyển viên chức ngành Nông nghiệp & PTNT năm 2010 (có danh sách trúng tuyển kèm theo).

Thông tin chi tiết liên hệ phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc. Điện thoại: 02113 847 434./.

 

Nơi nhận:

- GĐ, PGĐ Sở;

- HĐXTVC;

- Niêm yết tại sở và website của Sở;

- Lưu: VT, HSXT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Ngọc Thanh

Ngày đăng: 28/06/2011 Tác giả: VPS - Số lần được xem: 925

Tin tức

Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Lập Thạch Hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá Trắm cỏ thâm canh trong ao Công tác thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh năm 2021 Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng Nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện Yên Lạc
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website