Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 41 văn bản

Hướng dẫn trên sở 781/HD-STC

HD trình tự, thủ tụ lập hồ sơ và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh VP

Ngày ban hành: 06/05/2019

Ngày có hiệu lực: 06/05/2019

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn trên sở số: 02/KH-SNN&PTNT

Kế hoạch số: 02/KH-SNN&PTNT của Sở NN&PTNT ngày 26/01/2016, Công tác cải cách hành chính năm 2016

Ngày ban hành: 29/10/2016

Ngày có hiệu lực: 31/12/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn trên sở 31/BCHPCTT-VP

Công văn số 31/BCHPCTT-VP ngày 27/7/2016, V/v Chủ động điều tiết mực nước các hồ chứa để ứng phó với bão số 1

Ngày ban hành: 27/07/2016

Ngày có hiệu lực: 31/12/2016

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Hướng dẫn trên sở Số: 937/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN

Hướng dẫn Số: 937/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế, đầu tư hỗ trợ phát triển giống cây trồng, vật nuôi tỉnh Vĩnh phúc giai đoạn 2012-2015

Ngày ban hành: 07/11/2014

Ngày có hiệu lực: 07/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở Số: 936/HDLS/NN&PTNT-TC- KH&ĐT-KH&CN

Hướng dẫn Số: 936/HDLS/NN&PTNT -TC- KH&ĐT-KH&CN, Ngày 07 tháng 11 năm 2012 Thực hiện cơ chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 – 2015

Ngày ban hành: 07/11/2014

Ngày có hiệu lực: 07/11/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 2734/QĐ-CT

Quyết định số 2734/QĐ-CT ngày 08/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được thay thế/thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương

Ngày ban hành: 08/10/2014

Ngày có hiệu lực: 08/10/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 20/PCLB-TB

Thông báo tin bão gần biển đông

Ngày ban hành: 15/09/2014

Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 2288/QĐ-CT

Quyết định số 2288/QĐ-CT ngày 22/8/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất trồng trọt vụ Đông năm 2014

Ngày ban hành: 22/08/2014

Ngày có hiệu lực: 22/08/2014

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 64/2005/QĐ-BNN

Về việc ban hành danh mục các bệnh phải công bố dịch; các bệnh nguy hiểm của động vật; các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc

Ngày ban hành: 13/10/2005

Ngày có hiệu lực: 13/10/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Hướng dẫn trên sở 733/1998/QÐ-BTS

V/v Ban hành Tiêu chuẩn cấp Ngành

Ngày ban hành: 17/12/1998

Ngày có hiệu lực: 17/12/1998

Tình trạng hiệu lực: Không rõ