Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tìm thấy: 100 văn bản

Thông tư 18/2016/TT-BTC

Thông tư số 18/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 21/01/2016, Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Ngày ban hành: 21/01/2016

Ngày có hiệu lực: 21/01/2016

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 30/2006/TTLT-BTC-BNN&PTNT-BTS

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư

Ngày ban hành: 06/04/2006

Ngày có hiệu lực: 06/04/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 02/2006/TT-BTS

Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản

Ngày ban hành: 20/03/2006

Ngày có hiệu lực: 20/03/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 06/2006/TTLT/BTC-BLĐTBXH

Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn

Ngày ban hành: 19/01/2006

Ngày có hiệu lực: 19/01/2006

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 63/2005/QĐ-BNN

Về việc Ban hành Quy định về tiêm phòng bắt buộc vắc xin cho gia súc, gia cầm

Ngày ban hành: 13/10/2005

Ngày có hiệu lực: 13/10/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 66/2005/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 74/2005/QĐ-TTg ngày 06/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng tiền chuyển quyền sử dụng đất, tiền bán nhà xưởng và các công trình khác khi tổ chức kinh tế phải di dời trụ sở, cơ sở sản xuất kinh doanh theo quy hoạch

Ngày ban hành: 18/05/2005

Ngày có hiệu lực: 18/05/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 36/2005/TTLT-BTC-BCN

Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công

Ngày ban hành: 16/05/2005

Ngày có hiệu lực: 16/05/2005

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 45/2001/TTLT/BTC-BKHCNMT

Hướng dẫn một số chế độ chi tiêu đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 18/06/2001

Ngày có hiệu lực: 18/06/2001

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 75/2000/TT-BNN-KHCN

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế ghi nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Ngày ban hành: 17/07/2000

Ngày có hiệu lực: 17/07/2000

Tình trạng hiệu lực: Không rõ

Thông tư 02/LB-TT

Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt

Ngày ban hành: 25/01/1994

Ngày có hiệu lực: 25/01/1994

Tình trạng hiệu lực: Không rõ