Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 395 văn bản

Quyết định 2011/QĐ-UBND

Quyết định về điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1948/QĐ-UBND ngày 18/7/2021, về một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Ngày ban hành: 28/07/2021

Ngày có hiệu lực: 28/07/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 1948/QĐ-UBND

Quyết định một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

Ngày ban hành: 18/07/2021

Ngày có hiệu lực: 18/07/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 4000/UBND-NN1

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào tỉnh VP đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 899/UBND-NN1

Công văn số 899/UBND-NN1, V/v tăng cường lấy nước đảm bảo phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 05/02/2021

Ngày có hiệu lực: 05/02/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 547/UBND-NN1

Về việc chỉ đạo lấy nước đợt 2

Ngày ban hành: 25/01/2021

Ngày có hiệu lực: 25/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 309/UBND-NN2

309/UBND-NN2, V/v thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021

Ngày ban hành: 15/01/2021

Ngày có hiệu lực: 15/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 233/UBND-NN1

V/v xây dựng Kế hoạch để triển khai Kế hoạch số 01-KH/TU ngày 11/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày có hiệu lực: 14/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 03/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các Công ty TNHHMTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021

Ngày ban hành: 05/01/2021

Ngày có hiệu lực: 05/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Công văn 9233/UBND-NN3

V/v thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021

Ngày ban hành: 08/12/2020

Ngày có hiệu lực: 08/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2935/QĐ-UBND

Quyết định số 2935/QĐ-UBND, Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và qui chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực