Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 463 văn bản

Quyết định 99A/QĐ-SNN&PTNT

Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 26/05/2021

Ngày có hiệu lực: 26/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 41-QĐ/ĐU

Thành lập Tổ truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành: 07/05/2021

Ngày có hiệu lực: 07/05/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 15/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021

Ngày ban hành: 14/01/2021

Ngày có hiệu lực: 14/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 03/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi của các Công ty TNHHMTV thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021

Ngày ban hành: 05/01/2021

Ngày có hiệu lực: 05/01/2021

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 481/QĐ-SNN&PTNT

QĐ ban hành danh mục giống lúa chất lượng được hỗ trợ năm 2021

Ngày ban hành: 15/12/2020

Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 477/QĐ-SNN&PTNT

QĐ Ban hành Danh mục giống lúa được hỗ trợ năm 2021

Ngày ban hành: 15/12/2020

Ngày có hiệu lực: 15/12/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2942/QĐ-CT

Về việc công bố danh mục 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp & PTNT

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 2935/QĐ-UBND

Quyết định số 2935/QĐ-UBND, Ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, dịch vụ công, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và qui chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Ngày ban hành: 27/11/2020

Ngày có hiệu lực: 27/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 384/QĐ-SNN&PTNT

Quyết định số 384/QĐ-SNN&PTNT, Thành lập các Tổ công tác về kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành: 03/11/2020

Ngày có hiệu lực: 03/11/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy định nhuận bút, thù lao trong hoạt động xuất bản bản tin, thông tin điện tử, truyền thanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày ban hành: 09/10/2020

Ngày có hiệu lực: 09/10/2020

Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực