Cơ quan ban hành

Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 25 văn bản

Thông tư 121/2011/TT-BTC

Thông tư số 121/2011/TT-BT Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính Phủ về thực hiện thí điểm bảo hiểm Nông nghiệp giai đoạn 2011-2013

Ngày ban hành: 17/08/2011

Ngày có hiệu lực: 01/10/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 93/2011/TT-BTC

Thông tư số 93/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Ngày ban hành: 29/06/2011

Ngày có hiệu lực: 15/08/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 84/2011/TT-BTC

Thông tư số 84/2011/TT-BTC Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ

Ngày ban hành: 16/06/2011

Ngày có hiệu lực: 16/06/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC

Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC, Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Ngày ban hành: 13/04/2011

Ngày có hiệu lực: 13/04/2011

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 80/2008/TT-BTC

Hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ngày ban hành: 18/09/2008

Ngày có hiệu lực: 18/09/2008

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 80/2007/TTLT-BTC-BNN

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006-2010

Ngày ban hành: 11/06/2007

Ngày có hiệu lực: 11/06/2007

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư

Ngày ban hành: 06/04/2006

Ngày có hiệu lực: 06/04/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 06/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Ngày ban hành: 19/01/2006

Ngày có hiệu lực: 19/01/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 66/2005/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

Ngày ban hành: 18/05/2005

Ngày có hiệu lực: 18/05/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 36/2005/TTLT-BTC-BCN

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Ngày ban hành: 16/05/2005

Ngày có hiệu lực: 16/05/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ